Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Projekt  z dnia 13 sierpnia 2004 r.

 

 

USTAWA

 

z dnia ..................................... 2004 r.

 

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

 

                Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.       z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      po art. 3 dodaje się art. 3a-3e w brzmieniu:

 

,,Art. 3a. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy, zatrudnianych zgodnie z art. 2
                 pkt 2-4, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1, organizują kierownicy tych jednostek z zastrzeżeniem ust.3.

3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych innych niż urząd marszałkowski, starostwo powiatowe, urząd gminy albo biuro związku organizują odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku.

4. Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej,        o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz na tablicy informacyjnej w jednostce organizacyjnej, w której prowadzony jest nabór.

5. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.

Art. 3b. 1. Po upływie terminu na składanie dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy zgłosili się do tego naboru.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata.

3. Informacje o kandydatach, w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze, podlegają udostępnianiu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 3c. 1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności określenie stanowiska pracy, na które prowadzony był nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania co najmniej pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania związane ze stanowiskiem pracy, uszeregowane według poziomu spełniania przez kandydatów tych wymagań.

Art. 3d. 1. Informację o wyniku naboru udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wyłonionego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wyłonionego kandydata;

4) uzasadnienie dokonanego naboru.

3. Informację o wyniku naboru udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 3e. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród pięciu najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru, biorąc pod uwagę kolejność uszeregowania kandydatów. Przepis art.3d stosuje się odpowiednio.”

 

2)      art. 32 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 32. Do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, określonych w przepisach o wynagrodzeniu, o których mowa w art. 20 ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 3a-3e, art. 16 ust. 2, art. 19 i art. 24 ust. 2.”.

 

Art. 2. Postępowania dotyczące naboru na wolne stanowiska pracy wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów a nie zakończone do dnia wejścia w życie ustawy ulegają zakończeniu z mocy prawa. Ogłoszenie nowego naboru kandydatów na wolne stanowisko następuje na podstawie przepisów wprowadzanych niniejszą ustawą. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

 

 

        Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych określają podstawy nawiązania stosunku pracy pracowników samorządowych, lecz nie zawierają regulacji dotyczących przeprowadzania naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

        Projektowana ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych wprowadza zasadę, iż nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, jest otwarty i konkurencyjny.

        Powyższa zasada dotyczyć będzie naboru na stanowiska, na których pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

1)      mianowania, tj. pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy bądź związku międzygminnego,

2)      powołania, tj. zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu), skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa),

3)      umowy o pracę, tj. pozostali pracownicy samorządowi.

Powyższa zasada naboru nie będzie miała zastosowania w odniesieniu do zatrudniania na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

W celu zapewnienia otwartości i konkurencyjności naboru proponuje się upowszechnianie ogłoszenia o naborze, listy kandydatów, którzy zgłosili się do tego naboru, jak również informacji o wyniku naboru. Przepisy projektowanej ustawy określają treść ogłoszenia o naborze.

Generalna kompetencja dotycząca przeprowadzania naboru spoczywać będzie na kierownikach samorządowych jednostek organizacyjnych, co stanowi odzwierciedlenie reguł wynikających z innych przepisów ustawowych (vide m.in. art.4 pkt 2-5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Ponadto przewiduje się przepis przejściowy pozwalający na wykorzystanie nowych rozwiązań w odniesieniu do nie zakończonych procedur naboru.

Proponuje się, aby przepisy projektowanej ustawy weszły w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1. Podmioty na które oddziaływuje projektowana regulacja.

                Projekt reguluje zasady naboru pracowników w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

 

2. Zakres przeprowadzonych konsultacji

                Zakłada się poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto projekt zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

                Nie przewiduje się bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa związanych z wejściem w życie danej regulacji.

Skutki finansowe dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego mogą wiązać się z koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków m.in. realizację czynności związanych z przygotowaniem ogłoszenia o naborze i jego upowszechnienia, przeprowadzenia procedur związanych z wyłonieniem kandydata (czas poświęcony przez niektórych pracowników jednostki organizacyjnej na udział w pracach komisji kwalifikacyjnej) i upowszechnieniem ich wyników. Przy czym można zakładać, iż w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zatrudnione są już osoby obsługujące zadania związane z dotychczasowymi procedurami naboru kadr, jak również istnieje obsługa Biuletynu Informacji Publicznej. Stąd też w skali jednostkowej koszty te będą minimalne, bądź wręcz trudne do oszacowania (np. w sytuacji gdy dotychczasowi pracownicy jednostki obsługujący procedury naboru będą jedynie wykonywać swoje zadania w oparciu o nowe procedury).

Należy też podkreślić, iż rachunek wspomnianych powyżej kosztów służących profesjonalizacji kadr urzędniczych w zestawieniu z kosztami częstej wymiany tych kadr czy skutków niekompetencji pracowników trudno uznać za wysoki.

Reasumując, środki finansowe związane z przeprowadzaniem naboru powinny zostać wygospodarowane ze środków przyznanych właściwym dysponentom części budżetowych.

 

4. Wpływ na rynek pracy.

                Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy (projekt nie wprowadza zmian w dotychczasowych podstawach zatrudnienia pracowników samorządowych).

 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

                Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry