Projekt rozp. MSWiA w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia                 2004 r.

 

w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli

 

Na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1

Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Lesznowoli, gmina Grójec, województwo mazowieckie, zwany dalej „ośrodkiem”, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134), jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Ośrodek podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu.  

§ 2

Zadaniem ośrodka jest wykonywanie postanowień o wyznaczeniu cudzoziemcowi miejsca przymusowego pobytu w celu wydalenia.

 

§ 3

Ośrodek jest finansowany z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

§ 4

Kierownika ośrodka powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu.

 

§5

Traci moc rozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 134, poz. 1134).

 

§ 6

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 

________________________________

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

 

UZASADNIENIE

 

Projekt rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli, stanowi  wypełnienie delegacji zawartej w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach  (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).

Zakres upoważnienia ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczy możliwości tworzenia i likwidowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, określenia organu Straży Granicznej albo Policji , któremu ośrodek ma podlegać.

Projektowana regulacja zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz.U. Nr 134, poz. 1134), wydane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, które zgodnie z art. 164 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) zachowuje moc obowiązującą nie dłużej niż do 1 września 2004. Sama treść rozporządzenia nie różni się w sposób zasadniczy od dotychczas obowiązujących przepisów.

Wydanie rozporządzenia jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

Podmioty, na które oddziałuje projekt:

Projekt rozporządzenia oddziałuje na cudzoziemców, wobec których zachodzą okoliczności uzasadniające umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, któremu ośrodek podlega.

Konsultacje społeczne:

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia umieszczony zostanie na stronach podmiotowych MSWiA Biuletynu Informacji Publicznej.

Wpływ projektu na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki i rozwój regionalny:

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną, a także sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 04.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry