Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami”

W dniu 16 stycznia 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami przemocą, hejtem w internecie oraz  uzależnieniami z dotacją w wysokości 60.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 6 lutego 2017 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 1. udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, m. in. uzależnieniach, agresji, przemocy, hejtu w internecie;
 2. popularyzację wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej,  profilaktyki zachowań ryzykownych (edukacja dotycząca: konsekwencji hejtu w internecie wśród ofiar i sprawców, zażywania alkoholu i narkotyków);
 3. organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy w internecie i patologii wśród dzieci i młodzieży;
 4. rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży  w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 16 marca 2017 r. i dokonała oceny 17 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty
z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA - 451
 2. Stowarzyszenie Pomocy ,,Arka Noego’’– 250
 3. Fundacja Kierunek Rozwój - 279
 4. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym ,,AGAPE’’ – 399
 5. Fundacja Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – 427
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’ – 288
 7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera ,,NIE- GRZECZNE DZIECI’’ – 282
 8. ,,Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych’’ w Ostrowcu Świętokrzyskim – 267
 9. Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie’’ – 364
 10. Fundacja dajemy dzieciom siłę – 344
 11. Stowarzyszenie ,,SOS dla Rodziny’’ – 330
 12. Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL – 419

Oferty: Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej ,,Być Razem’’, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej oddział w Bełchatowie, Fundacji Carpe Diem oraz Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Żychlin nie spełniały wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszone przez: Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” pn. „Chrońmy Młodość – program na rzecz ochrony młodzieży przed przemocą oraz uzależnieniami”, została wybrana do realizacji w 2017 r. wskazanego zadania publicznego. W dniu 17 marca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.
 

Metryczka

Data publikacji 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry