Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

W związku z decyzją o zleceniu do realizacji w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”,
w dniu 4 listopada 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania. Termin zgłaszania ofert określony został na dzień 28 listopada 2016 r. Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota 1.100.000 PLN.

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, asystowanie ofierze podczas kontaktu
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym, ponadto wymaga się szczegółowego opisu możliwości zakwaterowania rodzin i par).

Część C. prowadzenie przynajmniej dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: w przypadku dwóch schronisk każde powinno obejmować 8 sąsiadujących województw (schroniska nie powinny znajdować się w tym samym województwie), w przypadku gdy ilość schronisk jest większa niż dwa, powinny one proporcjonalnie objąć teren całego kraju - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h. 

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK.

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania –  koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi powołane zostało decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku. Zapewnia ono kompleksowe wsparcie interwencyjne i konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi, ich rodzin i świadków, osób zagrożonych procederem handlu ludźmi, jak też dla instytucji zaangażowanych w system identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  • La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (Oferent I) i Stowarzyszenie "PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej (Oferent II) – oferta wspólna,
  • Stowarzyszenie Innowacyjny Białystok, Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku i Fundacja Towarzystwo Ulepszania Świata.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych ofert.

 

Po dokonaniu oceny ofert decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania zleconego w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku planuje się powierzyć w oparciu o przedłożoną ofertę wspólną La Strada Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Stowarzyszeniu "Po MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej,
która uzyskała – 708 punktów na 760 możliwych.

Metryczka

Data publikacji 23.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry