Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2077, z późn. zm.).

  1. Celem Konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  2. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
  3. Warunki Konkursu określa „Regulamin Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferty należy składać w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przesłać drogą pocztową na adres: ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2018 r. do godz. 12.00.
  5. Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.
  6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może zmienić ogłoszenie o Konkursie lub Regulamin, bez podania przyczyn, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
  7. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może zakończyć konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyn, nie dokonując wyboru oferenta.
  8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:

dr Aurelia Ostrowska

Dyrektor Departamentu Zdrowia

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

e-mail: aurelia.ostrowska@mswia.gov.pl

tel. +48 22 315 20 84

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry