Autopoprawka do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Autopoprawka do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O CUDZOZIEMCACH I USTAWY O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 16. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 1:

a)     w ust. 3:

-  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cudzoziemców poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a)     są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

b)     są obywatelami państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,

c)     posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

d)     posiadają zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w Rzeczypospolitej Polskiej,

e)     posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),

f)       posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,

g)     ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, po upływie roku od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, jeżeli w tym czasie nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po stronie wnioskodawcy;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. c-f, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”

b)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-f oraz cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.”;

2)     w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

,,2) bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-f, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:”;

 

3)     w art. 87:

a)     pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;”;

b)     po pkt 2 dodaje pkt 2a w brzmieniu:

,,2a) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959);”;

4)     w art. 88:

a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia, o którym mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca i zaświadczenia potwierdzającego, że przedłużenie postępowania o nadanie statusu uchodźcy ponad jeden rok od dnia złożenia wniosku w tej sprawie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.”,

b)     w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wojewoda wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na pracę także na podstawie dokumentu podróży lub zezwoleń, o których mowa w przepisach o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca i zaświadczenia potwierdzającego, że wydłużenie postępowania o nadanie statusu uchodźcy ponad jeden rok od dnia złożenia wniosku w tej sprawie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.”;

 

 

2) art. 20 otrzymuje brzmienie:

 

 

,,Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r., z wyjątkiem:

1)     art. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 16 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 w zakresie dotyczącym cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, wobec których nie została wydana decyzja w sprawie o nadanie statusu uchodźcy po upływie roku od dnia złożenia wniosku i przyczyna przedłużeniapostępowania nie leży po stronie cudzoziemca, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2005 r.;

2)      art. 13, art. 14 i art. 16 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2w zakresie dotyczącym cudzoziemców, którzy posiadają zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Metryczka

Data publikacji 30.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry