Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym"

W dniu 17 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnymz dotacją w wysokości 50.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 7 września 2016 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  1. Scharakteryzowanie roli oraz zadań pełnionych przez dzielnicowego. Przybliżenie mieszkańcom obszarów, w których dzielnicowy może pomóc, a do których należy:
  • identyfikowanie źródeł zagrożeń i przyczyn ich powstawania,
  • podejmowanie działań zapobiegawczych,
  • kontrola przestrzegania przepisów prawa,
  • udzielanie podstawowych informacji prawnych (w tym wskazywanie podmiotów właściwych do rozwiązania problemu).

 

  1. Zbliżenie dzielnicowego do lokalnych środowisk i współpraca z organizacjami pozapolicyjnymi, aktywizowanie mieszkańców do udziału w działaniach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, inicjowanie działań profilaktycznych oraz edukowanie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, współpraca z organizacjami pozapolicyjnymi, organizacja spotkań z udziałem mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych i lokalnych problemów związanych
    z bezpieczeństwem.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 6 października 2016 r. i dokonała oceny 1 oferty zgłoszonej w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty
z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferta uzyskała następującą punktację:

 

Oddziału Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych - Dzielnicowy pomaga bez barier – 433 pkt.

 

Oferta: Fundacji Towarzystwa Ulepszania Świata nie spełniała wymogów formalnych konkursu.

 

Oferta zgłoszona przez Oddziału Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych została wybrana do realizacji w 2016 r. zadania pn.: „Dzielnicowy pomaga bez barier”.

W dniu 6 października 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.


 

Metryczka

Data publikacji 10.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry