projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP - 2004 - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

projekt ustawy o zmianie ustawy o PSP

 

USTAWA

z dnia                 2004 r.

o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 

Art. 1.      W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    w art. 1 w ust. 2 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw  oraz ich organizacjami międzynarodowymi, na podstawie umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

 9) realizacja innych zadań, wynikających z umów międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.”;

 

2)    w art. 8:

a)      dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.      W ramach jednostek ratowniczo – gaśniczych, o których mowa w ust. 2, mogą być wyodrębnione czasowe posterunki Państwowej Straży Pożarnej, ze wskazaniem ich lokalizacji. Pełnienie służby na posterunku jest równoznaczne z pełnieniem służby w miejscowości, w której jest zlokalizowana dana jednostka ratowniczo – gaśnicza.”,

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.           Jednostki ratowniczo – gaśnicze mogą być tworzone w ramach struktury jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4",

c)    dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.       Jednostki ratowniczo - gaśnicze utworzone w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, realizują zadania ratownicze na obszarze i w zakresie ustalonym w porozumieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem realizowania zadań w ramach centralnego odwodu operacyjnego.",

d)     w ust. 4 uchyla się pkt 1 i 3-5,

e)      dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określi, w drodze zarządzenia, zasady  gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:

1)       zasad korzystania ze sprzętu transportowego oraz ewidencji pracy sprzętu;

2)       zasad utrzymania sprawności technicznej sprzętu transportowego;

3)       zasad uznawania sprzętu transportowego za zbędny oraz trybu zagospodarowania tego sprzętu;

4)       zasad rozliczania zużycia paliw.”;

 

 

3)      w art. 10 w ust. 1:

a)     w pkt 2:

                 -       w lit. a wyraz „jednostkami", zastępuje się wyrazem „podmiotami",

                 -       w lit. b wyraz „jednostek" zastępuje się wyrazem „podmiotów",

-                w lit. g wyrazy „jednostki organizacyjne" zastępuje się wyrazem    „podmioty”,

-       lit. f otrzymuje brzmienie:

„f)     organizowanie centralnego odwodu operacyjnego oraz przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, których siły i środki tworzą centralny odwód operacyjny,”,

-       dodaje się lit h w brzmieniu:

                „h) ustalanie, w drodze zarządzenia, wytycznych do przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.”,

b)     pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)    organizowanie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego,”,

c)     dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

           „5a)             uzgadnianie programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnictwa, a także ustalanie programów szkolenia, doskonalenia zawodowego i nauczania kwalifikacyjnego oraz sprawowanie nadzoru w zakresie dydaktycznym nad ich realizacją,

  5b) nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej;”,

d)     pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)           prowadzenie współpracy międzynarodowej, w szczególności inicjowanie i przygotowywanie umów międzynarodowych w zakresie swojej właściwości oraz kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granice państwa,",

e)      dodaje się pkt 12 - 17 w brzmieniu:

„12)           wprowadzanie podwyższonej gotowości w Państwowej Straży Pożarnej na wypadek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

  13)                  organizowanie ćwiczeń krajowych oraz międzynarodowych,

  14)                  ustalanie, w drodze zarządzenia, ceremoniału pożarniczego, ramowego regulaminu służby i musztry w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

  15)                  inicjowanie oraz organizowanie działalności sportowej i ustalanie   regulaminów sportowych zawodów pożarniczych oraz innych zawodów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem uregulowań wynikających z odrębnych przepisów,

  16)                  udział w przygotowywaniu projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  17) realizacja zadań, wynikających z innych ustaw.”;

 

4) w art. 12:

a)    dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a.         W razie odwołania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonemu oficerowi Państwowej Straży Pożarnej, na czas nie dłuższy niż 1 miesiąc.",

b)   w ust. 5:

-          dodaje się pkt 4a – 4e w brzmieniu:

„4a)    kierowanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z obszaru województwa do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

  4b) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

  4c)    przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa,

  4d)    wprowadzanie podwyższonej gotowości w Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu województwa i powiatów, na wypadek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

     4e)     organizowanie ćwiczeń wojewódzkich,”,

-       pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)    kontrolowanie komendantów powiatowych (miejskich) i komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej,",

-            dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;”,

-       dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

 „7b)           udział w przygotowywaniu projektu budżetu państwa w części, której dysponentem jest właściwy wojewoda, w rozdziałach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,",

-       dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

           „10) realizacja zadań, wynikających z innych ustaw.”; 

c)    dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.    Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest przełożonym strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa.”;

 

5) w art. 13:

a)    dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.           W razie niewyrażenia opinii lub niezaakceptowania kandydatury, w terminie 30 dni od jej przedstawienia staroście, przedstawia się niezwłocznie kolejną kandydaturę. W przypadku braku porozumienia w stosunku do tej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia staroście, na stanowisko komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej powołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oficera Państwowej Straży Pożarnej.”,

b)   dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.        W razie odwołania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonemu oficerowi Państwowej Straży Pożarnej, na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.”,

c)    w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub aspirantów",

d)   w ust. 4:

-         dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a)       kierowanie podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

  4b) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,”,

  -      dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a)         inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

  13b)        wprowadzanie podwyższonej gotowości w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej na wypadek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego,

                       -                   na końcu pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 15 i 16 w brzmieniu:

 „15)          przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,

   16)         realizacja zadań, wynikających z innych ustaw.”;

 

6) w art. 13a:

a)    ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.     Regulamin organizacyjny komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalany przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, po zasięgnięciu opinii wojewody. Regulamin ten nie stanowi części regulaminu organizacyjnego urzędu wojewódzkiego.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.    Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem w szczególności:

1)    zasad podziału komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na kategorie w zależności od liczby stałych mieszkańców na obszarze odpowiednio województwa i powiatu;

2)    trybu naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) poszczególnych kategorii;

3)    rodzajów komórek organizacyjnych, zakresu ich działania oraz ich form;

4)    stanowisk kierujących poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.”;

 

7) w art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.     Rada powiatu (miasta) przynajmniej raz w roku rozpatruje informację komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu (miasta na prawach powiatu) w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na polecenie starosty (prezydenta miasta) informację taką właściwy komendant jest obowiązany składać w każdym czasie.

2.    Rada powiatu (miasta) na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, może określić, w drodze uchwały, kierunki działań zmierzających do usunięcia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.";

 

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„18.1.          Organizację i zakres działania jednostki badawczo - rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora oraz jego zastępców regulują przepisy o jednostkach badawczo - rozwojowych.

2.       Organizację i zakres działania oraz tryb powoływania i odwoływania dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa regulują przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o muzeach.";

 

9)  tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

       „Czynności kontrolno – rozpoznawcze”;

 

10) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych, Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno – rozpoznawcze i ćwiczenia.”,

b)      uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przeprowadzania czynności kontrolno – rozpoznawczych i wzór upoważnienia dla ich przeprowadzania, uwzględniając:

1)       sposób planowania, tryb i zakres ich przeprowadzania;

2)       kwalifikacje i tryb wyznaczania osób uprawnionych do czynności kontrolno – rozpoznawczych;

3)       sposób gromadzenia i przekazywania ich wyników.”;

 

11)     w art. 24 w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 23 ust. 2” zastępuje się   

        wyrazami „o których mowa w art. 23 ust. 1”;

 

12) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28.         Do służby w Państwowej Straży Pożarnej może być przyjęty  obywatel polski, niekarany za przestępstwa lub za przestępstwa  skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.";

 

13) art. 29a otrzymuje brzmienie:

„Art. 29a.               1.     Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży  Pożarnej jest obowiązany zapewnić  bezpieczne i higieniczne warunki służby strażaków.

                   2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakres ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu, z uwzględnieniem:

1)     wymagań bezpieczeństwa i higieny służby w obiektach, przeznaczonych dla jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży  Pożarnej oraz posterunków;

2)     wymagań w zakresie wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej;

3)     wymagań w zakresie zabezpieczenia medycznego strażaków podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia;

4)     wymagań bezpieczeństwa i higieny służby podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia.

3. W sprawach, związanych z bezpieczeństwem i higieną służby, w zakresie nie uregulowanym ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy.”;

 

14) dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Strażak pełniący służbę na stanowisku służbowym zajmowanym na podstawie powołania, może być w każdym czasie, niezwłocznie lub w określonym terminie odwołany z tego stanowiska, przez organ uprawniony do powołania. Od aktuodwołania ze stanowiska nie przysługuje odwołanie.

2.    Odwołanie strażaka ze stanowiska służbowego, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje rozwiązania stosunku służbowego.

3.    W przypadku, o którym mowa w ust. 2, strażak zachowuje ostatnio zajmowane stanowisko służbowe, dla którego ustawa nie przewiduje powołania. Można go jednak przenieść na inne, co najmniej równorzędne  stanowisko, w tej samej lub innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4.    Strażaka odwołanego z zajmowanego stanowiska można przenieść

 do dyspozycji właściwego przełożonego, jeśli przewiduje się powołanie (przeniesienie) na inne stanowisko służbowe lub zwolnienie ze służby. Okres pozostawania strażaka w dyspozycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. W okresie pozostawania w dyspozycji strażak zachowuje prawo  do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

6. W okresie pozostawania w dyspozycji strażak obowiązany jest wykonywać obowiązki służbowe na polecenie przełożonego, do którego dyspozycji pozostaje.";

 

15) w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "(miejskiej)" skreśla się wyrazy "wraz z   jednostkami ratowniczo - gaśniczymi";

 

16)    w art. 34:

a)           w ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem i po wyrazach „jednostki badawczo – rozwojowej” skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „lub dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa,”,

b)          uchyla się ust. 5;

 

17)    art. 35 otrzymuje brzmienie:

 „Art.35. 1. Czas służby strażaka wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym    okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.

2.         Wprowadza się rozkład czasu służby strażaka:

1)    zmianowy – na stanowiskach, na których wykonywanie zadań wymaga zachowania ciągłości służby;

2)    codzienny – na pozostałych stanowiskach.

3.         Stanowiska, o których mowa w ust. 2, w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustalają kierownicy tych jednostek.

4.         Zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych podczas pełnienia dyżurów trwających co najwyżej 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby.

5.         Codzienny rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań służbowych po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

6.         W ramach codziennego rozkładu czasu służby, strażak może być wyznaczony do pełnienia, w dowolnym okresie, dyżuru trwającego 24 godziny, po których udziela się 48 godzin wolnych od służby w dniach od poniedziałku do piątku.

7.         W ramach czasu wolnego, strażaka można wyznaczyć do pełnienia dyżuru domowego.

8.         Czas służby strażaka może być przedłużony do 48 godzin tygodniowo, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia ciągłości służby.

9.         W przypadku wprowadzenia podwyższonej gotowości w Państwowej Straży Pożarnej, czas służby strażaka można przedłużyć ponad normę, o której mowa w ust. 8. W takim przypadku, w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 8 strażakowi przysługuje czas wolny od służby w odpowiednim wymiarze, w okresie rozliczeniowym 1 roku.

10.      W zamian za czas służby lub za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru domowego, przekraczający normę określoną w ust. 1 strażakowi przysługuje czas wolny od służby w odpowiednim wymiarze lub dodatek, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3.

11.      Przepisu ust. 10 nie stosuje się do strażaków, pełniących służbę na stanowiskach, na które ustawa przewiduje powołanie.

12.      Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady służby w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby, uwzględniając:

1)      czas trwania dyżuru w zmianowym rozkładzie czasu służby;

2)      godziny rozpoczęcia i zakończenia służby;

3)  okoliczności uzasadniające przedłużenie czasu służby;

4)  dopuszczalny czas kierowania pojazdem samochodowym;

5)  udzielanie czasu wolnego od służby;

6)      właściwość przełożonych do określania harmonogramu służby;

7)  sposób pełnienia dyżurów domowych i ich wymiar;

8)  grupy strażaków zwolnionych z pełnienia służby w porze nocnej, niedziele, święta;

9)      sposób prowadzenia ewidencji czasu służby.”;

 

18)    art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36.            Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych i etat stopnia służbowego dla danego stanowiska, z uwzględnieniem:

1)    rodzaju stanowisk służbowych;

                2) wymaganego wykształcenia ogólnego;

3)    wymaganych kwalifikacji pożarniczych;

4)    stażu służby uprawniającego do zajmowania danego stanowiska.”;

 

19) art. 36a:

a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strażak podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, które ma na    celu:

1)   stworzenie podstaw do określenia indywidualnego programu rozwoju zawodowego;

2)   motywowanie do rzetelnego i sprawnego wykonywania przez strażaka obowiązków i zadań zawartych w powierzonym zakresie obowiązków służbowych na danym stanowisku;

3)   ustalenie przydatności do służby, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz przydatności na zajmowanym stanowisku;

4)        wyłanianie kandydatów do mianowania i powołania na wyższe stanowiska służbowe oraz awansowania na wyższe stopnie służbowe.”,

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

       „4.    Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb opiniowania strażaka, uwzględniając w szczególności:

1)     cele i częstotliwość wydawania opinii służbowej;

2)     zakres i kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu;

3)     właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii;

4)     tryb zapoznawania funkcjonariuszy z opinią służbową oraz tryb   wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii;

5)     wzory arkuszy opinii służbowej.”;

 

20) w art. 37b w ust. 1 po wyrazach "w innej jednostce organizacyjnej" dodaje się  wyrazy „Państwowej Straży Pożarnej";

 

21)        w art. 37d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.          Do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej właściwi są:

1)        Komendant Główny – na obszarze kraju,

2)        komendant wojewódzki – na obszarze województwa.”;

 

22)        w art. 39:

a)           w ust. 1 po wyrazach „z oskarżenia publicznego” dodaje się wyrazy „ lub przestępstwo skarbowe umyślne”,

b)          w ust. 2 po wyrazach „ścigane z oskarżenia publicznego” skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „lub przestępstwo skarbowe nieumyślne bądź”,

c)           w ust. 3 wyrazy "do 12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądu";

 

23)        w art. 42:

a)        ust. 1 otrzymuje brzmienie:

               „1. Strażak podlega okresowej ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby na zajmowanym stanowisku służbowym, w tym okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim.”,

b)        ust. 3 otrzymuje brzmienie:

               „3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze  rozporządzenia, zakres, szczegółowe zasady, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich  oraz oceny zdolności fizycznej strażaka do służby, uwzględniając w szczególności:

1)        zakres profilaktycznych badań lekarskich;

2)        częstotliwość przeprowadzania badań i ocen;

3)        sposób przeprowadzania próby wydolnościowej;

4)        sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej.”;

24)        w art. 43:

a)    w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)          skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,”,

b)   w ust. 3:

-                pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)          skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, inne niż określone w ust. 2 pkt 4,”,

-        po pkt 5 zamiast kropki stawia się przecinek i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6)          upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.",

c)    w ust. 4 po wyrazach „likwidacji jednostki" dodaje się wyraz „organizacyjnej";

d)   dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

      „5. Zwolnienie strażaka ze służby na podstawie ust. 3 pkt 5 może nastąpić po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej, reprezentującej danego strażaka.”;

 

25)        art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49.         1.      Strażak zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 – 5

oraz ust. 3 pkt 2 przed upływem 5 lat od ukończenia nauki w ramach służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej lub szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, jest obowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki.”;

 

26)        dodaje się art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a.       Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określi, w drodze

zarządzenia, zasady prowadzenia przez przełożonych, o których mowa w art. 32 ust. 1, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym strażaków oraz sposób prowadzenia akt osobowych, a także rodzaje i wzory dokumentów.";

 

27)        dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

 

„Rozdział 5a

 

Realizacja zadań poza granicą państwa

 

Art. 49b.  1.             Strażak może zostać delegowany za jego zgodą do pełnienia służby poza granicą   państwa w  grupie ratowniczej utworzonej do udziału w:

1) działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczo-ratowniczej lub humanitarnej;

2) szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych.

2.      Strażak, za jego zgodą, może zostać również wyznaczony, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, do wykonywania określonych zadań poza granicą państwa.

 

Art. 49c. 1.               O utworzeniu i likwidacji grupy ratowniczej postanawia:

1)     minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 1 pkt 1;

2)     Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej- w przypadkach, o których mowa w art. 49b ust. 1 pkt 2.

2. W postanowieniach, o których mowa w ust. 1, określa się w  szczególności:

1)       nazwę i liczebność grupy ratowniczej oraz czas pozostawania poza granicą państwa;

2)       cel skierowania grupy ratowniczej, zakres jej zadań oraz obszar działania;

3)       system kierowania i dowodzenia grupą ratowniczą oraz właściwy organ: państwa przyjmującego grupę ratowniczą lub organizacji międzynarodowej, któremu zostanie ona podporządkowana na czas realizacji zadań;

4)       podmioty wyznaczone do współpracy z właściwymi organami państwa przyjmującego grupę ratowniczą oraz organizacji międzynarodowej koordynującej niesienie pomocy;

5)       wyposażenie grupy ratowniczej w środki i sprzęt specjalny;

6)       trasy i czas przemieszczania się grupy ratowniczej w przypadku tranzytu.

3.    Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku innych uregulowań zawartych w obowiązujących umowach międzynarodowych.

 

Art. 49d. 1.             Strażacy wchodzący w skład grupy ratowniczej podlegają na terytorium państwa obcego przepisom dyscyplinarnym i porządkowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Strażacy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są przestrzegać prawa państwa przyjmującego oraz wiążące Rzeczpospolitą Polską prawo międzynarodowe.

 

Art. 49e.          1.     Strażak w czasie delegowania do pełnienia służby w grupie ratowniczej

poza granicą państwa otrzymuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia i inne należności pieniężne przysługujące na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności lub ich wysokość.

2.     Strażakowi, o którym mowa w ust. 1, mogą być przyznawane dodatki do uposażenia, świadczenia z tytułu podróży i przejazdów oraz inne należności pieniężne związane z delegowaniem, wypłacane w walucie polskiej lub obcej. 

 

Art. 49f.           Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, uprawnienia strażaków delegowanych do pełnienia służby poza granicą państwa oraz warunki otrzymywania dodatków i świadczeń oraz innych należności, o których mowa w art. 49e ust. 2, z uwzględnieniem:

1)    warunków i trybu delegowania strażaków, przypadków ich odwoływania przed wyznaczonym terminem oraz przedłużania czasu delegowania, a także przełożonych właściwych w tych sprawach;

2)    szczegółowych zasad działania grupy ratowniczej oraz przewozu jej członków i wyposażenia;

3)    rodzaju waluty oraz wysokości dodatków, świadczeń i należności, ich rodzaju i zakresu przyznawania z uwagi na występujące zagrożenia, uciążliwość lub miejsce pełnienia służby oraz sprawowaną przez strażaka funkcję;

4)    szczegółowych zasad dodatkowego ubezpieczenia strażaków; 

5)    zakresu koniecznych szczepień ochronnych;

6)    warunków otrzymywania przez strażaków bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne.

 

Art. 49g.  1.              Wydatki związane z udziałem grup ratowniczych w działaniach ratowniczych, akcji poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach ratowniczych poza granicą państwa są finansowane z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2.Jeżeli środki finansowe na cel, o którym mowa w ust. 1, nie zostały uwzględnione w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, zapewnia je Rada Ministrów.";

 

Art. 49h.           Przepisy art. 49c ust. 3 – art. 49g stosuje się odpowiednio do strażaków, o których mowa w art. 49b ust. 2.”;

 

28)        w art. 51 w ust. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w Centralnym Muzeum Pożarnictwa – dyrektor muzeum,”;  

 

29)        art. 52 otrzymuje brzmienie:

„art. 52.   1.                     Pierwszy stopień podoficerski nadaje się strażakowi, który  uzyskał w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kwalifikacje pożarnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

2.     Pierwszy stopień aspirancki nadaje się strażakowi, który:

1)          uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa w ramach służby kandydackiej;

2)         posiada kwalifikacje pożarnicze wymagane dla stanowisk podoficerskich w Państwowej Straży Pożarnej i uzyskał tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

3.      Pierwszy stopień aspirancki może być nadany strażakowi, który lub uzyskał prawo do wykonywania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego technika pożarnictwa.

4. Minister właściwy do spraw oświaty, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia warunki jakie musi spełnić szkoła, aby uruchomić i realizować kształcenie dla zawodu technik pożarnictwa, z uwzględnieniem:

1)  wyposażenia bazy dydaktycznej i zaplecza poligonowego;

2)  wyposażenia w sprzęt specjalistyczny niezbędny do osiągnięcia celów założonych w podstawie programowej;

3)  zasad organizacji procesu dydaktycznego;

4)  kwalifikacji kadry dydaktycznej realizującej przedmioty zawodowe.”;

 

30)        w art. 53:

a)              ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze  rozporządzenia, szczegółowe zasady odbywania przeszkolenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem:

2.      organizacji i formy odbywania przeszkolenia zawodowego  oraz  czasu trwania tego przeszkolenia;

3.           zasad ustalania programu przeszkolenia zawodowego;

4.           wymagań stawianych kandydatom na przeszkolenie zawodowe;

5.           zasad i kryteriów przeprowadzania egzaminu końcowego.”,

b)             dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4.        Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi w drodze rozporządzenia, podstawę kształcenia inżynierów pożarnictwa, uwzględniając w szczególności:

1)       wymagania ogólne;

2)       sylwetkę absolwenta;

3)       grupy przedmiotów i minimalne obciążenie godzinowe;

4)       praktyki zawodowe;

5)       przedmioty w grupach i minimalne godzinowe obciążenie;

6)       treści programowe przedmiotów;

7)       formę realizacji zajęć z przedmiotów zawodowych;

8)       techniczne zabezpieczenie procesu dydaktycznego;

9)       kwalifikacje kadry nauczającej przedmiotów zawodowych.”;

 

31)        dodaje się art. 53a w brzmieniu:

„Art.     53a. Nadanie stopni strażakom, o których mowa w 52 i art. 53 następuje

                               z zastrzeżeniem art. 117 ust. 2 ustawy.”;

 

32)        w art. 54:

a)       dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w zdaniu pierwszym wyrazy „nadanie kolejnego wyższego stopnia następuje” zastępuje się wyrazami „kolejny wyższy stopień może być nadany”,

b)      dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, następuje w maju, z okazji  Dnia Strażaka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może jednak nastąpić w innym terminie.”;

 

33)        po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

„Art. 55a. 1. Strażakowi zwolnionemu ze służby można nadać wyższy stopień za  szczególne osiągnięcia w służbie albo gdy swą pracą lub działalnością w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

2.    Strażakowi, który wykazał ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia, w których wyniku poniósł śmierć, można nadać pośmiertnie wyższy stopień.

3.    Strażakowi, o którym mowa w ust. 1 i 2 stopnie nadaje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem art. 51 ust. 4 i 5. Nadanie wyższego stopnia może nastąpić tylko jeden raz.”;

 

34)        art. 58 otrzymuje brzmienie:

„Art. 58.        1.     Strażacy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych na zasadach

określonych w ustawie o związkach zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.       Strażak pełniący służbę na stanowisku, dla którego przepisy ustawy przewidują powołanie, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, z późn. zmianami).”;

 

35)        art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61.        1.     Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby przepisowego

umundurowania lub odzieży specjalnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego.

2.     Przedmioty, o których mowa w ust. 1, strażak otrzymuje bezpłatnie.

3.      Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tabele należności i zasady noszenia umundurowania, odzieży specjalnej, ekwipunku osobistego, dystynkcji, odznak i znaków identyfikacyjnych strażaków oraz wzory zestawów przedmiotów umundurowania i odzieży specjalnej, z uwzględnieniem:

1)           opisu przedmiotów umundurowania i odzieży specjalnej;

2)           wykazu przedmiotów umundurowania i odzieży specjalnej, dla których jest wymagane zatwierdzenie wzorów i dokumentacji techniczno-technologicznej;

3)            zasad zatwierdzania i uchylania zatwierdzenia wzorów i dokumentacji techniczno – technologicznej;

4)           okresu używalności przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, dystynkcji i ekwipunku osobistego strażaka oraz przypadków, w których strażak jest obowiązany zwrócić poszczególne przedmioty lub ich równowartość.

4.      Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania przysługuje równoważnik pieniężny.

5.              Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, uwzględniając:

1)      przedmioty umundurowania stanowiące podstawę do określenia wysokości równoważnika;

2)      sposób ustalania wysokości równoważnika;

3)      tryb i przypadki przyznawania, zwrotu i zawieszania wypłaty równoważnika;

4)      termin wypłacania lub zwrotu równoważnika.”;

 

36)  w art. 69 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2-4 w  brzmieniu:

„2. W razie zwolnienia strażaka - kobiety ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5, przysługuje jej świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej uposażeniu pobieranemu na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, do końca urlopu macierzyńskiego.

3.    Strażakowi – kobiecie zwolnionej na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 i 5 w czasie urlopu wychowawczego przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

1)    świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy   wypłacaniu zasiłku wychowawczego,

2)    inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowawczego z przyczyn nie dotyczących pracowników.

   4. Przepisy ust. 1- 3 stosuje się także do strażaka – mężczyzny w zakresie, w  jakim pracownicy mogą korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych dla pracownic. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są strażakami, z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.”;

 

37) w art. 71:

a)         ust. 2 otrzymuje brzmienie:

                   „2.       Strażakowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.”,

  b)        dodaje się ust. 2 a – 2b w brzmieniu:

„2a. Strażakowi urlopu udziela się w dni, które są dla niego dniami służby lub dyżuru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby.

 2b. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z ust. 2a, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru.”,

  c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

      „4.        Strażakowi, który pełni służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych ze względu na przedłużony czas służby, o którym mowa w art. 35 ust. 8 albo osiągnął określony wiek lub staż służby, może być przyznany płatny wypoczynkowy urlop dodatkowy w wymiarze do 13 dni  rocznie.

            5.         Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze  rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania urlopów strażakom, z uwzględnieniem w szczególności:

1)    płatnych urlopów wypoczynkowych, płatnych wypoczynkowych urlopów dodatkowych, płatnych urlopów zdrowotnych, płatnych urlopów okolicznościowych i urlopów bezpłatnych na wniosek strażaka;

2)    dni rozpoczęcia i zakończenia urlopów;

3)     wymiarów urlopów, o których mowa w ust. 3 i 4, uwzględniających okresy  służby, wiek strażaka oraz warunki szkodliwe dla zdrowia lub  szczególnie uciążliwe;

4)    wymiarów i przypadków udzielania urlopów okolicznościowych;

5)    przypadków udzielania i rozliczania urlopów bezpłatnych;

6)    właściwości przełożonych w zakresie udzielania urlopów;

7)    trybu postępowania w tych sprawach.”;

 

38) w art. 73:

a)       w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie,”,

b)       w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, uwzględniając:

a)      sposób i formę przyznawania wyróżnień,

b)      przesłanki przyznawania wyróżnień;

c)      właściwość przełożonych w tych sprawach,

d)      okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być przyznane.”;

 

39) w art. 74 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli w miejscowości, w której strażak pełni służbę lub w miejscowości

pobliskiej nie ma możliwości zrealizowania prawa, o którym mowa w ust. 1, strażak może otrzymać kwaterę tymczasową na okres pełnienia służby w tej miejscowości.”;

 

40) art.76 – 79 otrzymują brzmienie:

   „Art. 76.    1.      Na lokale mieszkalne dla strażaków przeznacza się lokale będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, uzyskane w wyniku ich działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej administracji ogólnej, stanowiące własność gmin lub zakładów pracy, a także zwalnianie przez osoby, które decyzje o przydziale uzyskały z jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2.       Strażakowi mianowanemu na stałe przydziela się lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących mu norm zaludnienia, z zastrzeżeniem ust. 3.Norma zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługująca strażakowi wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, którą stanowi powierzchnia pokoi znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

3.       W przypadku gdy nie ma możliwości przydzielenia lokalu mieszkalnego o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej liczbie przysługujących norm zaludnienia, strażakowi można przydzielić lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej:

1)     mniejszej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli wyrazi on na to pisemną zgodę lub wystąpi z takim wnioskiem, przy czym przydział takiego lokalu nie pozbawia strażaka prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia;

2)     większej od przysługującej zgodnie z normami zaludnienia, jeżeli okoliczności tego wymagają oraz za zgodą bezpośredniego przełożonego organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przydziału lokalu.

4.            Na kwatery tymczasowe przeznacza się lokale mieszkalne albo pomieszczenia adaptowane na mieszkalne, będące w należytym stanie technicznym i sanitarnym, które znajdują się w budynkach na terenie zamkniętym lub w budynkach przeznaczonych na cele służbowe.

5.            Kwaterą tymczasową może być lokal mieszkalny lub pomieszczenie mieszkalne o powierzchni mieszkalnej nieodpowiadającej przysługującym strażakowi normom zaludnienia.

6.            Lokal mieszkalny bądź kwaterę tymczasową przydziela się strażakowi na jego pisemny wniosek.

7.            Przydział lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej w budynku jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczonym na cele służbowe lub znajdującym się na terenie zamkniętym następuje tylko na okres pełnienia służby w tej jednostce.

        Art. 77. 1. Strażakowi mianowanemu na stałe przysługuje równoważnik pieniężny na remont lokalu mieszkalnego lub domu, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, zwany dalej „równoważnikiem za remont”, z uwzględnieniem przysługujących norm zaludnienia należnych strażakowi oraz członkom jego rodziny.

                2. Równoważnik na remont przysługuje również:

1) strażakowi zajmującemu kwaterę tymczasową na zasadzie  odpłatności;

2) strażakowi w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal mieszkalny lub dom na podstawie tytułu prawnego.

                          Przy ustalaniu wysokości tego równoważnika przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

                      3. Strażakowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości i zajmującemu kwaterę tymczasową, bez zwolnienia lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1, w poprzednim miejscu pełnienia służby, równoważnik za remont przysługuje na dotychczasowych warunkach.

                       4.   Równoważnik na remont  nie  przysługuje:

1)       jeżeli strażak lub jego małżonek otrzymuje równoważnik za brak mieszkania, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

2)w razie podnajmowania lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części.

                  Art. 78 1. Strażakowi mianowanemu na stałe przysługuje równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem za brak mieszkania”, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 75, nie posiadają w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie tytułu prawnego, ani kwatery tymczasowej.

        2.Równoważnik za brak mieszkania nie przysługuje, jeżeli:

1)      strażak utracił ze swojej winy lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1;

2)      strażak odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego, odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia oraz znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym bądź złożenia wniosku o przydział takiego lokalu;

3)      strażak bądź jego małżonek otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, ze środków budżetu państwa, chyba że strażak został przeniesiony do służby w miejscowości innej niż pobliska.

3. Równoważnik za brak mieszkania przysługuje w okresie od dnia powstania uprawnienia do jego pobierania do dnia, w którym nastąpiła utrata tego uprawnienia. 

               Art. 79. 1. W razie zbiegu uprawnień strażaka i jego małżonka, do równoważnika na remont bądź za brak mieszkania, na podstawie niniejszej ustawy lub innego tytułu prawnego, przysługuje jeden równoważnik, wybrany przez strażaka.

 2. Uprawnienie do równoważnika na remont bądź za brak mieszkania ustala się na podstawie złożonego przez strażaka oświadczenia mieszkaniowego. Uprawnienie do równoważnika na remont ustala się na dzień 1 stycznia każdego roku.

          3. Strażak jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, poprzez złożenie oświadczenia mieszkaniowego, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika na remont bądź za brak mieszkania lub na jego wysokość.

4.  Kwoty wypłaconych równoważników za remont i za brak mieszkania podlegają zwrotowi w  razie ich nienależnego pobrania na skutek:

1)     podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość;

 2)    niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3.

                 5. Zwrot nienależnie pobranych równoważników na remont lub za brak mieszkania następuje w pełnej wysokości, jednakże zwrot równoważnika za brak  mieszkania, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może nastąpić w ratach.

                 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania równoważników na remont bądź za brak mieszkania i ustalania ich wysokości oraz wzór oświadczenia mieszkaniowego, z uwzględnieniem:

1) podmiotów właściwych do wydania decyzji w przedmiocie ich przyznania, odmowy przyznania lub zwrotu;

2) stawki równoważnika za remont na normę zaludnienia, przysługującą strażakowi;

3) stawki dziennej równoważnika za brak mieszkania, z uwzględnieniem stanu rodzinnego strażaka;

4) terminu wypłaty równoważników;

5) jednostek organizacyjnych właściwych do ich wypłaty.”;

 

41) art. 80 otrzymuje brzmienie:                                    

            „Art. 80. 1. Strażakowi mianowanemu na stałe, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub  domu, zwana dalej „pomocą finansową”, chyba że strażaknie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Pomoc finansową przyznaje się jeden raz w okresie całej służby, na wniosek strażaka.

3.  Przyznana pomoc finansowa podlega zwrotowi w przypadku:

   1)      jej nienależnego pobrania;

   2) zwolnienia ze służby przed upływem 10 lat od dnia jej rozpoczęcia, chyba że strażak nabył uprawnienia do emerytury lub renty.  

               4.Zwrot nienależnie pobranejpomocy finansowejmoże nastąpić w ratach.

  5.Warunkiem przyznania pomocy finansowej strażakowi, zajmującemu lokal mieszkalny będący w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, jest zobowiązanie się strażaka do opróżnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazanie lokalu do dyspozycji właściwego organu.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi,  w drodze rozporządzenia tryb przyznawania, ustalania wysokości i sposób wypłaty pomocy finansowej oraz wzór wniosku o jej przyznanie, z uwzględnieniem:

  1) podmiotów właściwych do jej przyznania, odmowy  przyznania lub zwrotu oraz wypłaty;

  2) wymaganych dokumentów do przedłożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej;

  3) stawki pieniężnej na normę zaludnienia, przysługującą strażakowi;

  4)  terminu wypłaty pomocy finansowej;

  5) wysokości pomocy finansowej podlegającej zwrotowi w poszczególnych przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić,  w drodze rozporządzenia, wysokość stawki równoważników za remont i za brak mieszkania lub stawki pieniężnej pomocy finansowej, uwzględniając wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku poprzedniego.”;

 

42)         w art. 82:

a)    ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

.   „1. Strażakowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu w poprzednim miejscu pełnienia służby przydzielono na podstawie decyzji administracyjnej lokal mieszkalny bądź przyznano pomoc finansową, przydziela się lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej w nowym miejscu pełnienia służby, jeżeli:

           1) zwolni zajmowany lokal mieszkalny;

           2) zwróci pomoc finansową.

       2. Strażakowi, który skorzystał z pomocy finansowej, może być     przydzielony lokal mieszkalny na podstawie decyzji administracyjnej, na zasadach określonych w ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Strażak delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości otrzymuje kwaterę tymczasową. Koszty zakwaterowania pokrywa się ze środków Państwowej Straży Pożarnej.”;

 

43)          art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1.  Lokal mieszkalny, o którym mowa w art. 76 ust. 1, strażak i wszystkie osoby zamieszkałe w tym lokalu są obowiązani opróżnić w razie:

                  1)               podnajmowania lub oddania do bezpłatnego używania tego lokalu lub jego części;

                  2)  nieopróżnienia wcześniej przydzielonego lokalu mieszkalnego;

3)     uzyskania przez strażaka lub jego małżonka w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej innego lokalu mieszkalnego lub domu o powierzchni mieszkalnej odpowiadającej co najmniej przysługującym strażakowi i członkom jego rodziny normom zaludnienia;

4)     niezamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że zachodzą okoliczności uzasadniające czasowy pobyt strażaka poza miejscem stałego zamieszkania;

5)     używania lokalu mieszkalnego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności gdy strażak lub członkowie jego rodziny w sposób rażący lub uporczywy wykraczają przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;

 6)    nieuiszczania czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przez okres co najmniej trzech pełnych okresów płatności, pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności;

7)     zajmowania przez strażaka zwolnionego ze służby lub pozostałych po strażaku członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej po strażaku, który w chwili śmierci spełniał warunki wymagane do uzyskania emerytury lub renty policyjnej, lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie zamkniętym;

8)     zajmowania lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego;

9)     zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym pomimo zrzeczenia się na piśmie uprawnień do jego zajmowania;

10)       zamiany lokalu mieszkalnego;

11)  uzyskania przez strażaka pomocy finansowej.

    2.   Kwaterę tymczasową strażak i wszystkie osoby w niej zamieszkałe są obowiązane opróżnić w razie:

             1) zwolnienia strażaka ze służby albo przeniesienia do służby w innej miejscowości;

                2) upływu okresu, o którym mowa w art. 76 ust. 7;

              3)  wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-6 i 8.

3. Przydział i opróżnianie lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych oraz załatwianie spraw, o których mowa w art. 77 - 82,  następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia tryb przydzielania strażakom i opróżniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych, w przypadkach określonych w ustawie, przysługujące strażakowi normy zaludnienia oraz wzory wniosków o przydział, z uwzględnieniem:

1) podmiotów właściwych do wydawania decyzji w tych sprawach;

2)      kolejności przydziału;

3)      liczby przysługujących norm zaludnienia, przypadających na  strażaka i członków jego rodziny, w zależności od stanowiska strażaka i jego stanu rodzinnego;

4)      wymaganych dokumentów, potwierdzających uprawnienie do ubiegania się o przydział, w tympotwierdzających zwolnienie przez strażaka dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu bądź zwrot udzielonej pomocy finansowej.”;

 

44)dodaje się art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. 1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, któremu wydano decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego, staje się najemcą tego lokalu  w rozumieniu kodeksu cywilnego i od dnia wydania mu lokalu opłaca czynsz najmu i opłaty niezależne od wynajmującego.

2.       Przekazanie przydzielonego lokalu mieszkalnego następuje na podstawie protokołu, w którym określa się stan techniczny lokalu oraz stopień zużycia znajdujących się w nim urządzeń technicznych. Protokół ten stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

3.       Najemca może wprowadzać w zajmowanym lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

4.       Czynsz najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, oblicza się według zasad obowiązujących dla lokali wchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminy, na której terenie znajduje się lokal.

5.       Stosunek najmu ustaje z chwilą uprawomocnienia się decyzji o opróżnieniu przydzielonego lokalu mieszkalnego oraz w innych przypadkach, określonych w ustawie.

6.       W sprawach wzajemnych praw i obowiązków najemcy i wynajmującego oraz w innych przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie, do najmu lokali, o których mowa w art. 76 ust. 1, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

7.       Sprawy sporne wynikające ze stosunku najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 76 ust. 1, rozstrzygają sądy powszechne.”;

                                                                                                                                                                                                                                       

 

45) w art. 87:

a)    w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

          „3) dodatek za przedłużony czas służby lub dyżuru,”,

b)   dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

 „3.Strażak przeniesiony na stanowisko, na którym pobierane dotychczas dodatki do uposażenia o charakterze stałym nie przysługują lub przysługują w niższej stawce, zachowuje przez okres 12 miesięcy prawo do tych dodatków według stawek obowiązujących przed przeniesieniem w pełnej wysokości, jeżeli przeniesienie nastąpiło wskutek:

1)     utraty zdolności do służby na danym stanowisku, spowodowanej wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby lub chorobą powstałą w związku ze szczególnymi warunkami tej służby,

2)     orzeczenia całkowitej niezdolności do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku przez komisję lekarską, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko równorzędne,

     3)        likwidacji zajmowanego stanowiska, jeżeli nie ma możliwości przeniesienia na stanowisko równorzędne.”;

 

46) art. 88 otrzymuje brzmienie:

                   „Art. 88. 1. Uposażenie zasadnicze strażaka ustala się według stawki,  odpowiadającej grupie uposażenia, należnej na danym stanowisku służbowym.

                     2.Uposażenie zasadnicze strażaka wzrasta z tytułu wysługi lat w Państwowej Straży Pożarnej o 2% po 2 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby oraz o 0,5% za każdy rok służby powyżej 20 lat, łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

               3.Podstawę wzrostu uposażenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi przysługujące strażakowi uposażenie zasadnicze według stawki, odpowiadającej grupie uposażenia.

                4. Do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia i jego wysokość, zalicza się również:

1)     służbę w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i w Służbie Więziennej;

2)     okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67);

3)     okresy pracy wykonywanej w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;

4)     inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych ustaw podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, stawki i grupy uposażenia zasadniczego strażaków oraz stawki dodatków do uposażenia lub zasady ich obliczania, a także sposób i tryb zaliczania okresów służby i pracy do okresu służby, od którego zależy prawo do wzrostu uposażenia, z uwzględnieniem w szczególności:

1)        zaszeregowania stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego;

2)        sposobu dokumentowania okresów, o których mowa w ust. 4;

3)        rodzajów dodatków, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4;

4)        warunków przyznawania i sposobu obliczania dodatków do uposażenia, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz podmiotów uprawnionych do ich przyznawania i obliczania.”;

 

47) w art. 89 w ust. 1 po wyrazach „prawo do stawki uposażenia” dodaje się wyraz „zasadniczego”;

 

48) w art. 93 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)         dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe,”;

 

49) w art. 94 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w   brzmieniu:

„2. Zasiłek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje przy ponownym nawiązaniu stosunku służbowego, chyba że dotychczas nie był wypłacony.”;

 

50) po art. 97a dodaje się art. 97b w brzmieniu:

„Art. 97b.     Strażakowi delegowanemu do wykonywania zadań zleconych w innej miejscowości przysługują należności na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju.”;

 

51) w art. 107 w ust. 1 po wyrazach „należnego uposażenia” stawia się kropkę oraz skreśla się przecinek i wyrazy „z wyjątkiem dodatku rodzinnego.”;

 

52) po art. 111 dodaje się art. 111 a w brzmieniu:

„Art. 111 a. Sprawy roszczeń majątkowych o świadczenia pieniężne, wynikające ze stosunku służbowego strażaków, rozstrzygają sądy pracy. Przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące skutków niewykonania zobowiązań, stosuje się odpowiednio.”;

 

53) w art. 112 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1.         O przyjęcie do służby kandydackiej może ubiegać się, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 28, po złożeniu zobowiązania do pełnienia służby po ukończeniu nauki.”;

 

54) w art. 114 w ust. 3 po wyrazach „72 ust. 1 i 2” dodaje się przecinek i wyrazy „art. 73, art. 97 b”;

 

55) w art. 114d:

c)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

       „2. Strażaka, po zakończeniu nauki w ramach służby kandydackiej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej kieruje do służby stałej, we wskazanej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. W decyzji o skierowaniu do służby stałej określa się w szczególności datę rozpoczęcia tej służby, nie późniejszą niż 3 miesiące od zakończenia nauki.”,

b)          dodaje się ust. 3 – 6 w brzmieniu:

               „3. Zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem mianowania na stałe, nie później jednak niż z upływem 3 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

4.     Wobec strażaka w służbie kandydackiej, w okresie od zakończenia nauki w szkole Państwowej Straży Pożarnej do dnia mianowania w służbie stałej, nie mają zastosowania przepisy art. 113 ust. 1 - 3.

5.    W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na umotywowany wniosek zainteresowanego, może przywrócić termin do podjęcia służby stałej, o ile niepodjęcie służby nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie zainteresowanego. W takim przypadku zakończenie służby kandydackiej następuje z dniem podjęcia służby stałej, wskazanym w postanowieniu o przywróceniu terminu.

6.   W razie niepodjęcia służby stałej w terminie wskazanym w skierowaniu, o którym mowa w ust. 2, ani w postanowieniu, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio art. 49 ust. 1.”;

 

56) w art. 114e:

d)       uchyla się ust. 1,

e)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres nauki w szkołach pożarniczych przed utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej wlicza się  do  okresu służby strażaka na równi ze służbą kandydacką, pod warunkiem że przerwa między zakończeniem nauki a podjęciem służby nie przekroczyła 3 miesięcy.”;

 

57) w art. 117 w ust. 2 po wyrazach „od jej wykonania” stawia się kropkę i skreśla   się pozostałą treść;

 

58) w art. 119:

a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.       Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaka ustaje, jeżeli od czasu  popełnienia przewinienia dyscyplinarnego upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie dyscyplinarne, odpowiedzialność dyscyplinarna ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu (przedawnienie karalności).",

b)   dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a.        W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.

 1b.         Orzeczona kara nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata (przedawnienie wykonania kary).";

 

59) w art. 121:

   a)       w ust. 1 w pkt 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

         „dla Komendanta Głównego i jego zastępców, komendantów wojewódzkich i ich zastępców, komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępców, dyrektorów jednostek badawczo – rozwojowych i ich zastępców oraz dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa i jego zastępców:”,

b)       ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.       Komisje dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. a są powoływane na okres 4 lat przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i składają się z dziesięciu  do trzynastu strażaków, a odwoławcze komisje dyscyplinarne, są powoływane na okres 4 lat przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i składają się z dziesięciu  do trzynastu strażaków.”,

c)         dodaje się ust. 2a i 3a w brzmieniu:

„2a.  Skład komisji dyscyplinarnej może być uzupełniony w każdym czasie. Przepisy ust. 3 i 3a stosuje się odpowiednio.”

„3a.  W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 3 lub niezaakceptowania kandydatury w terminie 30 dni od jej przedstawienia, przedstawia się niezwłocznie kolejną kandydaturę. W przypadku braku uzgodnienia tej kandydatury w terminie 14 dni, członka komisji dyscyplinarnej powołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta, przy którym działa komisja dyscyplinarna, a w stosunku do odwoławczej komisji dyscyplinarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”;

d)       ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.      Członkowie komisji dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego oraz nie są związani rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego wyroku sądu.”;

 

60) w art. 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.         Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza w danej sprawie komendant, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, spośród oficerów pełniących służbę w tej jednostce organizacyjnej (Państwowej Straży Pożarne), z zastrzeżeniem ust. 3.";

 

61) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.         Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na żądanie przełożonego dyscyplinarnego, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Przepisy o czynnościach sprawdzających stosuje się odpowiednio.";

 

62) w art. 124a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   „2.      Obrońcą strażaka w postępowaniu dyscyplinarnym może być także upełnomocniony strażak, wskazany przez obwinionego.";

 

63) w art. 124g dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.       Koszty obrońcy z wyboru ponosi obwiniony. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania o kosztach obrony rozstrzyga komisja dyscyplinarna.”;

 

64) w art. 124h dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w  brzmieniu:

„2.         Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do informacji o ukaraniu przez przełożonego dyscyplinarnego w trybie art. 118 ust. 1.”;

 

65) w art. 124i:

a)    dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.       Ukaranie uważa się za niebyłe, jeżeli od wykonania lub przedawnienia wykonania kary:

1)      upłynął 1 rok w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1;

2)      upłynęły 3 lata w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 2 – 4;

3)      upłynęło 5 lat w przypadku kary, o której mowa w art. 117 ust. 1 pkt 5,

jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko niemu innego orzeczenia skazującego.”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.          Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia o ukaraniu z akt osobowych w przypadkach, o których mowa w ust. 1a.".

 

Art. 2.Dotychczasowe akty wykonawcze do ustawy, o której mowa w art. 1, wydane na podstawie upoważnień, zmienionych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu zastąpienia ich przez akty wykonawcze, wydane na podstawie zmienionych upoważnień.

 

Art. 3.Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry