Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom”

W dniu 7 marca 2016 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom” z dotacją w wysokości 90.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 29 marca 2016 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

  1. Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci;
  2. Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami;
  3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci;
  4. Prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych;
  5. Organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych w poszukiwania osób zaginionych;
  6. W ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 23 maja 2016 r. i dokonała oceny 4 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty
z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 600 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” - 323
  2. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych - 522
  3. Fundacja Opolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza- 238

Oferta: Stowarzyszenia Federacja Zielonych nie spełniała wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych została wybrana do realizacji w 2016 r. zadania pn.:  „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka”. W dniu 25 maja 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.


 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry