Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia .......................................... 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi
i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie ochrony granicy państwowej

 

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z  2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi organizuje i koordynuje Komendant Główny Straży Granicznej i Dowódca Sił Powietrznych.

2.    Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest pomiędzy:

1)        oddziałem Straży Granicznej a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;

2)        dywizjonem, graniczną placówką kontrolną lub strażnicą Straży Granicznej (graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej) a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych.

 

§ 2.Współdziałanie, o którym mowa w § 1, obejmuje przekazywanie przez:

1)        jednostki współdziałające Straży Granicznej jednostkom współdziałającym Sił Powietrznych informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2)        jednostki współdziałające Sił Powietrznych jednostkom współdziałającym Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy.

 

§ 3.1. Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przekazuje służbie dyżurnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych  informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a i b ustawy, natychmiast po ich powzięciu.

2. Przekazując informację, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a. ustawy, należy wskazać:

1)        numer granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

2)        rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego względem granicy państwowej;

3)        liczbę i cechy charakterystyczne statku powietrznego;

4)        przybliżoną wysokość lotu;

5)        czas wykrycia;

6)        stopień, imię i nazwisko przekazującego informacje.

3. Służba dyżurna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych niezwłocznie potwierdza na piśmie fakt otrzymania informacji, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy.

 

§ 4.1. Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje służbie dyżurnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmiastowego użycia statku powietrznego Straży Granicznej bezpośrednio przed startem tego statku.

 

§ 5.Służba dyżurna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych przekazuje służbie dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami albo niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.

 

§ 6.      Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 2 ustawy, przekazuje służbie dyżurnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych informacje o zdarzeniu, wskazując:

1)        rejon i czas zdarzenia;

2)        rodzaj udzielanej pomocy;

3)        skierowane siły i środki;

4)        potrzeby w zakresie sił i środków.

 

§ 7.Jednostki współdziałające, o których mowa w § 1 ust. 2, zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania na piśmie przekazanych informacji.

 

§ 8.1. Współdziałanie Straży Granicznej z Marynarką Wojenną organizuje i koordynuje Komendant Główny Straży Granicznej i Dowódca Marynarki Wojennej.

2.    Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest pomiędzy:

1)        Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Dowództwem Marynarki Wojennej;

2)        Pomorskim Oddziałem Straży Granicznej a Dowództwem Marynarki Wojennej;

3)        dywizjonem Straży Granicznej a Dowództwem Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

§ 9.Jednostki współdziałające, o których mowa w § 8 ust. 2, przekazując informacje o zdarzeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2d pkt 1- 7 ustawy, wskazują:.

1)        nazwę wykrytego statku i jego banderę albo rejon zaobserwowanych zanieczyszczeń i ich krótką charakterystykę oraz kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń;

2)        pozycję wykrytego statku;

3)        rodzaj prowadzonych przez statek działań albo zaobserwowanych awarii.

 

§ 10.Wymiana informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2d ustawy, realizowana jest pomiędzy:

1) służbą dyżurną operacyjną Morskiego i Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej
a służbą dyżurną operacyjną Dowództwa Marynarki Wojennej - standardowo raz na dobę do godziny 20.00, oraz niezwłocznie w przypadku stwierdzenia awarii jednostek pływających lub statków powietrznych Straży Granicznej albo okrętów lub wojskowych statków powietrznych, a także w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich;

2)  służbą dyżurną operacyjną dywizjonu Straży Granicznej a służbą dyżurną operacyjną flotylli Marynarki Wojennej -  stosownie do potrzeb i sytuacji.

 

§ 11.1. Współdziałanie, o którym mowa w § 8 ust. 1, organizuje się wykorzystując stacjonarny system łączności Straży Granicznej i Marynarki Wojennej.

2. Łączność przewodową współdziałania Morskiego i Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej z Dowództwem Marynarki Wojennej organizuje się wykorzystując telefoniczne łącza międzycentralowe (w ruchu ręcznym i automatycznym).

3.   Łączność radiową współdziałania jednostek organizacyjnych Morskiego
i Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej z jednostkami organizacyjnymi Marynarki Wojennej organizuje się w paśmie UKF i KF.

 

§ 12.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTARCJI

 

W POROZUMIENIU:

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 210 poz. 2036) w art. 4 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.). Znowelizowany artykuł 19 ust. 3 ustawy o Straży Granicznej zawiera upoważnienie dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, wydał rozporządzenie określające szczegółowe zasady współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej.

Dotychczas przedmiotowa materia uregulowana była w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz.U. Nr 85 poz. 777).

Projekt rozporządzenia określa podmioty uprawnione do organizacji i koordynacji współdziałania. Przedmiotowy projekt reguluje szczegółowe zasady współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną wskazując, że odbywa się ono na szczeblu właściwych jednostek organizacyjnych, poprzez służby dyżurne tych jednostek.

W związku z tym, że ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej wykonują Siły Powietrzne we współdziałaniu z innymi rodzajami Sił Zbrojnych oraz Strażą Graniczną, w części dotyczącej współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi, rozgraniczono katalog przekazywanych wzajemnie informacji w tym zakresie.

W projekcie wskazano terminy przekazywania poszczególnych informacji,   szczegółową treść przekazywanych informacji oraz przyjęto zasadę, że przekazane informacje potwierdza się na piśmie. Konieczność potwierdzenia informacji, ma na celu zabezpieczenie przed możliwością zniekształcenia lub błędnego zapisania treści odebranych komunikatów.

Straż Graniczna realizuje zadania związane z nadzorem nad całością polskich obszarów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 152 poz. 1733 ze zm.) Pomorski Oddział Straży Granicznej obejmuje między innymi powiaty: policki, goleniowski, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin od linii prostej łączącej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję „TN-C” północnego toru wodnego podejściowego do portu Trzebież i stawę „N” na wyspie Chełminek .

W związku z powyższym w treści porozumienia ujęto również zasady współdziałania Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie z Marynarką Wojenną na obszarach morskich wód wewnętrznych, portów w Szczecinie i Policach oraz wzdłuż linii brzegowej Zalewu Szczecińskiego.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie pociągnie za sobą skutków finansowych.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projekt rozporządzenia, z uwagi na zakres, nie był przedmiotem konsultacji społecznych.

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa.

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry