Petycje załatwione w 2017 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 r.

W 2017 r. złożono 47 petycji (w tym 1 petycję wielokrotną), podlegających rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem petycji były postulaty:

- utworzenia województwa środkowopomorskiego z części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego,

- złagodzenia przepisów w zakresie warunkowego dopuszczenia do służby w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu kandydatów cierpiących na alergiczne nieżyty dróg oddechowych nieupośledzające sprawności ustroju,

-  zmiany zasad przeprowadzania wyborów samorządowych,

-  zmiany przepisów o samorządowych kolegiach odwoławczych

-  nowelizacji art. 80 ustawy o Policji ,

-  utworzenia powiatu wręczyckiego z siedzibą we Wręczycy Wielkiej w województwie śląskim,

-  wprowadzenia dodatkowych uprawnień dla strażników miejskich i gminnych,

-  wprowadzenia publicznego rejestru policjantów,

-  modernizacji służb mundurowych,

-  nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej,

-  nowelizacji art. 7 ustawy o samorządzie gminnym,

-  ustalenia czasu przybycia służb podległych MSWiA,

- zmiany przepisów w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej podczas zabezpieczania zgromadzeń,

- opublikowania zbioru Regionalny System Ostrzegania (RSO),

 - zablokowania lub zlikwidowania ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach ratowniczych na terytorium RP,

 - utworzenia dodatkowego funduszu w ramach budżetu obywatelskiego,

 - zmiany rozporządzenia w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,

 - zmiany przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego,

 - wprowadzenia dodatkowej przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy,

 - uchylenia przepisów umożliwiających zawieszanie lub zwalnianie funkcjonariuszy Policji ze względu na dobro służby lub ważny interes służby,

 - umożliwienia noszenia przez funkcjonariuszy Policji tzw. „guzików katyńskich”,

 - nowelizacji ustawy o Policji w zakresie umożliwienia policjantowi wydawania poleceń osobom trzecim,

 - wprowadzenia dodatkowych godzin pracy organów samorządu terytorialnego lub władzy rządowej w województwie,

 - utworzenia „podatku sportowego”,

 - zmiany art. 42 ustawy o Policji,

 - wprowadzenia dodatkowych rozwiązań prawnych w postępowaniu z osobami nietrzeźwymi,

 - wprowadzenia nowych zasad sprzedaży i wypożyczania broni palnej,

 - zmiany art. 82 i 83 ustawy o Policji,

 - zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przypadków otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz norm tego wyżywienia,

 - uchylenia art. 135 ustawy o Policji,

 - zmiany art. 93 ustawy o Policji,

 - nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

 - nowelizacji przepisów ustawy o dokumentach paszportowych,

 - nowelizacji art. 156 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

 - utworzenia nowego działu administracji rządowej,

 - określenia nowego sposobu wyznaczenia granic jednostek samorządu terytorialnego,

 - zobowiązania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do przekazywania części swoich dochodów na rzecz tych jednostek,

 - zmiany przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,

 - utworzenia Policji Chroniącej Rząd Polski,

 - utworzenia Biura Ochrony Szkół i Przedszkoli,

 - utworzenia dodatkowych posterunków Policji w gminie wiejskiej Lubin,

 - zmiany przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych,

 - zmiany przepisów o związkach zawodowych policjantów,

 - utworzenia Policji Młodzieżowej,

 - zmianę przepisów o cudzoziemcach,

 - utworzenia terenowego oddziału paszportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim,

 - zaskarżenia przez Rzeczpospolitą Polską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce „Petycje”.

Metryczka

Data publikacji 27.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry