Projekt rozporządzenia Ministraw Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standartów centrum powiadamiania ratunkowego z dnia.....2004 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia .......................... 2004 r.

w sprawie standardów centrum powiadamiania ratunkowego

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 oraz Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa standardy:

1) postępowania centrum powiadamiania ratunkowego, zwanego dalej „centrum”;

2) techniczne pomieszczeń centrum;

3) wyposażenia centrum.

 

§ 2.

1)Centrum zorganizowane jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie oraz dokonywanie analizy:

1) aktualnych  możliwości podmiotów przewidzianych do prowadzenia i wspomagania działań ratowniczych; 

2) ilości ratowników oraz rodzaju środków i sprzętu ratowniczego;

3) możliwości szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie medycznych działań ratowniczych w warunkach szpitalnych na rzecz osób poszkodowanych w zdarzeniach pojedynczych,  złożonych oraz w zdarzeniach masowych i katastrofach, a także w czasie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

4) informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu własnego lub z instytucji  współdziałających;

5)danych dotyczących wezwań i wywołań ratowniczych oraz powiadamiania i dysponowania podmiotów, a także prowadzenia działań ratowniczych;

6)ćwiczeń przeprowadzanych z elementami planów ratowniczych.

Centrum realizuje zadania w oparciu o zasady:

1) przyjmowania, kwalifikacji i selekcji wezwań oraz wywołań alarmowych dotyczących stanów nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia, wymagających podjęcia działań ratowniczych;

2)dysponowania sił i środków według procedur ujętych w powiatowym planie   ratowniczym, o którym mowa w odrębnych przepisach;

3) koordynacji i wspomagania działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie decyzji kierującego działaniem ratowniczym lub lekarza koordynatora medycznych działań ratowniczych;

4) informowania organów administracji publicznej i podmiotów przewidzianych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa - w razie potrzeby spowodowanej rodzajem lub skalą zdarzenia, w szczególności podczas zdarzeń masowych oraz w sytuacjach, gdy siły i środki obecne na miejscu zdarzenia są niewystarczające;

5) uruchamiania procedur udzielania pomocy poza obszarem działania danego centrum; 

6) powiadamiania właściwych terytorialnie organów władzy i ludności - w przypadkach tego wymagających – o rodzaju i wielkości zagrożenia, w tym także poprzez środki masowego przekazu oraz system łączności służb ratowniczych i podmiotów  współdziałających podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych lub system alarmowania i ostrzegania;

7)uruchomienia procedur funkcjonowania centrum w czasie katastrofy lub po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego.

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436)

 

1.W przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku zgłoszeń przyjmuje się je w kolejności pozwalającej na ratowanie życia i zdrowia ludzkiego, środowiska oraz mienia.

2.Przyjmowanie, kwalifikacja i selekcja wezwań oraz wywołań alarmowych, o której mowa w ust. 2 pkt 1, odnotowywane są w „Zleceniu interwencji zespołu ratownictwa medycznego”, określonym w załączniku do rozporządzenia, według zasad obowiązujących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym i w jednostkach ochrony zdrowia.

 

§ 3.

Infrastruktura techniczna i wyposażenie pomieszczeń centrum służy efektywnemu wypełnianiu zadań, o których mowa w § 2, oraz zachowaniu ciągłości działania i wymiany informacji podczas zdarzeń jednostkowych, mnogich, masowych i katastrof z zachowaniem możliwości pracy przy braku zasilania.

 

§ 4.

Centrum wyposażone jest w awaryjne plany ewakuacji personelu i sprzętu technicznego w miejsca zastępcze oraz w procedury funkcjonowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla życia i zdrowia lub środowiska.

 

§ 5.

1.Siedziba centrum wyposażona jest w:

1) salę dyspozytorską;

2) pomieszczenia do pracy i ćwiczeń zespołu reagowania kryzysowego;

3) salę do współpracy ze środkami masowego przekazu i doskonalenia pracy dyspozytorów;

4) pomieszczenia zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego.

2.Sala dyspozytorska, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi miejsce pracy dyspozytorów służb ratowniczych oraz może stanowić miejsce pracy dyspozytorów innych służb realizujących lub zabezpieczających zadania z zakresu ochrony ludności lub środowiska w czasie katastrof lub ogłoszenia stanów nadzwyczajnych. 

3.Wyposażenie sali dyspozytorskiej pozwala każdemu dyspozytorowi obsługiwać swoje   stanowisko dyspozytorskie równorzędnie z pozostałymi, wyposażonymi w terminale komputerowe z oprogramowaniem, telefoniczną konsolę dyspozytorską oraz systemy łączności bezprzewodowej i przewodowej.

4.Norma powierzchni sali dyspozytorskiej, przypadająca na jednego dyspozytora wynosi nie mniej niż 6 m2 .

5.Sala dyspozytorska wraz z zapleczem technicznym zawiera w szczególności:

1) stanowiska pracy dla co najmniej trzech dyspozytorów, w tym co najmniej jednego dyspozytora medycznego i dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej;

2) urządzenia i sprzęt rozmieszczone w sposób zapewniający wzajemne porozumiewanie i współdziałanie dyspozytorów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz z sąsiednich centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa;

3) sprzęt i aparaturę do zbierania informacji od specjalistów różnych dziedzin ratowniczych i przetwarzanie ich na potrzeby działań ratowniczych, koniecznych do wspomagania decyzji kierującego działaniem ratowniczym lub koordynatora medycznych działań ratowniczych;

4) sprzęt zapewniający wymianę informacji między kierującym działaniem ratowniczym lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych, a przewidzianymi w planie ratowniczym szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz ośrodkami wyspecjalizowanymi w leczeniu skomplikowanych urazów, zatruć i innych nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia;

5) sprzęt zapewniający dostarczenie informacji zespołowi reagowania kryzysowego podczas katastrof lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;

6) mapę cyfrową i inne mapy na potrzeby prognozowania zagrożeń i prowadzenia działań ratowniczych;

7) powiatowe i zakładowe plany ratownicze oraz dane z komputerowych baz operacyjno – ratowniczych;

8) sprzęt niezbędny do rejestracji alarmowych rozmów telefonicznych i korespondencji radiowej oraz analizowania czasu wyjazdu, pobytu i powrotu zadysponowanych do działań sił i środków ratowniczych;

9) sprzęt i urządzenia pozwalające archiwizować dokumentację i dane dotyczące przebiegu działań ratowniczych.

6.Wyposażenie sali dyspozytorskiej powinno zapewniać także bezpieczne i higieniczne warunki pracy dyspozytorów w zakresie oświetlenia, wymiany powietrza,  zabezpieczenia przed wilgocią i niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem oraz przed drganiami, hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

§ 6.

Centrum wyposażone jest co najmniej w następujące systemy:

1)informatyczne;

2)telekomunikacyjne;

3)radiowe;

4)rejestratory treści rozmów radiowych i telefonicznych – w trybie alarmowym;

5)kontroli dostępu;

6)zasilania awaryjnego;

7)lokalizacji pojazdów;

8)prezentacji multimedialnej i obsługi biurowej;

9)dostępu do wewnętrznej sieci transmisji danych.

 

§ 7.

Standardy sanitarne dla centrum powiadamiania ratunkowego określają odrębne przepisy.

 

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W POROZUMIENIU:

MINISTER ZDROWIA

 

MINISTER INFRASTRUKTURY

 

UZASADNIENIE

 

1.Istniejący stan rzeczy oraz cel wprowadzenia zmiany.

 

W art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 oraz Nr 124, poz. 1152) wprowadzona została delegacja dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem do spraw łączności do określenia standardów:

1) postępowania centrum powiadamiania ratunkowego;

2) technicznego pomieszczeń centrum powiadamiania ratunkowego;

3) wyposażenia centrum powiadamiania ratunkowego.

 Rozporządzenie w sprawie centrum powiadamiania ratunkowego określa te standardy
w ujęciu funkcjonalnym na potrzeby ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego, ekologicznego i gaszenia pożarów, a ponadto stanowi, że infrastruktura techniczna służy efektywnemu wypełnianiu zadań z wymienionych dziedzin oraz zachowaniu ciągłości działania i wymiany informacji podczas zdarzeń jednostkowych, masowych i katastrof.

Centrum powiadamiania ratunkowego zorganizowane jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie oraz wyposażone jest w awaryjne plany ewakuacji w miejsca zastępcze i procedury funkcjonowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska.

Infrastruktura teleinformatyczna jest nierozłącznym elementem wyposażenia technicznego centrum powiadamiania ratunkowego.

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe szacowane na kwotę 224.000.000 zł. Kwota ta jest niezbędna do realizacji wszystkich zadań nałożonych w ramach uruchomienia CPR, w tym zadań związanych z minimalnym wyposażaniem technicznym imodyfikacją systemu przyjmowania, kwalifikacji i selekcji wywołań oraz archiwizacji zgłoszeń ratowniczych. Od 2000 r. przekazano na budowę CPR kwotę – 18.873.998 zł, z czego 14.124.373 zł z Ministerstwa Zdrowia i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a pozostała kwota pochodzi od samorządów.

Aktualnie funkcjonuje 45 centrów powiadamiania ratunkowego, zaś pozostałe będą uruchamiane sukcesywnie w latach 2004 – 2007.

Do dnia 1 lipca 2002 r. starostowie złożyli 265 wniosków o dofinansowanie tworzenia centrów.

Ponadto na Starostach spoczywa w myśl ustawy bieżące finansowanie funkcjonującego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Organizacja Centrum Powiadamiania Ratunkowego w oparciu o proponowane zapisy, spójne z kierunkiem rozwoju systemu ratowniczego o zasięgu  powszechnym, niewątpliwie zwiększy efektywność wykorzystania sił i środków wszystkich podmiotów ratowniczych. Czytelny podział kompetencji, dokumentacji i jednoznaczne zasady analizy działań zwiększą w sposób zasadniczy bezpieczeństwo obywateli Polski i obywateli innych państw przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ciągłość działania i stały nadzór nad aktualnymi możliwościami wszelkich podmiotów ratowniczych umożliwi ich włączenie do międzynarodowych, a w szczególności funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, systemów ratowniczych. Pozwoli to w pełni zrealizować zadania jakie formacjom, służbom, instytucjom i organizacjom ratowniczym stawia społeczeństwo obywatelskie na  progu XXI wieku.

 

2.Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym:

Proponowana regulacja nie była dotychczas objęta zakresem obowiązującego prawa.

 

3.Charakterystyka i ocena skutków prawnych:

Projektowane zmiany uporządkują aktualny stan prawny i dostosują go do obowiązującej delegacji ustawowej.

 

 

4.Opinia zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej:

Przedmiotowy projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia nie został poddany konsultacjom społecznym z uwagi na zakres przedmiotowy, który nie wymaga powyższej czynności.

1.Wpływ regulacji na:

a)sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa. Koszty wprowadzenia standardów do CPR zostały wstępnie oszacowane w treści uzasadnienia w pkt 1.

b)rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

c)konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d)sytuację i rozwój regionalny

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 14.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry