Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1])

z dnia .............. 2004 r.

 

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

Na podstawie art.35 ust.6, art.40 ust.3 i art.47 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. [2])) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady, na których przysługują diety, zryczałtowane diety, zwrot kosztów podróży i noclegów oraz tryb udzielania dni wolnych od pracy osobom powołanym w skład Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, oraz osobom powołanym a skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowych komisji wyborczych.

 

§ 2.1. Członkom komisji przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków Komisji wynosi półtorej diety określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

 

§ 3.1. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji, zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

 

§ 4.Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1951).

 

§ 5.Należności, o których mowa w § 2-4, są wypłacane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

 

§ 6.1. Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas uczestnictwa w czynnościach związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyborów przysługuje zryczałtowana dieta, w następującej wysokości:

dla członków okręgowych komisji wyborczych – 380 zł;

 2)   dla członków obwodowych komisji wyborczych – 140 zł.

 2. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego właściwej komisji udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 7.1. Członkowie obwodowych komisji wyborczych, w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie nie później niż następnego dnia po ustaniu zwolnienia od pracy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań w obwodowej komisji wyborczej.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład obwodowej komisji wyborczej, wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy, przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Zaświadczenie dla przewodniczącego komisji podpisuje jego zastępca.

3. Zaświadczenie jest sporządzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba zainteresowana, drugi pozostaje w obwodowej komisji wyborczej.

 

§ 8.1. Osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej oraz w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych przysługują:

diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów – w wysokości i na zasadach określonych w § 2-5;

zryczałtowane diety za czas wykonywania prac związanych z przeprowadzaniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania – w wysokości 231 zł;

zwolnienie od pracy do 5 dni w związku z wykonywaniem zadań w inspekcji.

2. Przy realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, przepisy § 6 ust. 2 oraz § 7 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9.1. Należności, o których mowa w § 2-4 oraz § 6 i 8, wypłacają:

członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji

okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego; członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 4;

członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

2. Członkom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, należności wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą okręgową komisję.

 

§ 10.Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i  do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 81, poz. 887).

 

 § 11.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTERSPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej zawartego w art.35 ust.6, art.40 ust.3 i art.47 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.)

Przedmiotem niniejszej nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. Nr 81, poz.887) jest przede wszystkim rezygnacja z systemu mnożnikowego przy obliczaniu wysokości zryczałtowanych diet i zastąpienia tego rozwiązania bezpośrednio wskazanymi w rozporządzeniu kwotami tych diet - odpowiadającymi kwotom obliczanym obecnie przy pomocy mnożników (z dokładnością do pełnych złotych – przykładowo zryczałtowana dieta dla członków obwodowej komisji wyborczej będzie wynosić 140 zł, co wynika z obliczenia 1.651,67 zł x 0,085 = 140,39195 zł). Stąd też zakres proponowanych zmian obejmuje §6 ust.1 i §8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. Zmiany te wynikają z przyjętych przez Radę Ministrów w styczniu 2004 r. rekomendacji, ujętych w Planie racjonalizacji wydatków społecznych (zadanie C.13 Zniesienie automatycznych mechanizmów indeksacyjnych – polegające na znowelizowaniu aktów prawnych, w których występuje mechanizm indeksacji).

Pozostałe z projektowanych zmian mają charakter czysto porządkujący (dotyczą aktualizacji odesłań do odpowiednich aktów wykonawczych innych ministrów – vide zmiany w §2-4, bądź też aktualizacji używanego w rozporządzeniu nazewnictwa poszczególnych organów czy stanowisk – vide zmiany w §9).

Przewiduje się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na dziedziny, o których mowa w § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.), tj. rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Projekt został poddany procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uwagi nie wpłynęły.

Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 13.09.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry