Projekt rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ........... 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów

Projekt z dnia

23.09.2004 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z dnia .....................2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58)[1] zarządza się co następuje:

 

§ 1. 1.Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przydziela się policjantowi w razie braku mieszkania albo zajmowania lokalu niezgodnego z przysługującymi policjantowi oraz członkom jego rodziny wymienionymi w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji normami zaludnienia z uwzględnieniem kolejności wynikającej z czasu oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2.Przydział lokalu mieszkalnego może nastąpić bez względu na czas oczekiwania na przydział, jeżeli policjant zajmuje:

tymczasową kwaterę w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego,

lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osoby fizycznej.

 

§ 2. 1.Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi według norm zaludnienia:

dla policjanta posiadającego rodzinę – po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4,

dla policjanta samotnego – dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3,

dla policjanta mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 18 do 16 – trzy normy zaludnienia,

dla policjanta mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 15 do 11 – dwie normy zaludnienia.

 

2.W razie zbiegu uprawnień policjanta i członków jego rodziny do norm zaludnienia z różnych tytułów, uwzględnia się normy zaludnienia przysługujące tylko z jednego tytułu.

 

§ 3.Norma zaludnienia przysługująca policjantowi wynosi od 7 do 10 m˛ powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

 

§ 4.1.Policjantowi przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2.Policjantowi, za jego pisemną zgodą lub na jego pisemny wniosek, może być przydzielony lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Przydział takiego lokalu nie pozbawia policjanta prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia.

 

3.W przypadku szczególnie uzasadnionym organy, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2 – 7, mogą przydzielić policjantowi, za zgodą organu wyższego stopnia, lokal o powierzchni mieszkalnej większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia. Jeżeli zwiększenie powierzchni mieszkalnej jest niższe od dolnej granicy normy zaludnienia, zgoda organu wyższego stopnia nie jest wymagana.

 

§ 5.Przydzielony lokal mieszkalny powinien znajdować się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

§ 6.Lokal mieszkalny przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 7.1.Były małżonek policjanta rozwiedzionego pozostaje w przydzielonym lokalu mieszkalnym do czasu uzyskania (nabycia) przez niego innego lokalu mieszkalnego (domu).

 

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiedzionemu policjantowi przydziela się lokal mieszkalny inny niż dotychczas zajmowany, o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym mu normom zaludnienia.

 

§ 8.Przepisy § 1 – 6, § 7 ust. 1 stosuje się odpowiednio do lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby posiadające uprawnienia do tych lokali na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67 i Nr 121, poz. 1264).

 

§ 9.1.Tymczasowe kwatery dla policjantów przydziela się w lokalach mieszkalnych, pokojach gościnnych, pokojach w hotelu lub bursie albo pomieszczeniach mieszkalnych usytuowanych w budynkach przeznaczonych na cele służbowe lub na terenie obiektu zamkniętego, o należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

2.Tymczasową kwaterę przydziela się policjantowi na jego pisemny wniosek. Wzór wniosku o przydział tymczasowej kwatery określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 10.Przydział tymczasowej kwatery w budynku jednostki organizacyjnej Policji przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie obiektu zamkniętego może nastąpić tylko na okres pełnienia służby przez policjanta w tej jednostce.

 

§ 11.Policjantowi w służbie przygotowawczej można przydzielić tymczasową kwaterę, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie mają tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego (domu) w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

 

§ 12.Opróżnienie tymczasowej kwatery następuje w przypadku:

 

1) zwolnienia policjanta ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości lub do innej jednostki organizacyjnej Policji,

2) upływu okresu, o którym mowa w § 10,

3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 1 – 4, 7 – 8 i w art. 95 ust. 3 pkt 1, 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

 

§ 13.1.Decyzje w sprawach przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater wydają będący dysponentami lokali:

minister właściwy do spraw wewnętrznych – w stosunku do:

 Komendanta Głównego Policji,

Zastępców Komendanta Głównego Policji,

 

Komendant Główny Policji – w stosunku do:

policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji,

komendantów wojewódzkich Policji,

Komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendanta Szkoły Policji w Pile, Komendanta Szkoły Policji w Słupsku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,

 

komendanci wojewódzcy Policji – w stosunku do:

komendantów powiatowych (miejskich) Policji,

policjantów pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej Policji,

 

Komendant Stołeczny Policji – w stosunku do komendantów rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy,

 

komendanci szkół, o których mowa w pkt 2 lit. c – w stosunku do podległych im policjantów,

 

komendanci powiatowi (miejscy) Policji – w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji, komisariatach Policji i innych podległych im jednostkach organizacyjnych Policji,

 

 komendanci rejonowi Policji na obszarze m.st. Warszawy – w stosunku do policjantów pełniących służbę w komendach rejonowych Policji na obszarze m. st. Warszawy.

 

2.W stosunku do osób, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji decyzje w sprawach opróżnienia lokali mieszkalnych wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w dyspozycji którego pozostają te mieszkania.

 

3.W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych decyzje w sprawach przydziału lokali mieszkalnych wydają organy wymienione w ust. 1 właściwe ze względu na obecne miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty.

 

4.W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, którzy w chwili śmierci spełniali warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty, decyzje w sprawach opróżnienia zajmowanych przez nich lokali mieszkalnych wydają organy, o których mowa w ust. 1 będące dysponentami tych mieszkań.

 

5.W stosunku do emerytów i rencistów policyjnych, których ostatnim miejscem pełnienia służby było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzje o których mowa w ust. 1, wydaje Komendant Główny Policji.

 

§ 14.1.W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i nie zakończonych ostatecznymi decyzjami stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

 

2.Pozostają w mocy decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

§ 15.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH

i ADMINISTRACJI

 

W porozumieniu:

Minister Infrastruktury

 

 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ TYMCZASOWEJ KWATERY POLICJANTOWI W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ – PRZENIESIONEMU SŁUŻBOWO – DELEGOWANEMU SŁUŻBOWO

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Niniejszy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie MSWiA z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. Nr 131, poz. 1469).

Wydanie rozporządzenia wynika z treści art. 51 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800). W świetle tego przepisu poprzednio obowiązujące rozporządzenie regulujące zasady przydziału mieszkań policjantom z dniem 30 czerwca 2002 r. utraciło moc obowiązującą.

Projektowane rozporządzenie ma na celu przede wszystkim zmianę przepisu § 1 ust. 1 pkt 2 dotychczas stosowanego rozporządzenia, który zawierał przesłanki uzależniające przydział policjantowi lokalu mieszkalnego m.in. od jego kwalifikacji zawodowych, przydatności do służby i okresu służby w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2004 r. (Sygn. akt U 1/03) Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, orzekł o niezgodności tego przepisu z art. 88 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji a tym samym z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwzględniając orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zasadna jest zmiana przepisu § 1 ust. 1 rozporządzenia.

Ponadto w projekcie rozporządzenia nie uwzględniono katalogu przesłanek, których wystąpienie uzasadnia wydanie decyzji nakazującej opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Wynika to z orzecznictwa sądu administracyjnego, zdaniem którego o obowiązkach obywateli mogą decydować wyłącznie przepisy ustawowe, to jest przepisy zawarte w aktach o randze ustawy lub aktach wydanych na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Podstawą prawną do wydania przez organ administracji publicznej decyzji nakładającej określone obowiązki może być tylko przepis prawa powszechnie obowiązującego, a więc aktu ustawodawczego wydanego na podstawie i w granicach wyraźnego upoważnienia zawartego w innym akcie ustawodawczym. Zdaniem sądu § 7 ust. 1 dotychczas obowiązującego rozporządzenia MSWiA z dnia 17 października 2001 r. został wydany bez upoważnienia ustawowego, gdyż powtarza katalog przyczyn które uzasadniają opróżnienie lokalu mieszkalnego, a który to katalog zawarty jest w art. 95 ustawy o Policji.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Państwa.

Ponadto projektowane rozwiązania nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego, konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki, rynek pracy, sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 08.10.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry