Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.....2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1733, z 2003 r. Nr 186, poz. 1822 oraz z 2004 r. Nr 150, poz. 1590) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej imienia gen. bryg. Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, obejmujący województwo podkarpackie z wyłączeniem powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego (bez gminy Olszanica), miasta na prawach powiatu Krosno oraz z powiatu bieszczadzkiego części obszaru gminy Lutowiska położonej na zachód od linii prostej biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką przez punkt triangulacyjny 1114,9  do granicy gmin Cisna i Lutowiska,

Karpacki Oddział Straży Granicznej imienia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, obejmujący wchodzące w skład województwa podkarpackiego powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, leski (z wyłączeniem gminy Olszanica), miasto na prawach powiatu Krosno oraz z powiatu bieszczadzkiego część obszaru gminy Lutowiska położoną na zachód od linii prostej biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką przez punkt triangulacyjny 1114,9 do granicy gmin Cisna i Lutowiska, województwo małopolskie, wchodzące w skład województwa śląskiego: powiat żywiecki i z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna położoną na południe od linii prostej biegnącej od znaku granicznego nr III/201 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką do mostu na potoku Czadeczka, z wyłączeniem tego mostu, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków oraz Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka,”;

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Śląski Oddział Straży Granicznej imienia Powstańców Śląskich z siedzibą w Raciborzu, obejmujący województwo śląskie (z wyłączeniem powiatu żywieckiego) i z powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna położoną na północ od linii biegnącej od znaku granicznego nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków i Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka oraz województwo opolskie,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działaniem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800 i Nr 172, poz. 1805.

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 152, poz. 1733, z 2003 r. Nr 186, poz. 1822 oraz z 2004 r. Nr 150, poz. 1590) jest wynikiem realizacji procesów dostosowawczych wynikających ze wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, mających na celu przygotowanie formacji do realizacji zadań zgodnie ze standardami Schengen. Zmiany polegają na wyłączeniu z terytorialnego zasięgu działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej należących do województwa podkarpackiego powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego bez gminy Olszanica, miasta na prawach powiatu Krosno oraz z powiatu bieszczadzkiego części gminy Lutowiska na zachód od linii prostej biegnącej od znaku granicznego I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką przez punkt triangulacyjny 1114,9 do granicy gmin Cisna i Lutowiska i włączeniu ich do terytorialnego zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Powyższe zmiany spowodują, iż właściwym w zakresie ustawowych zadań Straży Granicznej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Słowacką, stanowiącej wewnętrzną granicę Unii Europejskiej, będzie Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dotychczas obszar ten w części pozostawał także we właściwości Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Pozostałe zmiany (§ 1 pkt 2 projektu rozporządzenia) mają charakter redakcyjny.

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2005 r., ponieważ wprowadzenie przedmiotowej zmiany pociąga za sobą liczne zmiany organizacyjne, polegające na przekazaniu z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej obiektów granicznych jednostek organizacyjnych wraz ze sprzętem kwaterunkowym, środków transportu, sprzętu techniki specjalnej oraz sporządzeniu rozkazów personalnych.

Przedmiotowy projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

Projekt rozporządzenia oddziaływuje na organy Straży Granicznej i ma charakter ustrojowy dla struktury terenowych organów Straży Granicznej.

 

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres, nie był przedmiotem konsultacji społecznych.

 

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa ani budżetów samorządu terytorialnego.

 

Metryczka

Data publikacji 14.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry