Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.............. 2004 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

z dnia................................... 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 71, poz. 650, oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179) wprowadza się następujące zmiany:

1)            w § 21 dodaje się ustępy 26 - 31 w brzmieniu:

„26. Ubranie specjalne składa się z kurtki ž i spodni, wykonane z tkaniny zewnętrznej w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym z warstwą termoizolacyjną. Wszystkie warstwy tkanin mogą być ze sobą związane na stałe lub być wykonane z warstw noszonych łącznie:

1)      kurtka posiada szerokie rękawy umożliwiające swobodne nakładanie ubrania oraz zapobiegające podciąganiu kurtki do góry przy podnoszeniu rąk przez użytkownika. Rękawy zakończone ściągaczami. Kołnierz kurtki podwyższony, miękki, chroniący krtań i zapinany na taśmę „rzep”. Kurtka zapinana na mocny grubocząstkowy, dwugłowicowy zamek rozpinany na wysokości krocza. Zamek przykryty plisą z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy na metalowe napy lub klamry, uzupełnione w odcinkach między nimi taśmą „rzep”. W dolnej przedniej części kurtki naszyte dwie skośne kieszenie z patkami, zapinanymi na „rzepy”. W górnej części na prawej piersi znajduje się kieszeń wpuszczana  zapinana zamkiem w kierunku ramienia. Poniżej kieszeni dwie naszywki oraz obejma z tkaniny zewnętrznej, zapinana na taśmę „rzep”. W górnej części kurtki pod plisą kryjącą zamek, znajduje się kieszeń wpuszczana. W przedniej, dolnej, wewnętrznej części kurtki naszyta jest jedna lub dwie kieszenie. Kurtka wyposażona jest w taśmy i napisy oraz emblematy i dystynkcje stopni służbowych umieszczone w niżej wymieniony sposób:

a) taśmy fluoroscencyjne w kolorze żółtym i odblaskowe w kolorze srebrnoszarym umieszczone (srebrnoszary na górze) w odstępach maksymalnie 10 mm w następujących  miejscach:

- na całym obwodzie kurtki,

- z przodu i z tyłu na wysokości klatki piersiowej,

- na całym obwodzie rękawów,

b) napis „STRAŻ” umieszczony centralnie na plecach, poniżej taśm ostrzegawczych, wykonany techniką sitodruku lub inną trwałą i estetyczną techniką, na materiale fluoroscencyjnym w kolorze żółtym,

 

 

c) napis „STRAŻ” z przodu umieszczony na lewej piersi, poniżej taśm ostrzegawczych, wykonany techniką haftu komputerowego lub inną trwałą i estetyczną metodą, na materiale o tych samych lub nie gorszychparametrach, co napis na plecach,

d) emblematy są umieszczone:

-         na lewym rękawie, emblemat PSP, a poniżej, emblemat nazwy miasta,

e) dystynkcje są umieszczone:

- na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych;

2)      spodnie długie, posiadają szelki gumowe zapinane na klamry zatrzaskowe, umożliwiające regulację długości. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa. Rozporek zapinany na suwak i guzik. Na wysokości kolan dodatkowy wkład chroniący staw kolanowy przed uszkodzeniem. Nogawki szerokie i proste, umożliwiające swobodne zakładanie na cholewkę buta gumowego i skórzanego. Na całym obwodzie nogawek taśmy fluoroscencyjne w kolorze żółtym i odblaskowe w kolorze srebrnoszarym umieszczone (srebrnoszary na górze) w odstępach maksymalnie 10 mm.

27. Kominiarka wykonana bez szwów z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej przylegająca do chronionych części ciała. W przodzie kominiarki wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający oczy, nos i usta, umożliwiający swobodne założenie maski aparatu oddechowego. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza.

28. Rękawice strażackie specjalne wykonane w kolorze czarnym i ciemnogranatowym. Konstrukcja rękawic pięciopalczasta, z wkładem termoizolacyjnym połączonym z rękawicami. Wykonane ze skóry, tkaniny lub z wymienionych materiałów łącznie. Rękawice mogą być oznakowane taśmą odblaskową srebrnoszarą i fluoroscencyjną żółtą.

29. Buty strażackie specjalne wykonane z gumy lub ze skóry w kolorze czarnym z możliwością zastosowania wstawek w kolorze żółtym. Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową srebrnoszarą i fluoroscencyjną żółtą.

      Buty mogą być wykonane jako:

      - wsuwane,

      - sznurowane z systemem wiązań, zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika.

      Buty gumowe posiadają wkładkę chłonącą pot, wyściełającą całą powierzchnię wewnętrzną buta.

30. Hełm strażacki wykonany w kolorze czerwonym. Skorupa gładka, bez ostrych załamań. Hełm wyposażony w osłonę karku, osłonę oczu i twarzy. Osłona karku wykonana ze skóry, tkaniny lub tkaniny metalizowanej. Osłona twarzy mocowana do hełmu na zewnątrz lub wewnątrz skorupy. Hełm posiada naniesione na skorupę otoki w kolorach: brązowym (metalicznym), srebrnym (metalicznym), złotym (metalicznym), w zależności od funkcji pełnionej przez strażaka.

31. Pas strażacki wykonany z jednego odcinka w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym. Szerokość pasa wynosi około 85 mm. Cięte krawędzie taśmy zabezpieczone przed wystrzępieniem. Klamra zapinająca pas oraz klamra zaczepowa do zatrzaśnika wykonane metodą kucia lub gięcia na gorąco i spawana lub zgrzewana. Powierzchnie zewnętrzne klamer pozbawione pofałdowań, zadziorów, ostrych krawędzi." 

 

 

2) w § 22:

a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku, dla których wymagane jest zatwierdzenie wzorów i dokumentacji, podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, właściwej do spraw gospodarki mundurowej, który sprawuje nadzór nad wydanym zatwierdzeniem."

b)     po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zasady nadzoru nad wydanym zatwierdzeniem określa umowa zawarta pomiędzy podmiotem ubiegającym się o zatwierdzenie, a dyrektorem o którym mowa w ust. 1.";

3)      w § 23:

a)      po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kontrola-audyt, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podmiotu ubiegającego się
 o zatwierdzenie przedmiotu, dla którego został wystawiony certyfikat oceny typu WE.",

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po zatwierdzeniu i trwałym oznakowaniu wyrobów i dokumentacji jeden komplet przechowywany jest w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zatwierdzenie może zostać uchylone w każdym czasie w przypadku wycofania przedmiotu
z zaopatrzenia mundurowego w Państwowej Straży Pożarnej, wprowadzenia w nim istotnych zmian oraz w przypadku zastosowania przez producenta nieodpowiednich surowców lub stwierdzenia niskiej jakości wyrobów."

4)      w załączniku nr 11 do rozporządzenia dodaje się punkty 31- 36 w brzmieniu:

„31. Ubranie specjalne

32. Kominiarka specjalna

33. Rękawice specjalne

34. Buty specjalne

35. Hełm

36. Pas strażacki”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436).

 

 

UZASADNIENIE

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179) wynika z faktu wejścia Rzeczpospolitej Polskiej z dniem 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej. Dyrektywa Europejska 89/686/EWG ze zmianami zawartymi w dyrektywach 93/68/EWG i 93/95/EWG i 96/58/WE określa wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy strażaka/użytkownika. Wymagania te zostały określone        w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporządzenie to reguluje również kwestię konieczności przeprowadzenia oceny typu WE, o której mowa w § 23 ust. 1a projektu rozporządzenia. Ocena ta polega, na przeprowadzaniu przez jednostkę notyfikowaną procedur mających na celu potwierdzenie, że dany przedmiot/środek ochrony indywidualnej spełnia odpowiednie wymagania.

                W celu utrzymania jednolitości wyglądu formacji Państwowej Straży Pożarnej, zachodzi konieczność określenia dodatkowych wymagań dotyczących kolorystyki, kroju
i wyglądu, sposobu oznaczeń znakami identyfikacyjnymi, taśmami odblaskowymi
i fluorescencyjnymi przedmiotów odzieży specjalnej.

                Proponowane zmiany treści §§ 22 i 23 doprecyzowują natomiast zasady sprawowania nadzoru nad jakością, powtarzalnością i zgodnością przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku z wymaganiami zawartymi we wzorcowych dokumentacjach techniczno-technologicznych, w ramach udzielonego „zatwierdzenia”. Realizowane to będzie poprzez wprowadzenie w § 22 ust. 2a wymogu podpisania umowy pomiędzy podmiotem ubiegającym się o „zatwierdzenie” a dyrektorem komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, właściwej do spraw gospodarki mundurowej, który sprawuje nadzór nad wydanym zatwierdzeniem. Zapis ten zapewni możliwość realizacji obowiązku sprawdzania zgodności wykonywania przedmiotu umundurowania z wymaganiami zawartymi we wzorcowych dokumentacjach techniczno-technologicznych dla tych tych przedmiotów. Zasady sprawdzania zgodności przedmiotu oraz warunki realizacji nadzoru określone w formie umowy, stanowiły będą również  podstawę do uchylenia zatwierdzenia.

                Skreślenie w § 23 ust. 2 trzyletniego okresu ważności zatwierdzenia podyktowane jest dostosowaniem polskiego prawa do ogólnie przyjętych zasad certyfikacji w państwach UE, gdzie wydawane certyfikaty dla środków ochrony indywidualnej są bezterminowe.

 

 

 

Skutki wprowadzenia rozporządzenia:

 

1.      Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

 

2.      Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

 

3.      Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

 

4.      Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

5.      Skutki prawne regulacji.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu  mają na celu aktualizację zapisów dotyczących charakterystyki przedmiotów umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Projekt jest objęty prawem Unii Europejskiej. Z uwagi na wąski krąg podmiotów, na które oddziałuje niniejsza regulacja odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry