Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom”

W dniu 16 stycznia 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom” z dotacją w wysokości 90.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 6 lutego 2017 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

A. Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci.
B. Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
C. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
D. Prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych.
E. Organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych.
F. W ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 13 marca 2017 r. i dokonała oceny 4 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” - 457
2. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - 563

Oferty: Stowarzyszenia Innowacyjny Białystok i Stowarzyszenia Myślenickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Psami nie spełniały wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych została wybrana do realizacji w 2017 r. zadania pn.: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka”. W dniu 15 marca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.

Metryczka

Data publikacji 16.03.2017
Data modyfikacji 17.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry