projekt rozp. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

projekt

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

 

z dnia .......................................... 2004 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U. Nr 110, poz. 1189 z poźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich wypełniania oraz katalogów rodzajów przestępstw, cech rysopisowych i znaków szczególnych (Dz.U. Nr 118, poz. 1016 i Nr 238, poz. 2024 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 252) załącznik 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 18.06.2004
Data modyfikacji 07.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry