Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2017 roku zadania publicznego: "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi"

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2017 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

  1. CEL I RODZAJ ZADANIA

Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SWiA. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb: ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli UE lub cudzoziemców bez względu na wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami) oraz osobom zagrożonym procederem.

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.).

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
(koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia i organizacji interwencji, doładowanie telefonów; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, asystowanie ofierze podczas kontaktu
z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym, ponadto wymaga się szczegółowego opisu możliwości zakwaterowania rodzin i par)

(koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem
w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, wynagrodzenie psychologa interwencyjnego, kierowanie zespołem pomocy, usługi tłumaczeniowe, organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc
w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, podróże, transport lokalny, nocleg, diety -
w ramach realizacji zadania, podróż  w ramach konsultacji dla instytucji - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu,
w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych, aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu)

 

Część C. prowadzenie przynajmniej dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: w przypadku dwóch schronisk każde powinno obejmować 8 sąsiadujących województw (schroniska nie powinny znajdować się w tym samym województwie), w przypadku gdy ilość schronisk jest większa niż dwa, powinny one proporcjonalnie objąć teren całego kraju - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h

(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, usługi telekomunikacyjne,  zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)
 

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjalnego/ych)

 

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK

(koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki
podróże, transport lokalny, nocleg, diety - udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju -
dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy)

 

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania –  koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania.

(koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.    Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

  1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.
  2. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2016 r., poz. 1300).

III. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1.    Oferty należy składać w terminie do dnia 28 listopada 2016 r.

2.     Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

V. WYMOGI FORMALNE

1.    Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 28 listopada 2016 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2.    Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące warunki:

2.1. jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z zadaniem wskazanym do realizacji w punkcie I,

2.2. posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

2.3. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania
w cz. merytorycznej; liczba nieetatowych pracowników nie może przekraczać 50% wszystkich osób, które będą zaangażowane do realizacji zadania. Wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała;

2.4  do oferty należy załączyć szczegółowe opisy stanowisk/zakresy czynności osób, które będą realizowały zadanie w cz. merytorycznej,

2.5   koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 16% całkowitych kosztów realizacji zadania,

2.6.  jest wiarygodny pod względem finansowym,

2.7.  przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.    Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.). Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

VI. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Oferent powinien przedstawić:

1.1. dane realizatora zadania,

1.2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

1.3. termin i miejsce realizacji zadania,

1.4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane
 zakresy działań) wraz ze wskazaniem osób je realizujących,

1.5. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

1.6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

1.7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

1.8. do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia.

2.   Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).

2.1.   Przebieg prac komisji konkursowej:

·   komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,

·   w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej,

·   Departament Analiz i Polityki Migracyjnej przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,

·   komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,

·   członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

·   komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,

·   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

·   decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSWiA oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.

3.  Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach I, III, IV
i V.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2016 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

W roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 1.000.000 PLN.
Na realizację zadań zleconych w 2014 r., 2015 r. i 2016 r. przeznaczono po 1.100.000 PLN.

 VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:

Pan Adam Knych, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, fax 22/515 22 25. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@msw.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

IX. ZASTRZEŻENIE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 04.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Michałowski Departament Komunikacji Społecznej
do góry