Otwarte konkursy ofert

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 r. zadania z zakresu wspierania mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości.

§ 1
Cel zadania

Celem zadania jest wyłonienie instytucji, która świadczyłaby nieodpłatne i szeroko dostępne poradnictwo obywatelskie dla osób fizycznych, będących ofiarami dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych oraz prowadziło działalność edukacyjną na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z przyczyn rasowych, narodowościowych lub etnicznych

§ 2
Podstawa prawna realizacji zadania

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 pkt 4 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3
Informacje, które powinna zawierać oferta

Oferent powinien przedstawić:

 1. dane realizatora zadania,
 2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. termin i miejsce realizacji zadania,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 5. informacje o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,
 6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

§ 4
Dodatkowe informacje dotyczące oferty

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje środki w wysokości 60.000 PLN.
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 01.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 5
Wymagania formalne

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od dnia, w którym ukazało się ogłoszenie, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:
  1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
  3. dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  5. jest wiarygodny pod względem finansowym,
  6. przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną) np.: umowę przyrzeczenia zawarcia umowy o wspólnej realizacji zadania, umowę konsorcyjną itp.

§ 6
Termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

Wyniki konkursu podane będą nie później niż 15 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena przedstawionych przez oferenta propozycji realizacji punktów wymienionych w § 2-5.

§ 7
Warunek przekazania dotacji

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

§ 8
Informacje dotyczące organizatora konkursu ofert

 1. W przypadku zaistnienia wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, pod numerami telefonów (22) 60 141 36, (0) 694 444 205 lub pod adresem poczty elektronicznej: zespol.rasizm.dw@mswia.gov.pl
 2. Oferty należy składać w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

§ 9
Zastrzeżenie

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 16.04.2007
Data modyfikacji 23.04.2007
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
do góry