Petycje załatwione w 2016 r.

Informacja o petycjach złożonych i rozpatrzonych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2016 r.

W 2016 r. złożono 27 petycji, podlegających rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem petycji były:

- postulaty nałożenia na Policję lub straż miejską/gminną, przed przybyciem pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, zespołów ratownictwa medycznego oraz jednostek ratownictwa chemicznego, obowiązku dokonania rozpoznania możliwości parkowania na miejscu akcji ratowniczej oraz niezakłóconego dojazdu na miejsce akcji ratowniczej,

- postulaty dodania do przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej szczegółowych obowiązków nakładanych na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynku, obiektu lub terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

- postulaty publikacji wyroków i postanowień sądów na stronie internetowej jednostek organizacyjnych Policji oraz wnosi o utworzenie specjalnego pogotowia wypadkowego,

- postulaty wprowadzenia danych statystycznych na stronach wybranych urzędów i instytucji państwowych w celu ich wykorzystania przez obywateli i władze samorządu terytorialnego,

- postulaty ułatwienia pracy policjantów (dzielnicowych) poprzez publikację na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Policji godzin przyjęć interesantów oraz w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego postulaty publikacji na stronach internetowych wybranych instytucji i urzędów wykazów m.in. materiałów, substancji oraz towarów z informacją o ich właściwościach w zakresie zagrożenia pożarowego i chemicznego,

- postulaty podjęcia natychmiastowych działań do dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów,

- postulaty nowelizacji art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dodania zapisów regulujących zasady pobierania opłat za wydanie kopii z akt sprawy,

- postulaty podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zagwarantowanie policjantom wynikającego z Konstytucji RP prawa do obrony (prawa do sądu) w przypadku podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji o zakończeniu sprawy dyscyplinarnej w drodze rozmowy dyscyplinującej,

- postulaty wprowadzenia dodatkowych wymogów w zakresie oznaczenia materiałów budowlanych, substancji oraz produktów w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej,

- postulaty nowelizacji art. 61a § 1, art. 105 i art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz wprowadzenia przepisów definiujących "postępowanie wyjaśniające" oraz "szkodę”,

- postulaty  nowelizacji art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących umożliwienia następcom prawnym wglądu w akta postępowania administracyjnego również po zakończeniu postępowania,

- postulaty podjęcia przez instytucje państwowe interwencji w zakresie odgórnego zabezpieczenia danych osobowych w celu zapobieżenia ich wykorzystania do nieuprawnionego zaciągnięcia zobowiązań finansowych,

- postulaty w sprawie kryzysu i długu publicznego oraz współpracy we władzach samorządu terytorialnego,

- postulaty zmiany rozwiązań prawnych w zakresie uprawnień strażników gminnych (miejskich) oraz funkcjonariuszy Policji podczas realizacji zadań w zakresie ochrony porządku publicznego oraz kontroli ruchu drogowego,

- postulaty wnikliwego zbadania sprawy sytuacji osób, które w wyniku opuszczenia społeczności religijnej doświadczają przejawów ostracyzmu ze strony swoich współwyznawców,

- postulaty przywrócenia prawa do posiadania broni lub zliberalizowanie tego prawa w takim stopniu, aby broń stała się powszechniejsza i bardziej dostępna dla obywateli,

- postulaty uzyskania stanowiska w zakresie zmiany związanej z włączeniem obszaru miasta Strzemieszyce Wielkie do Dąbrowy Górniczej,

-  podjęcia działań w celu ponownego uruchomienia małego ruchu granicznego przewidzianego Umową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską,

- postulaty zmiany formuły funkcjonowania samorządów na szczeblu powiatów i województw,

-  postulaty niezwłocznego podjęcia przez Rząd RP działań zmierzających do poprawy sytuacji dotyczącej narastających przejawów nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, religijnym i wyznaniowym w Polsce,

- postulaty zaostrzenia odpowiedzialności kierujących pojazdami za naruszenia poszczególnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

- postulaty  rozbudowy obowiązków informacyjnych urzędów gmin wobec obywateli,

- postulaty nowelizacji przepisów regulujących kwestie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

- postulaty przeprowadzenia badań dotyczących przyczyn postaw terrorystycznych,

- postulaty rozbudowy systemu powiadamiania ratunkowego o funkcjonalność pozwalającą na obsługę zgłoszeń alarmowych wysyłanych za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS),

- postulaty  niezwłocznego wydania przez Radę Ministrów rozporządzeń na podstawie delegacji ustawowych z art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 3 ustawy o związkach metropolitalnych,

- postulaty zmiany treści rozporządzenia w sprawie właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych  w związku z uzyskaniem przez gminę miejską Wałbrzych praw powiatu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz sposobu załatwienia petycji złożonych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce „Petycje.”

Metryczka

Data publikacji 28.06.2017
Data modyfikacji 28.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry