Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

PROJEKT

z dnia 04.08.2004 r

ROZPORZĄDZENIE                            

RADY MINISTRÓW

z dnia ................................... 2004 r.

w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758), zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców.

 

§ 2.      Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

         1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

         2)   organie prowadzącym rejestry - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

§ 3.   1. Organ prowadzący rejestry prowadzi:

1)     rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia, w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, 2 i 2 a ustawy,

2)     rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 3e ust. 1 i 2 ustawy.

         2.   Rejestry prowadzone są w systemie informatycznym w oparciu o komputerową bazę danych.

§ 4. 1. Wpisu do rejestrów, dokonuje się na podstawie:

1)   wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;

2)   odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;

3)     odpisu wpisu do rejestru przedsiębiorców, dotyczącego nabycia albo objęcia udziałów lub akcji przez cudzoziemca.

 

2. Dokumenty, wymienione w ust. 1 przekazywane są organowi prowadzącemu rejestry, przez podmioty wymienione w art. 8a ustawy.

 

 

§ 5. 1. Rejestry zawierają następujące dane:

       1)  liczbę porządkową rejestru;

       2)  datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 4;

       3)  oznaczenie notariusza, repertorium oraz datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie sądu, sygnaturę akt oraz datę wydania orzeczenia sądowego, oznaczenie sądu rejestrowego i datę dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców;

       4)  dane osobowe nabywcy:

a)   dla osoby fizycznej - imiona i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce  zamieszkania;

b)   dla osoby prawnej – nazwę lub firmę, oznaczenie kraju, siedziby i adresu, pochodzenie większościowego kapitału oraz REGON;

5)   dane osobowe zbywcy:

a)     dla osoby fizycznej - imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

b)     dla osoby prawnej – nazwę lub firmę oraz oznaczenie siedziby i adresu;

6)   określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;

7)   oznaczenie nieruchomości - status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, oznaczenie w katastrze nieruchomości oraz oznaczenie księgi wieczystej;

8)   uwagi organu prowadzącego rejestr dotyczące ewentualnego stwierdzenia nabycia nieruchomości niezgodnie  z prawem i podjęcia czynności procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;

9)   datę dokonania wpisu.

2. Rejestr, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 zawiera dodatkowo numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 3e ust. 1 i 2 ustawy.

3. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w § 4 nie zawierają danych niezbędnych do dokonania wpisu do rejestrów, organ prowadzący rejestry może zwrócić się o ich uzupełnienie do podmiotu zobowiązanego ustawą. 

§ 6.   1.   Dla każdego wpisu w rejestrach, organ prowadzący rejestry prowadzi akta rejestrowe.

2.     Akta rejestrowe obejmują dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego, w szczególności dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu.

§ 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów lub akcji w trybie, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 13, poz. 112).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                                                                                                              PREZES

                                                                                                    RADY   MINISTRÓW                                                              

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry