Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. "Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym"

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1.Scharakteryzowanie roli oraz zadań pełnionych przez dzielnicowego. Przybliżenie mieszkańcom obszarów, w których dzielnicowy może pomóc, a do których należy:

 • identyfikowanie źródeł zagrożeń i przyczyn ich powstawania,
 • podejmowanie działań zapobiegawczych,
 • kontrola przestrzegania przepisów prawa,
 • udzielanie podstawowych informacji prawnych (w tym wskazywanie podmiotów właściwych do rozwiązania problemu).

2.Zbliżenie dzielnicowego do lokalnych środowisk i współpraca z organizacjami pozapolicyjnymi, aktywizowanie mieszkańców do udziału w działaniach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa, inicjowanie działań profilaktycznych oraz edukowanie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, współpraca z organizacjami pozapolicyjnymi, organizacja spotkań z udziałem mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych i lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 7 września 2016 r.

korespondencyjnie na adres: Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prewencyjna rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa społecznościom lokalnym

bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.

 6. WYMOGI FORMALNE

 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 7 września 2016 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg
 • z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.
 • Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:
  • jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
  • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadającą doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;
  • posiada minimum 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
  • zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;
  • koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów zadania;
  • jest wiarygodny pod względem finansowym;
  • przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 • Oferta powinna zawierać:
  • dane realizatora zadania,
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem osób je realizujących,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
  • z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 • Przy ocenie oferty brane będą pod uwagę również:
  • zasięg oddziaływania społecznego,
  • nowatorskie sposoby realizacji zadania,
  • atrakcyjność zaplanowanych działań,
  • stopień zaangażowania i wykorzystywania potencjału własnej organizacji oraz oszczędnego kalkulowania kosztów zadania.
 • W ramach konkursu może być wybrana więcej niż jedna oferta.
 • Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełniania przez Oferenta wymagań, o których mowa
 • w punktach 1, 3, 5, 6 i 7.
 • Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego
 • w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 • Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7).
 • Przebieg prac komisji:
  • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej,
  • Departament Komunikacji Społecznej przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
  • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów
  • w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
  • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
  • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową,
  • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSWiA oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.   

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU:


Na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym przeznaczona została w MSWiA kwota w wysokości:

 • w roku 2014:
  • 150.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci
  • i młodzieży (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 110.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
  • 200.000 zł na realizację zadania „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom” (zadanie realizowała Fundacja Itaka).
 • w roku 2015:
  • 100.000 zł na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w stosunku do dzieci i młodzieży oraz agresji rówieśniczej” (zadanie realizowała Fundacja Dzieci Niczyje),
  • 160.000 zł. na realizację zadania „Prowadzenie interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci” (zadanie realizowała Fundacja Itaka),
  • 100.000 zł na realizację zadania „Dopalacze kradną życie” (zadanie realizowała Fundacja Dialogos).

9. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:

Departament Komunikacji Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 145 24.

Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: anna.jazwinska@mswia.gov.pl . W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

10. ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry