Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapobieganie wypadkom drogowym”

W dniu 16 stycznia 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Zapobieganie wypadkom drogowym” z dotacją w wysokości 60.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 6 lutego 2017 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

A. przygotowanie i przeprowadzenie różnych form akcji, przedsięwzięć, kampanii społecznych, dotyczących negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, z wykorzystaniem w szczególności mediów społecznościowych,
B. kształtowanie właściwych postaw, wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań pozbawionych wyobraźni i rozsądku uczestników ruchu drogowego, zagrażających zdrowiu i życiu,
C. promowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społeczościowych, stosowania i respektowania przepisów ruchu drogowego.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 13 marca 2017 r. i dokonała oceny 5 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

1. Stowarzyszenie ROWEROVER – 411 pkt
2. Fundacja Kapitan Światełko – 332 pkt
3. Stowarzyszenie ECODRIVE – 446 pkt

Oferty: Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok i Stowarzyszenia ,,Możesz’’ na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży nie spełniały wymogów formalnych konkursu.

Oferty zgłoszone przez: Stowarzyszenie ECODRIVE pn. „Skoncentrowani” – kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania wypadkom drogowym i Stowarzyszenie ROWEROVER pn. ,,Jestem Offline na drodze’’- kampania na rzecz bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych uczestników ruchu drogowego, zostały wybrane do realizacji w 2017 r. wskazanego zadania publicznego. W dniu 15 marca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry