proj.rozp w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

                                                                                                                      PROJEKT

 

 

 

                      ROZPORZĄDZENIE

                     MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

                                               z dnia ................................... 2004 r.

               w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu

                                                          z siedzibą w Krakowie.

                                                                           

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, ze zm.2)) i w związku z art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje  się  osobowość  prawną  organizacji  kościelnej  Kościoła  Katolickiego                       w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Polskie Towarzystwo Teologiczne” z siedzibą        w Krakowie, erygowanej przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                              Minister

                                                                                         Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne,   na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.                              w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                           (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z.z  1990 r. Nr 51, poz. 297,  Nr 55, poz. 321 i Nr  86, poz. 504, z  1991 r. Nr 95,  poz. 425 i  Nr 107, poz. 459,  z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,  Nr  90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 , z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 , z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

                                                                           

                                                   UZASADNIENIE

 

 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, jako organ wyżej wspomnianej Konferencji, dekretem z dnia 7 kwietnia 2004 r. nadał status organizacji kościelnej o zasięgu krajowym Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu. Statut Polskiego Towarzystwa Teologicznego zatwierdzony został przez 327 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu 1 maja 2004 r. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski pismem z dnia 7 maja 2004 r. zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji        o nadanie wyżej wymienionej instytucji kościelnej osobowości prawnej w trybie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.

Siedzibą Towarzystwa jest Kraków, terenem działania obszar Polski.

Celem działalności jest rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi naukami ogółu społeczeństwa katolickiego.

Powyższe cele realizowane będą w szczególności poprzez urządzanie dyskusyjnych zebrań naukowych, prelekcje i odczyty, wspieranie prac badawczych, utworzenie funduszu naukowego, wydawanie czasopism, publikowanie prac naukowych, organizowanie zjazdów naukowych i ustanawianie fundacji wspierających rozwój Towarzystwa.

Członkami Towarzystwa mogą zostać katolicy: duchowni lub świeccy posiadający odpowiednie wykształcenie w zakresie nauk kościelnych.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, które wybiera Zarząd na czele którego stoi Prezes, reprezentujący Towarzystwo na zewnątrz.

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić, na wniosek Zarządu, przez Konferencję Episkopatu Polski, która również zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Nadanie Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu osobowości prawnej usprawni jego działalność.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

Metryczka

Data publikacji 15.06.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry