Projekt o zmianie ustawy o świadku koronnym - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt o zmianie ustawy o świadku koronnym

Projekt

z dnia 4 października 2004 r.

 

USTAWA z dnia ........................... 2004 r.

o zmianie ustawy o świadku koronnym.

 

Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 z późn. zm.) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

 

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. W przypadku umyślnego naruszenia zasad lub zaleceń w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prokurator może, z urzędu lub na wniosek Komendanta Głównego Policji,   postanowić o odstąpieniu od ochrony lub ograniczyć jej zakres.”

 

po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

 

„3. W przypadku wniesienia przez Komendanta Głównego Policji wniosku, o którym mowa w ust. 2, prokurator wydaje postanowienie w przedmiocie odstąpienia od ochrony lub ograniczenia jej zakresu.

4. Na postanowienie w przedmiocie odstąpienia od ochrony lub ograniczenia jej zakresu wydane z urzędu lub na wniosek, Komendantowi Głównemu Policji, a także świadkowi koronnemu i podejrzanemu, który spełnił warunki przewidziane w art. 3 ust. 1, lub osobie dla nich najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, przysługuje zażalenie.”.

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 130, poz. 1188.

 

UZASADNIENIE

 

Projekt ustawy ma na celu modyfikację zasad wydawania przez prokuratora postanowień w przedmiocie odstąpienia od ochrony udzielanej na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155 i Nr 130, poz. 1188) lub ograniczenia jej zakresu.

W dotychczasowym stanie prawnym postanowienia takie – w wypadku umyślnego naruszenia przez osobę objętą ochroną lub pomocą zasad lub zaleceń w zakresie ochrony lub uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków ciążących na niej z mocy ustawy oraz wynikających z prawomocnych orzeczeń lub decyzji, w razie korzystania z ochrony lub pomocy polegających na zmianie miejsca pobytu lub wydaniu dokumentów umożliwiających używanie innych niż własne -  mógł wydawać prokurator.

Proponuje się wprowadzenie możliwości wydawania ww. postanowienia również na wniosek Komendanta Głównego Policji, który jako organ właściwy do wykonywania postanowień w przedmiocie  zastosowania ochrony lub pomocy posiada możliwość ustalenia, czy osoba objęta ochroną lub pomocą przestrzega zasad i zaleceń w zakresie ochrony i wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadku koronnym.

Powinien on mieć również wpływ na wyciąganie w stosunku do tej osoby konsekwencji ww. zachowania.

Ponadto projekt przewiduje, iż na postanowienie w przedmiocie odstąpienia od ochrony lub ograniczenia jej zakresu wydane przez prokuratora z urzędu lub na wniosek, Komendantowi Głównemu Policji, a także świadkowi koronnemu i podejrzanemu, który spełnił warunki przewidziane w art. 3 ust. 1, lub osobie dla nich najbliższej w rozumieniu Kodeksu karnego, przysługuje zażalenie.

Powyższe spowoduje, iż Komendant Główny Policji, będzie miał możliwość zaskarżania postanowień w ww. przedmiocie wydanych zarówno z urzędu jak i na jego wniosek, co wzmocni jego uprawnienia w zakresie ustalania sposobu postępowania ze świadkami koronnymi po uzyskaniu przez nich statusu takich świadków. W dotychczasowym stanie prawnym bowiem Komendant Główny Policji nie miał możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora o odstąpieniu od ochrony lub o ograniczeniu jej zakresu.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Projekt ustawy oddziałuje na osoby objęte ochroną lub pomocą na podstawie ustawy o świadku koronnym, a także prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowanie przygotowawcze i Komendanta Głównego Policji, który uzyska dodatkowe uprawnienia.

 

Konsultacje społeczne:

W ramach konsultacji społecznych projekt skierowany został do zaopiniowania przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wpływ projektu na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki i rozwój regionalny:

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 11.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry