Projekt ustawy o DNA - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt ustawy o DNA

Projekt

06.04.2004.r

USTAWA

z dnia ................................................... 2004r.

 

o wykorzystaniu analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym i w celach identyfikacyjnych.

 

                                                                                                              

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykorzystania analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym i w celach identyfikacyjnych, pobierania próbek poddawanych analizie oraz tworzenia i funkcjonowania bazy danych DNA.

2. Wyniki analizy DNA mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zwalczania przestępstw oraz identyfikacji osób i zwłok oraz przekazywane za granicę w tym samym celu, jeżeli jest to przewidziane w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych.

 

Art. 2. Określenia użyte w ustawie oznaczają:

analiza DNA – każdą metodę badania w regionach niekodujących kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), na podstawie materiału biologicznego pochodzącego od ludzi, wykorzystywaną do identyfikacji osoby;

laboratorium DNA – instytucję naukową lub specjalistyczną albo inny podmiot uprawniony w trybie określonym niniejszą ustawą do przeprowadzania analizy DNA;

próbka biologiczna – pobrany od osoby albo ze zwłok ludzkich w celu przeprowadzenia analizy DNA materiał biologiczny w postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin oraz materiał biologiczny w postaci próbki z tkanek w przypadku próbki biologicznej pobranej ze zwłok ludzkich;

ślad nieznanego sprawcy przestępstwa – materiał biologiczny zabezpieczony w miejscu  mogącym mieć związek z przestępstwem, którego nie można przypisać określonej osobie;

kartoteka DNA – usystematyzowany zbiór dokumentów zawierających dane o  próbkach biologicznych, śladach nieznanych sprawców przestępstw oraz nieznanych zwłokach;

baza danych DNA – kartoteki DNA, zbiory próbek i śladów nieznanych sprawców przestępstw oraz zbiory informacji o wynikach analizy DNA oznaczonych kodowanymi numerami ewidencyjnymi;

system informacyjny DNA – gromadzenie, przetwarzanie, usuwanie i udostępnianie informacji związanych z wykorzystaniem analizy DNA.

 

Rozdział 2.

Zasady pobierania próbek biologicznych i przeprowadzania analizy DNA

 

Art. 3. W celu przeprowadzenia analizy DNA wolno pobrać próbki biologiczne od osób, w przypadkach określonych w art. 74 i 192a Kodeksu postępowania karnego, z zastosowaniem w razie potrzeby przymusu bezpośredniego, zgodnie z przysługującymi w tym zakresie uprawnieniami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

Art. 4. 1. Próbki biologiczne można pobrać od osób innych niż wymienione w art. 3, wyłącznie za zgodą tych osób lub ich przedstawicieli ustawowych.

2. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 192a Kodeksu postępowania karnego nie ukończyła 13 lat albo jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona, pobranie próbek biologicznych może nastąpić wyłącznie za wiedzą przedstawiciela ustawowego tej osoby.

                3. Znajdujące się w bazie danych DNA próbki biologiczne oraz informacje o wynikach analizy DNA, dotyczące osób wymienionych w ust. 1 oraz osób, o których mowa w art. 192a Kodeksu postępowania karnego, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym przeprowadzono  analizę DNA.

                4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku identyfikacji nieznanych zwłok.

                5. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki i sposób pobierania próbek biologicznych przez funkcjonariuszy organów postępowania karnego oraz uprawnionych pracowników służby zdrowia, uwzględniając konieczność zapewnienia czystości mikrobiologicznej próbek i nienaruszanie integralności ciała przy ich pobieraniu.

 

Art. 5. 1. Laboratorium DNA jest obowiązane przechowywać próbki biologiczne pobrane od osób wymienionych w art. 3 i art. 4 ust. 1, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym przeprowadzono dowód z analizy tych próbek. Niezwłocznie po tym czasie próbki biologiczne podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Informacje o wynikach analizy DNA dotyczące osób wymienionych w art. 3 i art. 4 ust. 1 podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu niezwłocznie po prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym przeprowadzono analizę DNA, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 10 ust. 2-4.

3. Laboratorium DNA przekazuje do bazy danych DNA:

1) próbki biologiczne dotyczące osób, o których mowa w art. 10 ust. 2-4;

2) próbki biologiczne pobrane ze zwłok;

3) ślady nieznanych sprawców przestępstw.

 

Art. 6. 1. Analizę DNA dla celów dowodowych w postępowaniu karnym oraz w celach identyfikacyjnych mogą wykonywać jedynie laboratoria, które uzyskały w tym zakresie na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności akredytację potwierdzającą spełnianie następujących kryteriów:

wdrożenie i utrzymywanie systemu jakości zgodnego z polskimi normami dotyczącymi laboratoriów badawczych;

zapewnienie ochrony danych osobowych w sposób ustalony odrębnymi przepisami;

uzyskiwanie pozytywnych wyników przeprowadzanych co najmniej dwa razy w roku zewnętrznych testów kontroli jakości.

2. Minister Sprawiedliwości prowadzi rejestr laboratoriów DNA oraz określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru i tryb rejestracji, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bieżącej aktualizacji rejestru.

 

Rozdział 3.

Baza danych DNA

 

Art. 7. 1. Tworzy się bazę danych DNA.

2. Bazę danych DNA prowadzi Komendant Główny Policji, który jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem bazy danych DNA sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady:

1) gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych w bazie danych DNA;

2) przekazywania próbek biologicznych do bazy danych DNA oraz przechowywania i usuwania tych próbek,

uwzględniając obowiązujące wymogi ochrony danych osobowych, zapewnienie integralności zbiorów danych oraz zgodność z aktualną wiedzą kryminalistyczną.

 

Art. 8. 1. W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza informacje o wynikach analizy DNA, bez zgody osób, których te dane dotyczą, w odniesieniu do:

osób wymienionych w art. 3;

osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość;

nieznanych zwłok;

śladów nieznanych sprawców przestępstw.

2. W bazie danych DNA mogą być gromadzone i przetwarzane następujące dane osobowe:

1) imię (imiona), nazwisko (nazwiska), pseudonim,

2) imiona rodziców i nazwisko rodowe,

3) data i miejsce urodzenia,

4) seria i numer dowodu tożsamości oraz adres (adresy),

5) numer PESEL, jeśli był nadany,

6) obywatelstwo i płeć.

3. W skład systemu informacyjnego DNA wchodzą baza danych DNA oraz odpowiednia infrastruktura techniczna i organizacyjna.

 

Art. 9. 1. Laboratoria DNA są obowiązane do przekazywania informacji o wynikach analizy DNA, do bazy danych DNA. Informacje mogą być przekazywane również w formie elektronicznej.

                2. Podstawę do umieszczenia w bazie danych DNA informacji o wynikach analizy DNA stanowią:

1) zarządzenie organu prowadzącego postępowanie karne - w przypadku osób wymienionych w art. 3 i art. 4 ust. 1 oraz śladów nieznanych sprawców przestępstw, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zarządzenie sądu - w przypadku oskarżonego albo nieletniego uznanego za sprawcę czynu zabronionego jako przestępstwo;

3) zarządzenie właściwego miejscowo organu Policji – w przypadku nieznanych zwłok, osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość.

                3. Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania informacji z bazy danych DNA, w zakresie swoich zadań ustawowych są organy prowadzące postępowanie karne oraz organy Policji prowadzące czynności identyfikacyjne.

 

Art. 10. 1. Informacje o wynikach analizy DNA dotyczące osób, które nie zostały skazane, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu, niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec osób podejrzanych, podejrzanych lub skazanych w związku z popełnieniem zbrodni oraz przestępstw określonych w rozdziałach XVI-XIX, XXV i XXXV Kodeksu karnego, a także osób określonych w art. 94 § 1 Kodeksu karnego.

3. Próbki biologiczne i informacje o wynikach analizy DNA dotyczące osób, wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby wyznaczonego przez sąd.

4. Próbki biologiczne i informacje o wynikach analizy DNA dotyczące osób, wobec których postępowanie umorzono na podstawie przepisów o świadku koronnym, podlegają komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu po upływie roku od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu.

 

Art. 11. 1. Próbki biologiczne i informacje dotyczące wyników analizy DNA osób podejrzanych, podejrzanych lub skazanych w związku z popełnieniem zbrodni oraz przestępstw określonych w rozdziałach XVI-XIX, XXV i XXXV Kodeksu karnego, a także osób określonych w art. 94 §1 Kodeksu karnego, mogą być przechowywane w bazie danych DNA przez okres 50 lat i wykorzystywane w celu zwalczania przestępstw oraz w celach identyfikacji osób i zwłok.

2. Administrator bazy danych DNA dokonuje weryfikacji potrzeby dalszego przechowywania próbek biologicznych i informacji, o których mowa w ust. 1, nie rzadziej niż co 10 lat od dnia ich uzyskania, usuwając próbki i informacje uznane za zbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 1.


Art. 12. Wynik przeprowadzonej przy wykorzystaniu bazy danych DNA identyfikacji osoby, śladu nieznanego sprawcy przestępstwa lub nieznanych zwłok, jest tylko informacją o źródle dowodowym i nie zastępuje dowodu z opinii biegłego.

 

Rozdział 4.

Zmiany w przepisach obowiązujących

 

Art. 13. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z późn.  zm. [1]) art. 20 ust. 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285), z tym, że dane dotyczące kodu genetycznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach o wykorzystaniu analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym .”.

 

Art. 14. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.[2]) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 74:

w § 2 pkt 1 po wyrazie „odciski” dodaje się wyrazy „ oraz wymaz ze śluzówki policzków”,

w § 4 po wyrazie „określi” dodaje się przecinek i wyrazy „z zastrzeżeniem § 5”,

dodaje się § 5 w brzmieniu:

                „§ 5. Szczegółowe warunki i sposób poddawania oskarżonego oraz osoby podejrzanej analizie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), a także dokonywania z ich udziałem czynności związanych z tymi badaniami, określają odrębne przepisy o wykorzystaniu analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym.”;

w art. 192a § 1 po wyrazie „daktyloskopijne” dodaje się przecinek i wyrazy „wymaz ze śluzówki policzków”.

 

Rozdział 5.

Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 15. 1. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy, analiza DNA dla celów dowodowych w postępowaniu karnym i w celach identyfikacyjnych może być wykonywana wyłącznie przez laboratorium Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, laboratoria genetyczne akademii medycznych i laboratoria kryminalistyczne Policji.

                2. W okresie roku od dnia wejście w życie ustawy, analiza DNA dla celów dowodowych w postępowaniu karnym i w celach identyfikacyjnych może być wykonywana przez laboratoria inne niż wymienione w ust., pod warunkiem uzyskania akredytacji w zakresie badań genetycznych w trybie przewidzianym przepisami o systemie oceny zgodności.

 

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Projekt ustawy o wykorzystaniu analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) określa zasady przeprowadzania badań genetycznych w postępowaniu karnym i pobierania w tym celu próbek materiału genetycznego oraz tworzenia i funkcjonowania bazy danych DNA. Celem ustawy jest dostosowanie prawa polskiego do standardów europejskich w zakresie wykorzystania badań genetycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a jednocześnie wypełnienie luki w przepisach o postępowaniu dowodowym, które nie zawierają regulacji odpowiednich do specyfiki badań DNA.

Projekt ustawy jest zgodny z przyjętą 10 lutego 1992 r. Rekomendacją Nr R (92) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy „w sprawie analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym[3]. Utworzenie krajowej bazy danych DNA jest zalecane również w Uchwale Nr 97/C 193/02 Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 1997r. dotyczącej wymiany wyników analiz DNA.

Projekt ustawy zakłada, że do celów identyfikacji osoby wykorzystuje się tylko wyniki badań DNA z regionów niekodujących ludzkiego genomu. Zgodnie z dyspozycją art. 74 § 2 i 3 Kpk. pobieranie próbek biologicznych do badań DNA, w postaci wymazów ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin od osób podejrzanych, podejrzanych i skazanych - może się odbywać także bez ich zgody.

 Również bez zgody osób zainteresowanych, w postępowaniu karnym będzie można pobierane próbki do badań eliminacyjnych, od osób pozostawiających ślady genetyczne na miejscu przestępstwa, ale niepodejrzewanych o sprawstwo – jak to ustala  art. 192a Kodeksu postępowania karnego „w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów”. Natomiast w pozostałych przypadkach będzie wymagana zgoda osób, od których pobiera się próbki. Z uwagi na bezinwazyjność (nienaruszanie integralności ciała) pobierania próbek biologicznych w postaci wymazu ze śluzówki policzków, przewiduje się uprawnienie funkcjonariuszy organów postępowania karnego do pobierania próbek w taki sposób. Policjanci mają takie uprawnienia we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

                Projektowane zasady przetwarzania i wykorzystywania informacji związanych z pobieraniem próbek biologicznych i przeprowadzaniem badań DNA, są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi Rady Europy, a mianowicie z Konwencją nr 108 w sprawie ochrony osób w aspekcie automatycznego przetwarzania danych osobowych, przyjętą 28 stycznia 1981r. i Rekomendacją No. R (87) 15 z dnia 17 września 1987 r. w sprawie używania danych osobowych przez policję.

                Ustawa zastrzega, że wyniki badań DNA będą wykorzystywane wyłącznie w konkretnych postępowaniach karnych, a w przypadku osób podejrzewanych o sprawstwo wszystkich zbrodni oraz przestępstw określonych w rozdziałach XVI-XIX, XXV i XXXV oraz art. 94 §1 Kodeksu karnego, których dane genetyczne będą pozostawiane w bazie danych DNA – tylko w celu zwalczania przestępstw. Proponowany okres pozostawiania w bazie danych DNA informacji dotyczących osób podejrzewanych o popełnienie poważnych przestępstw pozwoli na wykorzystanie tych informacji do zwalczania przestępczości i uzyskanie wyższej niż obecnie skuteczności działań wykrywczych Policji. Weryfikacja zgromadzonych informacji co 10 lat zapewni usuwanie danych zbędnych w aspekcie celu gromadzenia, np. w przypadku śmierci danej osoby.

Projekt ustawy ustala kryteria kompetencyjne laboratoriów wykonujących badania DNA zgodnie ze standardami europejskimi. Badania będą mogły być prowadzone jedynie w laboratoriach posiadających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu badań, co potwierdzi certyfikat akredytacji, wydany według wymogów obowiązującego w Polsce systemu certyfikacji laboratoriów badawczych. Wymogi, jakie powinny spełniać laboratoria DNA, mają zabezpieczać wysoki poziom wykonywanych badań, powtarzalność stosowanych metod i procedur badawczych oraz rzetelność uzyskiwanych wyników badań. W powołanej wyżej Rekomendacji Nr R (92) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy, postuluje się utworzenie w krajach członkowskich listy akredytowanych laboratoriów oraz zastosowanie środków zapewniających regularny nadzór nad tymi laboratoriami. Projekt w tym zakresie przewiduje prowadzenie przez Ministra Sprawiedliwości rejestru laboratoriów uprawnionych do badań DNA, wykonywanych na użytek postępowań karnych oraz w celach identyfikacyjnych. Rejestr ten nie będzie obejmował laboratoriów wykonujących badania DNA w innych celach, np. w celach medycznych.

W wielu krajach stwierdzono wysoką skuteczność identyfikacji osób w procesie wykrywczym na podstawie baz danych DNA. Należy zatem spodziewać się, że po wprowadzeniu podobnych rozwiązań w Polsce również zwiększy się wykrywalność sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu.

Nadmienia się, iż według obowiązującego stanu prawnego (art. 20 ustawy o Policji) Policja może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do celów wykrywczych i identyfikacyjnych dane dotyczące kodu genetycznego, w zakresie niekodujących regionów genomu. Na podstawie upoważnienia udzielonego w art. 20 ust. 19 ustawy o Policji Komendant Główny Policji po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w dniu 16 maja 2002r. wydał zarządzenie Nr 6 w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji, przewidujące wyodrębnienie w policyjnych zbiorach informacyjnych bazy danych o śladach genetycznych nieznanych sprawców przestępstw i baza taka – o nazwie „Genom” jest organizowana od 2000. roku.

Zgodnie Uchwałą Rady Unii Europejskiej No 97/C 193/02 z dnia 09.06.1997 r. dotyczącą wymiany wyników analiz DNA, w projekcie ustawy znalazły się regulacje dotyczące tworzenia i nadzoru nad bazą danych DNA. Przyjęte rozwiązanie zakłada, że bazę danych DNA tworzy się w Policji (nastąpi to poprzez odpowiednie przekształcenie bazy śladów genetycznych „Genom”), z powierzeniem Komendantowi Głównemu Policji funkcji administratora gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, natomiast nadzór nad funkcjonowaniem bazy danych DNA sprawować będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe warunki i sposoby gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania danych w bazie danych DNA zostaną określone w przepisach wykonawczych, wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wspólnie z Ministrem Sprawiedliwości. Powierzenie funkcji administratora bazy danych DNA Komendantowi Głównemu Policji jest rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę dotychczasowy stan prac nad organizowaniem w Policji bazy śladów genetycznych „Genom” oraz ustawowy zakres zadań Policji.

Projekt uruchomienia bazy danych DNA w strukturach organizacyjnych Policji uzyskał pozytywną rekomendację Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Na budowę bazy danych DNA w policyjnej infrastrukturze poniesiono już znaczne nakłady finansowe, w tym środki z funduszu Phare przyznane w kwocie blisko 2,5 mln euro (program PL 0103.09.01). Należy podkreślić, iż Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zastrzega zwrot przekazanej pomocy finansowej w wypadku, jeżeli najpóźniej do 15 grudnia 2004r. nie zostaną wprowadzone rozwiązania prawne uprawniające policjantów do pobierania bezinwazyjnych próbek DNA oraz dalszą rozbudowę bazy danych DNA tworzonej w strukturach organizacyjnych Policji (pismo nr JOR/skt/468/2004 z 2 lutego 2004r.). Podjęte już w Policji przygotowania organizacyjne i logistyczne umożliwią w stosunkowo krótkim czasie uruchomienie bazy danych DNA na zasadach przewidzianych w niniejszym projekcie.

Wymiana wyników badań DNA z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi powołanymi do zwalczania przestępstw będzie odbywać się zgodnie z ogólnymi zasadami ustalonymi w przepisach o ochronie danych osobowych oraz zasadami szczegółowymi przyjętymi w ratyfikowanych umowach międzynarodowych. Wyniki badań DNA są bowiem danymi osobowymi. Nie zachodzi zatem potrzeba ustalania w projektowanej ustawie szczególnych regulacji w zakresie przekazywania wyników badań DNA za granicę.  W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i zniesieniem granic wewnętrznych wymiana wyników badań DNA jest niezbędnym warunkiem skuteczności ścigania karnego, zwłaszcza w zakresie przestępstw pozostających w kompetencjach Europolu i Interpolu.

 

Ocena skutków projektowanej regulacji

___________________________________

 

Projektowana regulacja będzie miała korzystny wpływ na skuteczność wykonywania przez Policję zadań w zakresie zwalczania przestępczości.

Poddanie projektu dodatkowym konsultacjom społecznym uznano za niecelowe, ponieważ potrzeba zwiększenia skuteczności walki z przestępczością jest bezsporna i znajduje nie tylko wyraźną akceptację społeczną, ale jest kategorycznie postulowana przez obywateli.

Projektowana regulacja nie będzie miała negatywnego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów. Poprawa skuteczności walki z przestępczością będzie natomiast korzystną przesłanką rozwoju gospodarczego.

Wejście w życie projektowanych zmian ustawowych zostanie sfinansowane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na funkcjonowanie Policji i nie spowoduje wzrostu wydatków w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Koszt utworzenia bazy danych DNA szacuje się na 30 mln zł. Dotychczas na organizację w Policji bazy śladów genetycznych „Genom” wydatkowano kwotę 14 524 372,96 zł. Źródła finansowania tych wydatków były następujące:

- w latach 2000-2002 w ramach projektu celowego realizowanego przez Policję wspólnie projektowanych Komitetem Badań Naukowych wydatkowano kwotę 7 039 640,36 zł (w tym ze środków KBN 1 297 500 zł, projektowanych ze środków Policji 5 742 140,36 zł),

- w latach 2000-2003 ze środków Policji wydatkowano kwotę 5 046 960,88 zł (na modernizację obiektu lokalizacji bazy danych DNA), a nadto 2 134 870,60 zł z rezerwy celowej Ministra Finansów (na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby bazy danych DNA),

- od roku 2003 budowa bazy danych DNA jest także finansowana z Funduszu Phare (projekt PL0103.09.01) kwotą 2,44 mln euro, co wiąże się projektowanych wymaganym udziałem własnym, który wynosi 0,82 mln euro i jest pokrywany ze środków Policji oraz z rezerwy celowej Ministra Finansów (kwotą 1 614 000 zł). Środki przekazane z Funduszu Phare  powinny być wydane do końca 2004 roku i są przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania, niezbędnego do funkcjonowania bazy danych DNA.

Z powyższych danych wynika, że szacowane na 30 mln zł koszty utworzenia bazy danych DNA znajdują częściowe pokrycie w już przekazanych Policji środkach finansowych. Wydatki niezbędne na ukończenie tego przedsięwzięcia oraz dostosowanie parametrów eksploatacyjnych do określonych w niniejszym projekcie zasad funkcjonowania bazy danych DNA, oblicza się do końca 2004 roku na kwotę 15 360 000 zł. Komendant Główny Policji dysponuje jeszcze kwotą około 1,6 mln euro pochodzącą z Funduszu Phare oraz kwotą około2,5 mln zł, jakie mogą być na ten cel przeznaczone ze środków przyznanych tegoroczna ustawą budżetową. Oznacza to, że potrzebne są dodatkowe środki w kwocie 5,2 mln zł. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpił już do Ministra Finansów z wnioskiem o przeniesienie takiej kwoty z rezerwy celowej (część 83, poz. 10) budżetu państwa na rok 2004, do części 42 (sprawy wewnętrzne).

                Korzystanie z bazy danych DNA po jej utworzeniu będzie wymagało w skali rocznej wydatków szacowanych na około 7 mln zł, które to wydatki powinny być uwzględniane w środkach budżetowych przydzielanych corocznie na funkcjonowanie Policji. Komendant Główny Policji nie ma obecnie ustawowego zabezpieczenia, gwarantującego uwzględnienie wymienionej kwoty w planie budżetowym na rok 2005 i niezbędne jest uzyskanie takiego zabezpieczenia.

                Identyfikacja genetyczna sprawców przestępstw stosowana na odpowiednio szeroką skalę w istotnym stopniu zmniejszy natomiast ogólne koszty działań wykrywczych i postępowań karnych, dzięki skróceniu czasu ich trwania. Suma oszczędności projektowanych tego tytułu powinna być znaczna, jakkolwiek nie jest możliwe jej kwotowe oszacowanie.

Zakres projektowanych zmian jest zgodny z prawem europejskim, a mianowicie z Uchwałą Rady Unii Europejskiej z dnia 9 czerwca 1997r. dotyczącą wymiany wyników analiz DNA (97/C 193/02) oraz z przyjętą 10 lutego 1992 r. Rekomendacją Nr R (92) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy „w sprawie analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w postępowaniu karnym”.

Metryczka

Data publikacji 16.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry