projekt rozp. w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)

Projekt

                                                                                                          z dnia 14 czerwca 2004 r.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY     MINISTRÓW

 

z dnia ...............................................2004 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)

 

 

 

Na podstawieart. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych      (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1Strażnicy gminni (miejscy), zwani dalej „strażnikami”, mają prawo do użycia broni palnej bojowej w stosunku do osób tylko w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Przez użycie broni palnej bojowej przez strażników rozumie się oddanie strzału          w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 2.

 

§ 2. 1. Strażnicy, przed użyciem broni palnej bojowej, są obowiązani:

1) po okrzyku „STÓJ - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;

2) w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1, zagrozić użyciem broni palnej bojowej okrzykiem „STÓJ - BO STRZELAM”; 

3) oddać strzał ostrzegawczy w kierunku nie zagrażającym życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby, a czynności określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne. 

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia strażnika lub innej osoby.

3. Podczas wykonywania zadań, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy,  z bronią palną bojową strażnik gminnyjest obowiązany posiadać przy sobie legitymację służbową, legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwo broni.

 

§ 3. Broni palnej bojowej nie używa się w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności.

 

§ 4. 1. Jeżeli wskutek użycia broni palnej bojowej nastąpiło zranienie osoby, strażnik jest obowiązany, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udzielić jej pierwszej pomocy, a następnie spowodować zapewnienie pomocy lekarskiej.

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy w wyniku użycia broni palnej bojowej nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu, strażnik jest obowiązany do:

1) zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia i niedopuszczania na to miejsce osób postronnych; 

2) w miarę możliwości, ustalenia świadków zdarzenia. 

 

§ 5. 1. O każdym przypadku użycia broni palnej bojowej, jej utraty lub oddania strzału ostrzegawczego strażnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji oraz komendanta straży gminnej (miejskiej) lub swojego bezpośredniego przełożonego.

2. O każdym przypadku użycia broni palnej bojowej lub podjęcia czynności określonych w § 2 strażnik jest obowiązany sporządzić notatkę, która powinna w szczególności zawierać:

1) imię i nazwisko strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, numer świadectwa broni oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni; 

2) datę, godzinę i miejsce użycia broni palnej bojowej; 

3) okoliczności poprzedzające użycie broni palnej bojowej,  w tym szczegółowe powody użycia broni palnej bojowej;

4) skutki użycia broni palnej bojowej; 

5) zakres ewentualnego udzielenia pierwszej pomocy; 

6) dane osobowe ustalonych świadków zdarzenia; 

7) inne okoliczności zdarzenia, w tym nazwisko lekarza, któremu przekazano osobę poszkodowaną; 

8) podpis strażnika

 

§ 6. Do obowiązków komendanta straży gminnej (miejskiej) należy:

1) zabezpieczenie broni; 

2) zbadanie, czy użycie broni palnej bojowej nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) niezwłoczne powiadomienie o każdym przypadku użycia broni palnej bojowej lub podjęcia czynności określonych w § 2 wójta, burmistrza (prezydenta miasta), a jeżeli w wyniku użycia broni palnej bojowej nastąpiła śmierć lub zranienie osoby - również właściwego miejscowo prokuratora. 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

1)     Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych ( Dz. U. Nr 90, poz. 571), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1190) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Projekt rozporządzenia jest sporządzony na podstawie delegacji zawartej w ustawie o strażach gminnych. Bazą projektu rozporządzenia było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych ( Dz. U. Nr 90, poz. 571).

 

W okresie obowiązywania cytowanego rozporządzenia do Komendanta Głównego Policji nie wpłynęły opinie, jak również wnioski uzasadniające potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego, dlatego też w projekcie rozporządzenia utrzymano podstawowe obowiązujące rozwiązania.

 

            Nastąpiła jednak konieczność uaktualnienia terminologii, wprowadzonej ustawą         o broni i amunicji, dlatego też termin „broń palna krótka” został zastąpiony terminem „broń palna bojowa”.

 

            Wprowadzono nowe rozwiązanie umożliwiające rezygnację z oddania strzału ostrzegawczego, jeżeli zagraża to życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby ( § 2 ust. 2).

 

Rozszerzono zakres obowiązków, określony w § 2 ust. 3 projektu, o posiadanie przez strażnika  przy sobie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej bojowej.

 

            Zrezygnowano z dotychczasowego § 3 ust. 3 rozporządzenia, jako regulacji                w znacznym stopniu opóźniającej  podjęcie skutecznej obrony przez strażnika.

 

Obowiązujące dotychczas przepisy rozszerzono również o zapis § 5 ust. 1 tj. wskazano instytucje i osoby, które zobowiązany jest powiadomić strażnik w przypadku użycia broni palnej bojowej, jej utraty lub oddania strzału ostrzegawczego.

 

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

 

OCENA   SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

 

           

 

Zgodnie z wymogami określonymi w § 9 ust.1 i § 10 ust. 6 i 7 Uchwały Nr 49 Rady Ministrów dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482), skutki wdrożenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich) oceniono następująco:

 

1)     podmioty, na które oddziałowuje projekt

projekt oddziałowuje na sytuację straży gminnych(miejskich) w zakresie realizacji postępowania strażników w przypadku użycia przez nich broni palnej bojowej,

 

2)     konsultacje społeczne:

      projekt został opracowany w Komendzie Głównej Policji.

      Projekt rozporządzenia był uzgadniany z przedstawicielami straży gminnych       (miejskich) i samorządu terytorialnego w ramach działającego przy Ministrze Spraw       Wewnętrznych i Administracji Zespołu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi       (Miejskimi);

      W ramach uzgodnień międzyresortowych zostanie przekazany do zaopiniowania członkom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesowi Rządowemu Centrum Legislacji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt rozporządzenia zostanie również umieszczony na stronach podmiotowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3)     wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu Państwa:

wydanie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu Państwa. Ewentualne wydatki związane wykonaniem postanowień zawartych w projekcie będą obciążały budżety gmin, z których finansowana jest działalność straży gminnych (miejskich),

 

 

4)  wpływ regulacji na rynek pracy:

rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia;

 

5)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki;

rozporządzenie nie ma związku z tym zagadnieniem i nie będzie miało na nie wpływu;

 

6)     wpływ regulacji na rozwój regionów:

            rozporządzenie nie ma wpływu na to zagadnienie.

Metryczka

Data publikacji 21.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry