Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert pn. „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci
i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie  - za pośrednictwem środków masowego przekazu -ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej niebezpiecznych sytuacji na jakie narażeni są uczestnicy obozów  na terenie lub w pobliżu lasu w obliczu zagrożeń pogodowych.
 2. Promocja właściwych zachowań oraz zdobycie umiejętności reagowania i zachowania
  w sytuacjach zagrożeń pogodowych na terenie lub w pobliżu lasu.
 3. Edukacja dotycząca obowiązkowego ekwipunku i sprzętu (w tym możliwość zakupu sprzętu,
  m. in. zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy medycznej do prezentacji - do kwoty 2.000 zł brutto) niezbędnego do organizacji bezpiecznego wypoczynku podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych, które powinien zabezpieczyć organizator.  

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie narażeni są uczestnicy obozów dla dzieci
 i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do 29 stycznia  2018 r.

 • korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem  „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci
   i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji  zagrożeń pogodowych”,
 • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 6. WYMOGI FORMALNE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do 29 stycznia 2018 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg
  z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego oraz jego numer. Dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
  • posiada minimum 2-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, , co udokumentuje realizacją zadań publicznych zgodnych z opisem zadania wskazane;
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;
  • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;
  • jest wiarygodny pod względem finansowym, co udokumentuje złożonym oświadczeniem (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
 • dane realizatora zadania,
 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem osób je realizujących,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
  z innych źródeł.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
 • zasięg oddziaływania społecznego,
 • nowatorskie sposoby realizacji zadania,
 • atrakcyjność i przewidywana skuteczność zaplanowanych działań,
 • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa
  w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
 • Przebieg prac komisji:
 • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej,
 • Departament Komunikacji Społecznej przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
 • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
 • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
 • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
 • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSWiA oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:

Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:

 • w roku 2016:
 • 90.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań związanych
  z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”
  (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
 • 70.000 zł na realizację zadania publicznego „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami” (zadanie realizowało Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL),
 • 50.000 zł na realizację zadania publicznego „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa” (zadanie realizowało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS/ Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS),
 • 50.000 zł  na realizację zadania publicznego „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym” (zadanie realizował Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych).
 • w roku 2017:
 • 90.000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań związanych
  z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (
  zadanie realizuje Fundacja Itaka).
 • 60.000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, hejtem w internecie uzależnieniami(zadanie realizuje  Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA z siedzibą w  Stalowej Woli).
 • 60.000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Zapobieganie wypadkom drogowym” (zadanie realizuje Stowarzyszenie ECODRIVE  z siedzibą w Bielsko-Białej, – dotacja
  w wysokości 48.000 zł oraz Stowarzyszenie ROWEROVER z siedzibą w Sopocie – dotacja
  w wysokości 12.000 zł).
 • 50.000 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście” (zadanie realizuje Stowarzyszenie ROWEROVER z siedzibą w Sopocie).

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:

Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax: 22/60-145-24.

Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: anna.jazwinska@mswia.gov.pl
W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry