Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Zapobieganie wypadkom drogowym"

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO


Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Zapobieganie wypadkom drogowym


1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
A. przygotowanie i przeprowadzenie różnych form akcji, przedsięwzięć, kampanii społecznych, dotyczących negatywnych skutków niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, z wykorzystaniem w szczególności mediów społecznościowych,
B. kształtowanie właściwych postaw, wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań pozbawionych wyobraźni i rozsądku uczestników ruchu drogowego, zagrażających zdrowiu i życiu,
C. promowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społeczościowych, stosowania i respektowania przepisów ruchu drogowego.
Realizacja zadania obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat obowiązującego prawa dot. przepisów ruchu drogowego oraz przyczyniających się do zmniejszenia liczby zachowań niebezpiecznych i liczby wypadków.
 

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).
 

3. UPRAWNIONE PODMIOTY
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.
 

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z poz. 1300).
 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r.
korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Zapobieganie wypadkom drogowym”,
bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
 

6. WYMOGI FORMALNE
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego oraz jego numer.
Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
- jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
- posiada minimum 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
- zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;
- koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów zadania;
- jest wiarygodny pod względem finansowym;
- przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Dopuszczalne jest złożenie oferty częściowej na realizację wybranych działań (od A do C) wskazanych w ogłoszeniu na realizację zadania w punkcie 1.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT
Oferta powinna zawierać:
- dane realizatora zadania,
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem osób je realizujących,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również: - zasięg oddziaływania społecznego, - nowatorskie sposoby realizacji zadania, - atrakcyjność zaplanowanych działań, - stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
W ramach konkursu dopuszcza się częściową realizację zadania, dopuszczane jest zgłoszenie oferty częściowej na realizację wybranych działań wskazanych w ogłoszeniu na realizację zadania.
Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
Przebieg prac komisji:
- komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej,
- Departament Komunikacji Społecznej przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
- komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
- członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
- komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
- decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSWiA oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:
Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:
w roku 2015:
- 100.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej” (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
- 160.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
- 100.000 zł na realizację zadania „Dopalacze kradną życie” (zadanie realizowała Fundacja Dialogos).
w roku 2016:
- 90.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
- 70.000 zł na realizację zadania publicznego „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami” (zadanie realizowało Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL),
- 50.000 zł na realizację zadania publicznego „Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa” (zadanie realizowało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS/ Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS), - 50.000 zł na realizację zadania publicznego „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym” (zadanie realizował Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych).

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU
W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax: 22/60-145-24.
Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: adam.goszczynski@mswia.gov.pl W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE:
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 16.01.2017
Data modyfikacji 16.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry