Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.....2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.....2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną

 

Na podstawie art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r......Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 145, poz. 1534) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania regulacyjnego oraz wynagrodzenie dla członków Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej, zwanej dalej "Komisją", i jej personelu pomocniczego.

 

§ 2.1 Komisja przeprowadza regulację w sposób przewidziany w art. 38a ust. 1 i art. 38b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, zwanej dalej "ustawą".

2. Komisja składa się ze stałych członków w liczbie:

do 6 osób wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

po 2 osoby wyznaczone przez władze kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które złożyły wnioski do Komisji.

3.Komisja rozpatruje sprawy w zespołach orzekających, w skład których wchodzi po dwóch członków, w tym dwóch współprzewodniczących zespołów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego albo krajowej organizacji międzykościelnej, której wniosek dotyczy.

4.Zespół orzekający rozpatruje sprawy pod kierunkiem dwóch współprzewodniczących.

5.Współprzewodniczący zespołów przewodniczą kolejno posiedzeniom zespołów.

 

§3.1.Siedzibą Komisji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Zespół orzekający może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.

 

§4.Obsługę kancelaryjno-biurową Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

 

Rozdział 2

Postępowanie regulacyjne

 

§ 5.1.Postępowanie regulacyjne, o którym mowa w art. 38a ust. 1 i 2 ustawy, zwane dalej "postępowaniem regulacyjnym", wszczyna się na wniosek osoby prawnej kościoła wymienionego w art. 38a ust. 1 ustawy, innego kościoła lub związku wyznaniowego albo krajowej organizacji międzykościelnej, o których mowa w art. 38a ust. 2 ustawy, zwanej dalej "kościelną osobą prawną".

2. Uczestnikiem postępowania regulacyjnego może być kościelna osoba prawna lub jednostka państwowa albo jednostka samorządu terytorialnego, której interesu prawnego dotyczy to postępowanie.

3. Zainteresowaną jednostką państwową jest jednostka uprawniona do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz jednostka państwowa, w której władaniu znajduje się nieruchomość lub jej część będąca przedmiotem postępowania regulacyjnego.

4.Jeżeli niepaństwowe osoby trzecie nabyły prawo do upaństwowionej nieruchomości, o których mowa w art. 38d ust. 7 ustawy, jednostką zainteresowaną jest Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę.

 

§ 6.O wszczęciu postępowania regulacyjnego zespół orzekający powiadamia pisemnie uczestników postępowania. Uczestnik postępowania, pod którego adresem żądanie jest skierowane, powinien udzielić pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni.

 

§ 7.1. Zespół orzekający załatwia sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez uczestników postępowania.

 

§ 8.W zakresie pełnomocnictw i doręczania pism stosuje się odpowiednio przepisy art. 32-33, 39-41 i 45-47 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej "Kpa".

 

§ 9.W zakresie wzywania do udziału w czynnościach postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 50-56 Kpa, z wyłączeniem przepisu art. 54 § 1 pkt 6 Kpa.

 

§ 10.W zakresie terminów stosuje się przepisy art. 57-60 Kpa.

 

§ 11.1. Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego składa się w formie pisemnej.

2. Wniosek powinien zawierać:

            1)         wskazanie uczestników postępowania regulacyjnego oraz ich adresów;

            2)         sprecyzowanie żądania;

            3)         faktyczne i prawne uzasadnienie żądania;

            4)         wskazanie dowodów oraz okoliczności przemawiających za uwzględnieniem wniosku.

3.Do wniosku powinny być dołączone posiadane oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów przytoczonych we wniosku. Wnioskodawca może wnieść o:

            1)         polecenie uczestnikowi postępowania regulacyjnego dostarczenia dokumentów będących w jego posiadaniu lub złożenie odpowiednich oświadczeń;

            2)         zażądanie z urzędu dostarczenia dokumentów znajdujących się w sądach i urzędach.

4.Wniosek o wszczęcie postępowania regulacyjnego oraz dokumenty załączone jako dowody składa się wraz z ich odpisami dla uczestników postępowania.

 

§ 12.Wnioski składane w toku postępowania regulacyjnego przed Komisją oraz wyjaśnienia mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie, telefaksem, a także ustnie do protokołu.

 

§ 13.Współprzewodniczący zespołu orzekającego jest obowiązany potwierdzić wniesienie wniosku lub wyjaśnienia, jeżeli wnoszący tego zażąda.

 

§ 14.1. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w §11, współprzewodniczący zespołu orzekającego wezwą wnoszącego do uzupełnienia braków.

2. Współprzewodniczący zespołu orzekającego mogą z urzędu zażądać dostarczenia wszelkich dokumentów mających znaczenie w sprawie od każdego, u kogo się one znajdują. W tym samym celu mogą także żądać złożenia oświadczeń.

3. W zakresie usuwania braków wniosku stosuje się odpowiednio art. 64 § 2 Kpa.

§ 15.1. Zespół orzekający sporządza zwięzły protokół każdej czynności postępowania regulacyjnego, chyba że czynność została w inny sposób utrwalona na piśmie.

2. W szczególności sporządza się protokół z następujących czynności:

            1)         przesłuchania uczestnika, świadka, biegłego;

            2)         oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale członka zespołu orzekającego;

            3)         rozprawy;

            4)         ustnego orzeczenia i postanowienia.

3. Do protokołów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 68-72 Kpa, z tym że protokół podpisuje w każdym przypadku współprzewodniczący zespołu orzekającego oraz protokolant Komisji. Protokół może być sporządzony w formie rękopisu lub w inny sposób, mechanicznie utrwalony.

 

§ 16.W zakresie udostępniania uczestnikom akt postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 73 i 74 Kpa.

 

§ 17.W zakresie dowodów w postępowaniu regulacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 75-87 Kpa, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu administracyjnego.

 

§ 18.1.Zespół orzekający może rozstrzygać sprawę na posiedzeniu bez udziału uczestników postępowania.

2. Rozprawa powinna być wyznaczona, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów uczestników postępowania oraz gdy jest to potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin.

3.Rozprawą lub posiedzeniem kieruje jeden ze współprzewodniczących zespołu orzekającego. Kierujący rozprawą stosuje odpowiednio przepisy art. 91-95 Kpa.

4. W toku rozprawy wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania wniosków można zamieścić w załączniku do protokołu. Gdy uczestnika postępowania regulacyjnego zastępuje adwokat lub radca prawny, współprzewodniczący zespołu orzekającego mogą zażądać złożenia takiego załącznika w wyznaczonym terminie.

5. Uczestnicy postępowania mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnej rozprawie.

 

§ 19.W zakresie zawieszenia postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 97-103 Kpa.

 

§ 20.1.Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą zawrzeć ugodę przed zespołem orzekającym. Przy zawieraniu ugody stosuje się odpowiednio przepisy art. 116 i 117 Kpa.

2. dy ugoda nie zostanie zawarta, zespół orzekający wydaje orzeczenie, które podejmuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W razie równości głosów uznaje się, że zespół orzekający nie uzgodnił orzeczenia (art. 38g ust. 1 ustawy).

 

§ 1.zakresie orzeczeń i ugód, o których mowa w § 20, stosuje się odpowiednio przepisy art. 104-113 Kpa, z wyłączeniem stosowania art. 107 § 4 Kpa.

 

§ 22.1. Do zadań sekretarza Komisji należy prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Komisji, wskazanych przez współprzewodniczących zespołów orzekających.

2. Nadzór nad wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1 sprawują współprzewodniczący zespołów orzekających.

 

§23.1. Klauzulę wykonalności orzeczeniom i ugodom, o których mowa w § 20 nadają współprzewodniczący zespołu orzekającego, opatrując ją okrągłą pieczęcią Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Orzeczenia i ugody doręcza się uczestnikom postępowania niezwłocznie po nadaniu klauzuli wykonalności, o której mowa w ust. 1.

 

§ 24.W zakresie ustalania kosztów postępowania regulacyjnego stosuje się odpowiednio art. 262 Kpa, z tym że uczestnika postępowania obciążają te koszty postępowania poniesione w jego interesie lub na jego żądanie, które nie wynikają z ustawowego obowiązku organów administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Rozdział 3

Wynagrodzenie członków Komisji i personelu pomocniczego

 

§ 25.1. Członkowi Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety miesięcznej obliczanej od podstawy wynoszącej:

            1)         dla współprzewodniczącego zespołu orzekającego - 70% wynagrodzenia wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;

            2)         dla członka - 70% wynagrodzenia sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

2. Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, jest proporcjonalna do ilości postępowań regulacyjnych rozpatrywanych przez zespół orzekający, w skład którego wchodzi członek Komisji.

3. Przy obliczaniu wysokości diety, o której mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się liczbę postępowań rozpatrywanych przez zespół orzekający, w skład którego wchodzi członek Komisji, w stosunku do liczby wszystkich postępowań rozpatrywanych przez Komisję.

4. Personel pomocniczy Komisji otrzymuje zryczałtowane diety w wysokości:

            1)         sekretarz Komisji - 35%;

            2)         protokolant Komisji - 15%

podstawy diety członka Komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

 

§ 26.Działalność Komisji jest finansowana z budżetu państwa, w części 43 - Wyznania religijne.

 

§ 27.1. Jeżeli członek Komisji lub jej personelu pomocniczego jest jednocześnie członkiem komisji majątkowej lub komisji regulacyjnej działającej na podstawie ustawy o stosunku państwa do innego kościoła lub związku wyznaniowego albo członkiem personelu pomocniczego takiej komisji, otrzymuje, z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie w wysokości 10% zryczałtowanej diety, o której mowa w § 25.

2. W przypadku pełnienia przez tę samą osobę różnych funkcji w komisjach, o których mowa w ust. 1, przysługuje jej prawo wskazania komisji, z tytułu udziału w której otrzymywać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości.

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28.Do dnia 31 grudnia 2005 r. wysokość wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego Komisji, o którym mowa w § 25 wynosi odpowiednio 80% wynagrodzeń określonych w przepisach wymienionych w § 25.

 

§ 29.Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. Nr 12, poz. 151, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 155, poz. 1517 i z 2004 r. Nr 230, poz. 2311).

 

§30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Obowiązek wydania projektowanego rozporządzenia wynika wprost z delegacji zawartej w art. 38d ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 145, poz. 1534) – zwanej dalej „ustawą”.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy dotychczasowy przepis wykonawczy wydany na podstawie art. 38d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. zachowuje moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy, to jest do dnia 9 stycznia 2005 r.

 

Przy założeniu, że projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2005 r. konieczne jest uchylenie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną (Dz. U. Nr 12, poz. 151, z 2002 r. Nr 17, poz. 165, z 2003 r. Nr 155, poz. 1517 i z 2004 r. Nr 230, poz. 2311).

 

Przedmiotem i celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną, zwanej dalej „Komisją” oraz ustalenie wynagrodzenia członków Komisji i jej personelu pomocniczego.

 

Zakres proponowanej regulacji jest zasadniczo powtórzeniem przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 9 lutego 2000 r. i zawiera wytyczne określone w podstawie prawnej projektu.

 

Konstrukcja i zdecydowana większość rozwiązań szczegółowych przyjętych w projekcie oparta została na przepisach wydanych przez Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, regulujących analogiczne sprawy w odniesieniu do Komisji Majątkowej i Komisji Regulacyjnej, działających na podstawie ustaw odpowiednio o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich, działającej na podstawie ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich oraz Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, działającej na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

Komisja ma za zadanie uregulowanie spraw majątkowych tych kościołów i związków wyznaniowych, których nie regulują działające już wyżej wymienione Komisje.

 

Wydanie projektowanego rozporządzenia stanowi niezbędny warunek dalszej realizacji przepisów ustawy, regulujących sporne sprawy majątkowe pomiędzy Państwem a zainteresowanymi kościołami, związkami wyznaniowymi i krajowymi organizacjami wyznaniowymi i z tego względu winno spotkać się z pozytywnym oddźwiękiem społecznym.

 

Projektowane rozporządzenie utrzymuje zasadę, zgodnie z którą skład Komisji tworzą czteroosobowe zespoły orzekające, w skład których wchodzą dwaj członkowie wyznaczeni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz po dwóch członków wyznaczonych przez władze każdego z kościołów i innych związków wyznaniowych, a także krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły wnioski do Komisji.

 

Projektowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

 

Omawiane rozporządzenie oddziaływać będzie na jednostki państwowe i samorządu terytorialnego, będące uczestnikami postępowania regulacyjnego prowadzonego przez Komisję. Będzie także konsultowane z władzami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Nowoapostolskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Parafią Warszawską Kościoła Anglikańskiego w Polsce oraz Towarzystwem Biblijnym w Polsce.

 

Jeżeli chodzi o skutki finansowe dla budżetu Państwa, to koszty wynagrodzenia członków Komisji i personelu pomocniczego wyniosą maksymalnie 25 983 zł miesięcznie (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote) brutto, według stawek obowiązujących na rok 2005.

 

Biorąc pod uwagę konstrukcję zapisu § 25 ust. 3 jest to kwota maksymalna, bez względu na ilość kościołów lub innych związków wyznaniowych albo krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły bądź zgłoszą roszczenia rewindykacyjne do Komisji.

 

Kwota ta będzie mogła ulec zmniejszeniu w przypadku zastosowania § 27 projektu rozporządzenia.

Kwota diety, o której mowa w § 25 ust. 3 obliczana będzie nadal jako iloczyn podstawy określonej w § 25 ust. 1 i ułamka zwykłego, którego licznik stanowi liczba postępowań rozpatrywanych przez zespół orzekający, w skład którego wchodzi członek Komisji, zaś mianownik – liczba wszystkich postępowań rozpatrywanych przez Komisję.

 

Koszty działalności Komisji finansowane będą z części 43 – Wyznania religijne budżetu Państwa przewidzianej na rok 2005. Aktualnie nie ma potrzeby rezerwowania w budżecie Państwa dodatkowych kwot.

 

Zapis § 28 jest konieczny z tego powodu, iż zmniejszenie kwot wynagrodzeń wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia..... 29 czerwca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzeń członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004 – 2005 (Dz. U. Nr 150, poz. 1591) odnosi się także do uchylonego wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. Brak tego zapisu powodowałby, że członkowie i personel pomocniczy Komisji nie podlegaliby od 1 stycznia 2005 r. powszechnym dla wszystkich Komisji ograniczeniom wynagrodzenia przewidzianym w wyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r.

 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionalny.

 

Metryczka

Data publikacji 18.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry