Projekt rozporządzenia zmieniajćaego rozporządzenie w sprawei powoływania obwodowych koisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Projekt

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 

z dnia ................................. 2004 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 

 

            Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46,
poz. 499 z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

            W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921), wprowadza się następujące zmiany:

1)     uchyla się § 2;

2)     w § 3 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba, zwani dalej „pełnomocnikiem.””;

3)     w § 5 w ust. 1, w § 6 w ust. 1, w § 7 w ust. 1, w § 8 w ust. 1 i ust. 5, w § 9, w § 10
i w § 11 w ust. 1 – 4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

4)     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Prezydent m.st. Warszawy może powierzyć powołanie obwodowych komisji wyborczych i wykonanie czynności związanych z ich powołaniem zarządom dzielnic m.st. Warszawy.”.

 

§ 2.

 

            Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

 

 

 

 

 

 

_______________

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna na  podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533.

2)Zmiany wymienionej  ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786, z 2002 r. Nr 154, poz. 1802, Nr 14, poz. 128, Nr 127, poz. 1089 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 153,
poz. 1271.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

            Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921) wynika z konieczności usunięcia wątpliwości dotyczących zgodności § 2 rozporządzenia z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu (Dz.U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.). W związku z tym, iż art. 48 cyt. ustawy nie ogranicza kręgu komitetów wyborczych uprawnionych do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w danej gminie do komitetów, które uzyskały rejestrację lit kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów w okręgu wyborczym, na obszarze którego położona jest dana gmina – uchylenie § 2 jest konieczne.

            Zmiany zaproponowane w pkt 3 i 4 projektu mają na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. do zmian wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.).

            Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

            Nie spowoduje także  dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Metryczka

Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry