Plany DAP - Departament Administracji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Administracji Publicznej

Plany DAP

Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.
 
 
Departament Administracji Publicznej
1) Przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektów 4 ustaw:
•      projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o udziale przedstawicieli Polski w pracach Komitetu Regionów Unii Europejskiej
Projekt ustawy będzie przewidywać wzmocnienie udziału strony samorządowej w procesie przygotowania dokumentów rządowych oraz ustawowe umocowanie procedur wyłanianiaprzedstawicieli do Komitetu Regionów UE
•      projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
Projekt ustawy przewiduje przekazanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznejsprawowania nadzoru nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz wojewodami.
•     projekt ustawy o pracownikach samorządowych
Projekt ustawy będzie przewidywał profesjonalizację pracowników samorządowych
•     projekt ustawy o przekazaniu zadań pomiędzy organami administracji rządowej a samorządemwojewództwa
Projekt ustawy będzie przewidywał wzmocnienie roli samorządów województw i dalsządecentralizację zadań i kompetencji wykonywanych przez administrację rządową.
2)    Przygotowanie następujących projektów aktów wykonawczych:
        rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmian w podziale terytorialnym
        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu pracy KomisjiNazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach
        rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zmiany urzędowych nazw miejscowości
3)    Zakończenie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich — komponent B-3 ze szczególnymuwzględnieniem upowszechnienia rezultatów projektu oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń nt. etyki w samorządzie terytorialnym dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.
4)  Inne działania:
        powołanie, na nowych zasadach, członków Komisji Nazw Miejscowości i ObiektówFizjograficznych, działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji
        przygotowanie materiałów na spotkanie ministrów właściwych ds. administracji publicznej wBudapeszcie w sprawie instrumentu prawnego dotyczącego samorządu regionalnego
        przygotowanie obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazujednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeńspołeczności lokalnych i regionalnych w okresie od 1.01.2003 do 31.12.2003 r.
        podjęcie prac zmierzających do opracowania w terminie 5 lat wykazu urzędowych nazwmiejscowości i ich części oraz w terminie 10 lat wykazu urzędowych nazw obiektów fizjograficznych - zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, póz. 1612)

Metryczka

Data publikacji 26.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lilianna Mikołajczak
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry