Informacja dotycząca sposobu składania petycji do MSWiA

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacji szczegółowych udziela Punkt Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - telefonicznie pod numerem: (22) 60 143 66.

Petycje można: 

 1. przesłać listownie, na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
  02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5;
 2. przesłać faksem, na numer: (22) 60 153 23;
 3. przesłać w formie pisma elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP;
 4. przesłać elektronicznie, wpisując treść do:formularza Napisz do Ministra;
 5. doręczyć osobiście:

* na Dziennik Podawczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Biurze Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które znajduje się na parterze budynku w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 2A
, codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00

lub

* w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 2A
, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15;

 1. złożyć ustnie do protokołu: w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I piętrze budynku Biura Przepustek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A, w każdy poniedziałek - w godzinach od 8:15 do 17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 8:15 do 16:15.

INFORMUJEMY, ŻE: Biuro Przepustek MSWiA dostosowane jest architektonicznie do potrzeb osób osób mających trudności w poruszaniu się.

Ważne! Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Jakie informacje musi zawierać petycja:

 1. petycja powinna zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (np. Jan Kowalski, ul. Kwiatowa 8, 12-345 Gniezno);
 2. jeśli petycja jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
 3. w petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [1], sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

Ważne! Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

INFORMACJA dla osób, które chcą złożyć petycję przy pomocy tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo-Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych (SKOGN)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2012 r., poz. 986): osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (czyli osoba uprawniona w rozumieniu ww. ustawy) jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Szczegółowe informacje dotyczące ww. usługi zawarte są w karcie usług KU-01/BM.

 

INFORMACJA dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach petycji przez członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przyjęte zostało, że dyżury członków kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych związane z przyjmowaniem obywateli w sprawach petycji odbywają się w piątki - w godzinach od 14:00 do 16:00.

Klienci zainteresowani rozmową z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji proszeni są o składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy. Zgłoszenia mogą być składane listownie, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub formularza Napisz do Ministra, a także osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie można uzupełnić o wskazanie numeru telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia niezawierające  danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z członkiem kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, klienci powiadamiani są pisemnie.

 

INFORMACJA o przepisach, na podstawie których załatwiane są petycje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.   przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195);

2.   przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


[1] zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1265), Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne; szczegółowy zakres działu sprawy wewnętrzne został określony w art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812)

Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Kontakt do nas:

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 222 500 112

fax (22) 601 39 88

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@mswia.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi
na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

-będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz

-nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 20.06.2016
Data modyfikacji 30.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry