projekt rozp. w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

Projekt

                                                                                                                                             z dnia 19 czerwca 2004 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

 

z dnia ............................................ 2004 r.

 

w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie).

 

 

 

Na podstawieart. 18 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o broni i amunicji bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć broń palną bojową i amunicję w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 2).

 

§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)występuje o wydanie pozwolenia na świadectwo broni w celu uzbrojenia strażników straży gminnej (miejskiej), zwanych dalej „strażnikami”, wykonujących zadania przewidziane wart. 11 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190), zwanej dalej „ustawą”, uwzględniając warunki określone wprzepisach dotyczących broni i amunicji.

 

§ 3. 1. Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, zwany dalej „komendantem wojewódzkim Policji”, przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w § 2,  może zażądać od wójta, burmistrza (prezydenta miasta) dodatkowych informacji uzasadniających potrzebę uzbrojenia strażników w proponowaną ilość broni palnej bojowej

2. Komendant wojewódzki Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń palną bojową lub określić w pozwoleniu inną ilość broni palnej bojowej w przypadku stwierdzenia:

 1) braku okoliczności uzasadniających uzbrojenie straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, w proponowaną ilość broni palnej bojowej;

2) niewykonywania zadań określonych wart. 11 pkt 5 i 9ustawy;

3) braku zagrożeń mienia, o którym mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy,  w stopniu uzasadniającym objęcie go ochroną z użyciem proponowanej ilości sztuk broni palnej bojowej; 

4) niespełnienia warunków dotyczących niewłaściwego przechowywania broni palnej   bojowej i amunicji. 

3. Komendant wojewódzki Policji cofa pozwolenie na broń palną bojową lub zmienia ilość broni palnej bojowej dla straży:

1) na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta);

2) w przypadkuustania okoliczności, dla których pozwolenie zostało wydane;

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonywania zadań, o których mowa   w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, lub w sposobie przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji; 

 

§ 4. Strażnik, któremu wydano broń w związku z wykonywanymi zadaniami, obowiązany jest, po zakończeniu tych zadań, do bezzwłocznego jej zdania do magazynu broni.

 

§ 5. 1. Broń i amunicję będące w posiadaniu straży przechowuje się w pomieszczeniu zwanym magazynem broni.

2Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie straży lub w obiekcie chronionym przez straż.

 

§ 6. 1. Magazyn broni, o którym mowa w § 5, powinienspełniać następujące warunki:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowane w miarę możliwości na piętrze; 

2) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy;

3) posiadać specjalne zabezpieczenia, w tym: 

  a) drzwi o zwiększonej odporności na włamanie minimum klasy C wg PN-90/B-92270;

 b)  okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek maks. 10 × 10 mm, wykonaną z drutu o średnicy nie mniejszej niż 2,5 mmm oraz na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 mmm x 120 mm, a płaskowników  - 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż atestowanych szyb specjalnych, a w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, bez możliwości otwierania;

c) wyposażenie w sygnalizację alarmową przeciwwłamaniową podłączoną do stanowiska pełniącego całodobowy dyżur lub objętego całodobową uzbrojoną ochroną.

2. Drzwi do pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki uzbrojenia, powinny być zamknięte i zaplombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik nieuprawnionego wejścia. 

 

§ 7. Spełnienie wymogów określonych w § 6 dla magazynu broni stwierdza protokołem komisja powołana przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, w której skład wchodzą przedstawiciele:

1) właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, 

2komendanta straży gminnej. 

 

§ 8. Komendant straży wyznacza strażnika odpowiedzialnego za prowadzenie gospodarki uzbrojenia straży spośród strażników dopuszczonych do pracy z bronią palną bojową.

 

§ 9. 1. Broń palną bojową i amunicję w magazynie broni przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach, posiadających zamki atestowane.

2. Warunki przechowywania broni palnej bojowej i amunicji powinny uwzględniać wymagania jej producenta.

3. W magazynie bronibroń palną bojową przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, zabezpieczoną, odłączonym magazynkiem, kompletną, czystą i zakonserwowaną.

4. Amunicja do broni powinna znajdować się w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach przystosowanych do tego celu, ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Zabrania się przechowywania amunicji w magazynkach nabojowych.

 

§ 10. 1. Broń palna bojowa i amunicja będące w posiadaniu straży podlegają rejestracji w „Książce stanu uzbrojenia”, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Książkę stanu uzbrojenia przechowuje się w magazynie broni..

 

§ 11. Wydawanie na czas wykonywania zadań ochronnych i zdawanie broni palnej bojowej    i amunicji po ich zakończeniu podlega rejestracji w „Książce wydania - przyjęcia broni          i amunicji”, według wzoru określonego wzałączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 12. Amunicję wykorzystaną do celów szkolenia strzeleckiego zakupuje się po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Policji i rozlicza się w „Karcie rozchodu amunicji”, według wzoru stanowiącegozałącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 13. Straże posiadające broń palną bojową na podstawie dotychczasowych przepisów obowiązane są dostosować warunki przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni     i amunicji do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry