proj. rozp w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu

                                                                                                          PROJEKT

 

 

 

                      ROZPORZĄDZENIE

                     MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

                                               z dnia ................................... 2004 r.

         w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu.

                                                                                 

 

 

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, ze zm.2)) i w związku        z art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zarządza się, co następuje:

 

    §1. Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego                       w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu”       z siedzibą w Sosnowcu, erygowanej przez Biskupa Sosnowieckiego.

 

§2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                              Minister

                                                                                         Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne,  na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.                              w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                          (Dz. U. Nr 106, poz. 1128 ).

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z.z  1990 r. Nr 51, poz. 297,  Nr 55, poz. 321 i Nr  86, poz. 504, z  1991 r. Nr 95,  poz. 425 i  Nr 107, poz. 459,  z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,  Nr  90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 , z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 , z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz.623.

                                                                           

                                                   UZASADNIENIE

 

 

Biskup Sosnowiecki, wnioskiem z dnia 15 marca 2004 r. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie osobowości prawnej organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego pod nazwą Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu, które powołał do życia dekretem z dnia 11 lutego 2003 r.

Powyższy wniosek przedłożony został Ministrowi Spraw Wewnętrznych                 i Administracji przez Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski pismem z dnia 18 maja 2004 r.

 Siedzibą Diecezjalnego Centrum jest Sosnowiec, a terenem działania obszar Diecezji Sosnowieckiej.

Celem Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu jest prowadzenie działalności edukacyjnej i charytatywno-opiekuńczej na rzecz rodziny. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie poradni z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, terapii uzależnień, udzielenie wsparcia psychologicznego za pośrednictwem telefonu zaufania, organizowanie kursów i rekolekcji, pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy do pracy w środowiskach rodzinnych i organizowanie zbiórek na finansowanie działalności statutowej.

Środki na finansowanie działalności Centrum pochodzić będą z ofiar złożonych na tacę w kościołach Diecezji Sosnowieckiej podczas mszy odprawianej o północy                   w uroczystość Bożego Narodzenia. Ponadto pozyskiwane będą z darowizn, spadków i dotacji.

Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor mianowany przez Biskupa Sosnowieckiego. Może on tworzyć ośrodki terenowe. Dyrektor Centrum przedkłada Biskupowi Sosnowieckiemu coroczne sprawozdanie z działalności i zobowiązany jest wykonywać zalecenia Biskupa dotyczące działalności Centrum.

Nadanie osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.             o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) ułatwi Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu prowadzenie działalności statutowej.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry