Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście”

W dniu 16 stycznia 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście” z dotacją w wysokości 50.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 6 lutego 2017 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

A. Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań na/w okolicy przejścia dla pieszych z wykorzystaniem w szczególności mediów społecznościowych.
B. Kształtowanie właściwych postaw wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań zagrażających zdrowiu i życiu na/w okolicach przejść dla pieszych.
C. Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społecznościowych, stosowania zasad bezpiecznego zachowania na/w okolicy przejścia dla pieszych.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 13 marca 2017 r. i dokonała oceny 4 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

1. Stowarzyszenie ROWEROVER – 513
2. Fundacja „Piaskowy Smok” - 344

Oferta Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok nie spełniała wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Stowarzyszenie ROWEROVER została wybrana do realizacji w 2017 r. zadania pn.: „Niech Żyje Zebra”- ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpiecznego poruszania się na przejściach dla pieszych. W dniu 15 marca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry