projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego

PROJEKT

z dnia 09-06-2004

 

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia  .................2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.)[1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110), wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 2:

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu lub numeru lokalu,”;

 

      b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

 

     „5) małoletnich przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.”;

 

w § 3:

 

  a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 

 „1a. Opłata, o której mowa w § 1, może być pobrana przez organ pośredniczący przy wydawaniu dowodu osobistego, właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy.”;

 

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy: „ wydającego dowód osobisty”;

 

§ 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób, o których mowa w § 2 pkt 4, jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy lub do wglądu  decyzja o przyznaniu stałego świadczenia socjalnego”.

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2004r znowelizowanej ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2004r Nr 93, poz. 887), w wyniku której wprowadzono w art. 9b ust. 2 oznaczenie kodu pocztowego w adresie, należało pilnie opracować projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego, zwalniające z opłaty wnioskodawców zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany numeru kodu pocztowego.

Stosownie do art. 37 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) w dowodach osobistych zamieszcza się adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku – zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się. Sposób określenia adresu przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy został ustalony w art. 9b ust. 2 ustawy, stanowiącym że adres określa się przez podanie w gminach, które uzyskały status miasta – nazwy miasta (dzielnicy), ulicy, numeru domu i lokalu (pomieszczenia) oraz nazwy województwa (pkt 1), zaś w innych gminach – nazwy miejscowości, numeru domu i lokalu (pomieszczenia), nazwy gminy i województwa (pkt 2). Określenie elementów adresu we wskazany sposób pozostaje w ścisłym związku z podziałem terytorialnym kraju, przyjętym w ustawie z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa ( Dz.U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).

Wprowadzając z dniem 1 stycznia 2001r. nowy dowód osobisty o wymianach 54 x 85 mm należało określić jaki elementy adresu będą wpisywane do tego dokumentu.

Z uwagi na ograniczoną możliwość wpisu pełnego adresu zawierającego nazwę województwa, nazwę gminy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy, numeru domu i numeru lokalu, zdecydowano, aby wyróżnikiem nazwy województwa oraz nazwy gminy był numer kodu pocztowego, jako jeden z elementów adresu. Miało to również istotne znaczenie w przypadku miejscowości noszących taką samą nazwę położonych w różnych województwach.

Wprowadzając kod pocztowy jako oznaczenie nazwy miejscowości  w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 93, poz. 887) ujednolicono formę zapisu adresu w ewidencji ludności i w dowodach osobistych.

Zmiana zapisów ustawy w tym zakresie powoduje konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Skoro § 2 pkt. 2 tego rozporządzenia przewiduje zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego wnioskodawców zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu, należało uzupełnić ten przepis o zmianę kodu pocztowego i numeru lokalu, ponieważ są to elementy adresu wpisane do dowodu osobistego.

Zgodnie z §2 pkt 5 rozporządzenia z opłaty za wydanie dowodu osobistego zwolnieni są małoletni przebywający w domach dziecka, jednakże na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136 z późn.zm.), zadania istniejących publicznych domów dziecka, od dnia wejścia w życie tej ustawy, przejęły placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Wobec powyższego należało dostosować zapis §2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego wskazując jednocześnie, że zwolnienie dotyczy wychowanków przebywających całodobowo w tych placówkach.

Wprowadzenie w §3 rozporządzenia ust. 1a umożliwi wnioskodawcom wniesienie opłaty za wydanie dowodu osobistego w organie, który będzie pośredniczył przy wydawaniu dowodu osobistego. Ustalenie właściwego numeru konta i przekazanie opłaty na konto właściwego organu naraża wnioskodawców na dodatkowe koszty związane z wydaniem dowodu osobistego. Należy  wskazać, że opłata za wydanie dowodu osobistego, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy, stanowi dochód budżetu państwa, nie ma więc znaczenia, czy opłatę tę przekaże organ wydający dowód osobisty, czy też organ pośredniczący przy wydaniu tego dokumentu.

Zmiana zaproponowana w §4 związana jest ze zmianą organu właściwego do przyznania osobie stałego zasiłku socjalnego. Do dnia   31 grudnia 2003r. zasiłki te były przyznawane przez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej i osobie wydawano zaświadczenie o korzystaniu z takiej formy pomocy. Obecnie zasiłki takie przyznawane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należało więc uzupełnić zapis §4 o decyzję o przyznaniu stałego świadczenia socjalnego, która będzie uprawniała również do zwolnienia z opłaty.

 

Ocena skutków regulacji:

 

Podmioty na które akt oddziałuje:

obywatele polscy podlegający obowiązkowi posiadania dowodu osobistego.

 

Wyniki konsultacji społecznych:

nie przeprowadzono konsultacji społecznych.

 

Wpływ aktu na sektor finansów publicznych:

Wprowadzenie proponowanych zmian w rozporządzeniu może spowodować zmniejszone wpływy do budżetu z uwagi na wprowadzenie zwolnienia z opłaty za wymianę dowodów osobistych z powodu zmiany adresu. Trudno przewidzieć skalę zmian administracyjnych dotyczących nazw miejscowości, ulic czy kodów pocztowych, dlatego nie można oszacować ewentualnego zmniejszenia wpływów budżetowych. Ponadto wprowadzenie od 1 maja 2004r możliwości wydawania dowodów osobistych dla dzieci poniżej 13-go roku życia, może wiązać się ze zwiększonymi wpływami do budżetu państwa, ponieważ rozporządzenie nie przewiduje zwolnienia z opłat dla tych przypadków.

 

Wpływ aktu na sytuację społeczną:

Proponowana zmiana sposobu realizacji obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem organu miejsca pobytu czasowego wnioskodawcy ma istotny wymiar społeczny. Wprowadzenie możliwości dokonania wpłaty za dowody osobiste w kasie organów pośredniczących przy wydawaniu tych dokumentów, ułatwi wnioskodawcom realizację tego obowiązku bez konieczności  ustalenia numeru konta bankowego i przelania opłaty do właściwego organu wydającego dowody osobiste. Należy również wskazać, że ustalenie właściwego numeru konta organu i przelew opłaty wiąże się z dodatkowymi kosztami dla wnioskodawców.

 

Wpływ aktu na rynek pracy:

brak wpływu.

 

Wpływ aktu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:

brak wpływu.

 

Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny:

brak wpływu.

Metryczka

Data publikacji 02.08.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry