Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Plany DWiMN

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
I .Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.
II. Projektowanie aktów normatywnych.
III. Programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposoby ich realizacji, wykonywania i skutki realizacji tych zadań.
 
W dniu 1 stycznia 2006 roku rozpoczął się trzeci rok realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce będzie realizowany w latach 2004 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. W budżecie państwa utworzono specjalną rezerwę, pozostającą w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z której środki są przekazywane za pośrednictwem wojewodów lub bezpośrednio do poszczególnych podmiotów realizujących zadania Programu. Oprócz środków pochodzących z rezerwy celowej finansowanie Programu może być uzupełnione ze środków budżetowych pozostających w gestii poszczególnych ministrów, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków organizacji pozarządowych oraz, w miarę dostępności, funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych zagranicznych środków pomocowych.
Działania podjęte w ramach Programu mają charakter kompleksowy i obejmują zadania z zakresu poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, przeciwdziałania bezrobociu, zdrowia, bezpieczeństwa, kultury i podtrzymywania tożsamości romskiej, upowszechniania wiedzy o społeczności romskiej oraz popularyzacji wśród Romów wiedzy o reformach przeprowadzanych w kraju. W ramach Programu za priorytetowe uznano zadania edukacyjne, dlatego szczególną uwagę poświęcono programowi asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających edukacją dzieci romskich. W ramach zadań edukacyjnych finansowane są zajęcia wyrównawcze i dodatkowe (koła zainteresowań), uczniowie romscy wyposażani są w podręczniki i pomoce szkolne. Ponadto, realizując zadania edukacyjne Programu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył wyłonionym w konkursie organizacjom pozarządowym (w tym stowarzyszeniu romskiemu) wdrożenie systemu stypendialnego dla studentów romskich oraz uczniów romskich szczególnie uzdolnionych artystycznie. 
  
Realizując założenia Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2004 r. odbyły się również szkolenia dla asystentów edukacji romskiej oraz nauczycieli wspomagających edukację dzieci romskich. Szkolenia te, prowadzone przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pozarządowe, objęły 92 nauczycieli wspomagających i 61 asystentów z terenu całej Polski. Natomiast w roku 2005 przeszkolono 40 asystentów i 67 nauczycieli.
Jako wsparcie dla uczestników Programu, w ramach porozumienia MSWiA oraz Ambasady Brytyjskiej w Warszawie powołano w maju 2004 r. Biuro Doradcze – Wspólny Projekt MSWiA i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie. W 2006 r. projekt ten jest kontynuowany wspólnie przez MSWiA oraz Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju (UNDP). Głównymi zadaniami Biura są pomoc świadczona podmiotom uczestniczącym w Programie, w uzyskaniu informacji o funduszach krajowych i międzynarodowych, które mogą zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji mniejszości romskiej w Polsce, przekazywanie wiedzy (w formie prezentacji, szkoleń, indywidualnych konsultacji, informacji zamieszczanej na stronie internetowej) na temat możliwości wykorzystania funduszy pomocowych na szczeblu lokalnym oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o środki z międzynarodowych funduszy pomocowych.

Metryczka

Data publikacji 25.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry