Otwarte konkursy ofert

Wyniki postępowania konkursowego dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. Organizacja działań związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 14 czerwca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/24742,Informacja-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakres.html, na tablicy ogłoszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz na stronie internetowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z ogłoszeniem zadanie miało dotyczyć wszelkich działań podejmowanych w okresie od dnia 19 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z upamiętnieniem Zagłady Romów i Sinti, w szczególności mających na celu przypomnienie i przybliżenie tragicznych losów Romów i Sinti w okresie II wojny światowej - ofiar niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa. Zadanie powinno być skierowane do jak najszerszego kręgu odbiorców i stwarzać zarówno przedstawicielom romskiej mniejszości etnicznej jak i przedstawicielom społeczeństwa większościowego możliwość zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z działaniami podejmowanymi przez władze III Rzeszy w celu eksterminacji Romów i Sinti, a także przyczyniać się do podtrzymania i rozwoju tożsamości romskiej mniejszości etnicznej.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęła jedna oferta na realizację opisanego wyżej zadania, która została złożona przez Stowarzyszenie Romów w Polsce, z siedzibą w Oświęcimiu

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Romów w Polsce dotyczy zorganizowania obchodów 73. rocznicy likwidacji tzw. „Ziegunerlager” na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau. W ramach zadania zostały zaplanowane następuję działania:

  1. spotkanie przy wejściu na teren byłego „Ziegeunerlager”,
  2. przemarsz pod pomnik ofiar romskiego holocaustu,
  3. przemówienia okolicznościowe,
  4. oddanie hołdu pomordowanym poprzez złożenie wieńców i zniczy przez uczestników uroczystości,
  5. tradycyjne spotkanie kombatanckie po zakończeniu uroczystości wraz z cateringiem i oprawą muzyczną.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2017 r. i dokonała oceny złożonej przez Stowarzyszenie Romów w Polsce oferty pod względem spełnienia:

  1. kryteriów określonych w art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz
  2. wymagań, o których mowa w pkt I, III i V ogłoszenia.

Komisja konkursowa jednogłośnie uznała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Romów w Polsce za ofertę najkorzystniejszą.

W dniu 27 lipca 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził wyniki postępowania konkursowego.

Metryczka

Data publikacji 02.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry