Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 32 ust.1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800 i Nr 172, poz. 1805) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 98,  poz. 891) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) Rejonową Komisję Lekarską z siedzibą w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie.”;

2)     w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 „ 2. Komendant Główny Straży Granicznej, na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powołuje zastępcę przewodniczącego i członka okręgowej komisji lekarskiej.

   3. Przewodniczących, ich zastępców i członków rejonowych komisji lekarskich, o których mowa w § 1 pkt 2 –14, powołują właściwi ze względu na siedzibę komisji lekarskiej komendanci oddziałów Straży Granicznej na wniosek przewodniczącego okręgowej komisji lekarskiej po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”.

 

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

/Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( Dz. U. Nr 134, poz. 1436 )/

 

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej został przygotowany w związku
z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
15 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. Nr 150, poz. 1590) powołującego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie.

 

W związku z utworzeniem ww. oddziału istnieje konieczność utworzenia w nim rejonowej komisji lekarskiej. Zostanie ona utworzona z istniejącej dotychczas Rejonowej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Swoją właściwością obejmie funkcjonariuszy utworzonego Oddziału, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa Okęcie, gdyż tworząc oddział postanowiono, że Komenda Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przejmie niektóre zadania, dotychczas realizowane przez Komendę Główną. Jednym z takich zadań jest prowadzenie orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Rejonowej Komisji Lekarskiej .

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

 

Ocena skutków regulacji

 

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.

 

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej będzie oddziaływać tylko na funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

2.     Konsultacje.

 

W trakcie przygotowywania projekt rozporządzenia był konsultowany z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej. Z uwagi na przedmiot regulacji projekt rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych.

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Projektowane rozporządzenie nie wywoła skutków społecznych, w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Przyczyni się zaś do zwiększenia wewnętrznej spójności systemu prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Proponowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 18.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry