Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

 

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia  ...............................

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji
i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

 

 

                Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 2:

a)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy.”;

b)      dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W zależności od wykonywanych czynności służbowych, poza ubiorem służbowym strażnikowi może przysługiwać ubiór:

1)      wyjściowy,

2)      specjalny.”;

2)      w § 5:

a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są w szczególności:

1)      kombinezon,

2)      kurtka,

3)      spodnie długie,

4)      spodnie krótkie,

5)      koszulka typu polo

- stosowane przy wykonywaniu czynności specjalistycznych.”;

b)      ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym.”;

3)      w § 6:

a)      po wyrazach „w § 2 ust. 2” dodaje się wyrazy „i 3”

b)      dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) specjalistyczne nakrycie głowy,

10) kamizelka taktyczna.”;

4)      w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: numer legitymacji, stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, termin ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.”;

5)      załącznik nr 8 – do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2.

Legitymacje służbowe strażników gminnych (miejskich) wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Prezes Rady Ministrów

UZASADNIENIE

                Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713) wynika z potrzeby dostosowania przepisów do obecnych warunków funkcjonowania straży gminnych (miejskich) w kraju.

                Proponowane brzmienie § 2 porządkuje kwestię należnego strażnikowi umundurowania. Z interpretacji dotychczas obowiązującego przepisu wynikało, że bez względu na wykonywane czynności służbowe każdemu strażnikowi przysługują wszystkie elementy umundurowania, zarówno ubiór służbowy letni i zimowy, wyjściowy letni i zimowy oraz ubiór specjalny. Pomimo szczegółowych regulacji kwestii przysługującego strażnikom umundurowania w przepisach wewnątrzzakładowych (Regulamin Mundurowy, Regulamin Pracy), Państwowa Inspekcja Pracy wielokrotnie stwierdziła, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów strażnikowi przysługują wszystkie elementy umundurowania.

                Zmiana brzmienia § 2 określa jednoznacznie, że podstawowym umundurowaniem strażnika jest ubiór służbowy, a ponadto w zależności od wykonywanych czynności służbowych może mu przysługiwać także ubiór wyjściowy lub ubiór specjalny.

                W § 5 ust. 1 oraz w § 6 określono przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego. Na podstawie tego przepisu, na zasadach ogólnych zawartych w rozporządzaniu, będą mogli być umundurowani strażnicy wykonujący czynności służbowe przy użyciu psa służbowego, w patrolach: konnych, rowerowych, itp.

                Zmianie ulega wzór legitymacji służbowej strażnika. Proponuje się wprowadzenie jednolitego wzoru dla wszystkich straży, zawierającego zamiast herbu gminy albo miasta wizerunek stylizowanego orła straży gminnych (miejskich). Ww. zmiana umożliwi zmniejszenie jednostkowego kosztu wydruku legitymacji, co w przypadku straży kilkuetatowych nie pozostaje bez znaczenia. Ponadto w celu poprawienia czytelności i możliwości identyfikacji wprowadza się większą fotografię strażnika. Jednocześnie rezygnuje się z umieszczenia na odwrocie legitymacji katalogu uprawnień strażnika, wprowadzając zamiast tego pouczenie postępowania w przypadku znalezienia legitymacji.

                Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

1)      Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Projekt oddziałuje na sytuację straży gminnych (miejskich) w zakresie wyposażania strażnika w umundurowanie: ubiór służbowy, jako obligatoryjnie przysługujący każdemu strażnikowi oraz w zależności od wykonywanych czynności służbowych ubiór wyjściowy lub specjalny. Projekt zmienia wzór legitymacji służbowej strażnika, wprowadzając jednolity wzór dla wszystkich straży.

2)      Konsultacje społeczne:

Pierwsza wersja projektu została opracowana przez Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich (Gminnych). Projekt został uzgodniony w ramach prac Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi), w skład którego wchodzą przedstawiciele MSWiA, KGP, straży gminnych (miejskich) oraz Związku Miast Polskich.

Podczas prac nad projektem zarówno przedstawiciele strony rządowej jak i samorządowej poparli cele zmiany obowiązującego rozporządzenia oraz wspólnie doprecyzowali jej zapisy.

3)      Wpływ regulacji na dochody i wydatki z budżetu Państwa:

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Państwa.

4)      Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, rozwój regionów:

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia, konkurencyjność gospodarki, nie spowoduje skutków dla sytuacji i rozwoju regionów.

5)      Źródła finansowania:

W porównaniu do skutków finansowych wynikających z obowiązujących regulacji koszty ponoszone przez budżety gmin na umundurowanie i legitymacje służbowe strażników zostaną obniżone.

Na podstawie niniejszych zmian strażnik otrzyma umundurowanie podstawowe, natomiast umundurowanie wyjściowe i specjalne jeżeli będzie ono potrzebne do wykonywania czynności służbowych. Obecnie niezależnie od wykonywanych czynności strażnik obowiązkowo otrzymuje wszystkie typy umundurowania. Natomiast dookreślenie elementów umundurowania specjalnego nie wpłynie na wzrost kosztów jednostkowego umundurowania strażnika, gdyż zmiana rozporządzenia jedynie porządkuje istniejącą sytuację.

Z kolei ujednolicenie wzoru legitymacji służbowej obniży jednostkowy koszt druku legitymacji, który obecnie wynosi 1 zł dla straży w Warszawie i od 2 do 20 zł dla pozostałych straży. Zmiana rozporządzenia powinna spowodować znaczne zbliżenie jednostkowego kosztu druku legitymacji do kosztu ponoszonego przez straż m.st. Warszawy.

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry