Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków - Otwarte konkursy ofert - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków

o dofinansowanie składanych w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 II oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Ogłoszenie

wyników  konkursu
nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020

II oś priorytetowa

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.18

Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs  nr POWR.02.18.00-IP.01-00-005/15 w dniu 3 sierpnia 2016 r. zaakceptowała listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów w konkursie.

W ramach oceny merytorycznej ocenie poddanych zostało 58 projektów, z czego 44 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 14 uzyskało ocenę negatywną w rozumieniu art. 53 ust. 2 pkt. 2 ustawy
 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), zgodnie z którym oceną negatywną jest ocena, gdy projekt spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

Opublikowana lista zawiera zatem 44 pozycje; projekty zamieszczone na pozycjach od 1 do 31 zostały wybrane do dofinasowania, natomiast projekty na pozycjach od  32 do 44 z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie są wskazane do objęcia dofinansowaniem.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.08.2016
Data modyfikacji 08.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry