Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia ..... 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu           (Dz. U. Nr 27, poz. 298 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 67, poz. 623, z 2003 r. Nr 56, poz. 506 oraz z 2004 r. Nr 127, poz. 1333) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§2.

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosuje się przy ustalaniu uposażeń przysługujących funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu od dnia 1 czerwca 2004 r.

 

§3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

w porozumieniu:

 

Minister Gospodarki i Pracy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 oraz Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz  z 2003 r.  Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 67, poz. 623), wydanego w  wykonaniu upoważnienia ustawowego, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Przedłożony projekt zmiany podyktowany został zakończeniem pełnienia służby w maju 2004 r. w Biurze Ochrony Rządu przez funkcjonariuszy służby kandydackiej Do wskazanej kategorii funkcjonariuszy znajdowały dotychczas  zastosowanie stawki uposażenia według stopnia służbowego właściwe dla kaprala, starszego szeregowego i szeregowego z uwzględnieniem wysługi lat do roku (określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia).

 W konsekwencji przyjętych rozwiązań, związanych z rezygnacją w Biurze Ochrony Rządu z niezawodową służbą kandydacką, proponowana zmiana ma charakter porządkujący i ogranicza się do usunięcia z  załącznika nr 1 do rozporządzenia tabeli określającej stawki uposażenia zasadniczego według stopnia służbowego z uwzględnieniem wysługi lat - regulacji odnoszących się wyłącznie do funkcjonariuszy służby kandydackiej w Biurze Ochrony Rządu.

Przedmiotowy projekt nie był poddany konsultacjom społecznym z uwagi na fakt, iż zakres zastosowania przedmiotowych uregulowań dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Proponowana zmiana nie wywoła skutków społecznych i ekonomicznych, w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych.

Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem stosowania prawa Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry