Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”

W dniu 7 marca 2016 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”   z dotacją w wysokości 70.000 zł dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Ogłoszenie konkursu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Termin zgłaszania ofert realizacji wskazanego wyżej zadania publicznego upłynął w dniu 29 marca 2016 r.

Zadanie obejmuje następujące działania:

 1. Udzielanie pomocy osobom małoletnim, potrzebującym opieki i ochrony, zapewnienia możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu i nawiązania kontaktu w nadzwyczajnej sytuacji;
 2. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa,  profilaktyki zachowań ryzykownych (alkohol, narkotyki);
 3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia edukacyjne, zajęcia plenerowe) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży;
 4. Rozwijanie współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się w dniu 20 maja 2016 r. i dokonała oceny 30 ofert zgłoszonych w odpowiedzi na konkurs.

Dokonując oceny Członkowie Komisji brali pod uwagę przede wszystkim: zgodność oferty z wymaganiami określonymi w otwartym konkursie ofert, dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz kalkulację środków przeznaczonych na realizację zadania. Do zdobycia było maksymalnie 750 punktów. Oferty uzyskały następującą punktację:

 1. Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomani „MARATON” - 488
 2. Fundacja „Novus Genesis” - 403
 3. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny - 483
 4. Fundacja Ewy Johansen „Talent” - 521
 5. Fundacja Słoneczne Wzgórze - 439
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 550
 7. Stowarzyszenie Immaculata - 518
 8. Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute - 475
 9. Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL - 646
 10. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna w Koninie - 473
 11. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - 468
 12. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” - 621
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 w Lęborku - 512
 14. Fundacja „UWOLNIENIE” - 563
 15. Stowarzyszenie ASLAN – 495
 16. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne - 540
 17. Polskie Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA” - 424
 18. Fundacja Dzieci Niczyje - 603
 19. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” - 437
 20. Fundacja po DRUGIE - 481
 21. Centrum Rozwoju Lokalnego -422
 22. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA - 545
 23. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 409
 24. Powiślańskie Towarzystwo Społeczne - 537
 25. Stowarzyszenie „EIKON” - 453
 26. Stowarzyszenie Nowy Dom - 421
 27. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka - 456

 

Oferty: Stowarzyszenia Federacja Zielonych, Stowarzyszenia Życzliwej Pomocy Samarytanin i Fundacji Esperanza nie spełniały wymogów formalnych konkursu.

Oferta zgłoszona przez Fundację Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL  została wybrana do realizacji w 2016 r. zadania pn.: „Program Rakowicka 10”.

W dniu 25 maja 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował wybór Komisji konkursowej.


 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry