projekt rozp. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży.

Projekt z dnia 14 czerwca 2004 r.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

 

z dnia ................................................ 2004 r.

 

w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży.

 

 

Na podstawieart. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.  Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Obowiązek współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) powstaje w chwili powołania straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą” i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.

 

§  2. 1. Policja współpracuje ze strażami w zakresie realizacji ich ustawowych zadań.

2. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w  zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego;

2zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży;

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie; 

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych; 

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej „strażnikami”;

6) wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

§ 3. 1. Szczegółowe formy i sposoby współpracy właściwych terytorialnie jednostek Policji i straży określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy właściwym terytorialnie komendantem Policji wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta).

2Komendanci jednostek organizacyjnych Policji i komendanci straży realizują współpracę, o której mowa w § 2, w szczególności poprzez:

1) okresowe spotkania komendantów w celu dokonywania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;

2) wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywanych zadań;

3) organizowanie odpraw w przypadku  konieczności podjęcia wspólnych zadań Policji i straży;

4) wyznaczenie policjantów i strażników do utrzymywania bieżących kontaktów.

 

§ 4. Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, udziela strażom pomocy w zakresie:

1) wsparcia straży w czynnościach, w których siły straży są niewystarczające; 

2) zapewnienia, na wniosek wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub komendanta straży, fachowej kadry do przeprowadzenia szkolenia podstawowego lub szkoleń specjalistycznych strażników.  

 

§  5. 1. Komendant Główny Policji sprawuje fachowy nadzór nad strażami w zakresie:

1) znajomości przez strażników przepisów prawa dotyczących użycia broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego i praktycznych umiejętności ich stosowania; 

2) stosowaniaprzepisówdotyczących przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego; 

3) wykonywania przez strażników czynności określonych w ustawie pod względem ich zgodności z przepisami prawa;

4) prowadzenia przez straże ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży. 

2. Uwagi i wnioski, wynikające z nadzoru, przekazuje się właściwej radzie gminy i wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta) oraz do wiadomości komendantowi straży.

 

§ 6Właściwi terytorialnie komendancipowiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci straży, za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, do 15 lutego każdego roku składają Komendantowi Głównemu Policji wspólne informacje o współpracy między tymi formacjami.

 

§ 7. 1. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej wójt, burmistrz (prezydent miasta), na wniosek Komendanta Głównego Policji, może na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją.

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, katastrofy lub klęski żywiołowej na obszarze województwa lub gminy, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występują odpowiednio właściwy terytorialnie komendant wojewódzki lub powiatowy (miejski, rejonowy) Policji.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, straże podlegają dowództwu właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego lub powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.

 

§ 8. Porozumienia, o których mowa § 3 w ust. 1, zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują moc prawną.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

 

                   MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

             I ADMINISTRACJI

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry