Projekt rozporządzenia Ministra SWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

z dnia ............ 2004 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

Na podstawie art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz.507 i Nr 85, poz.782) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 75, poz.676) w §7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu dwóch dni – 210 zł;

w przypadku gdy głosowanie w referendum ma być przeprowadzone w ciągu jednego dnia – 140 zł.”.

 

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTERSPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art.16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz.507 i Nr 85, poz.782).

Przedmiotem niniejszej nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 75, poz.676) jest rezygnacja z systemu mnożnikowego przy obliczaniu wysokości zryczałtowanych diet i zastąpienia tego rozwiązania bezpośrednio wskazanymi w rozporządzeniu kwotami tych diet - odpowiadającymi kwotom obliczanym obecnie przy pomocy mnożników (z dokładnością do pełnych złotych – przykładowo zryczałtowana dieta dla członków komisji obwodowej będzie wynosić 140 zł, co wynika z obliczenia 1.651,67 zł x 0,085 = 140,39195 zł). Stąd też zakres proponowanych zmian obejmuje §7 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. Zmiany te wynikają z przyjętych przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. rekomendacji, ujętych w Planie racjonalizacji wydatków społecznych (zadanie C.13 Zniesienie automatycznych mechanizmów indeksacyjnych – polegające na znowelizowaniu aktów prawnych, w których występuje mechanizm indeksacji).

Przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dziedziny, o których mowa w § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), tj. rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Projekt został poddany procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uwagi nie wpłynęły.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 13.09.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry