Otwarte konkursy ofert

Nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.), ogłaszam nabór partnerów do Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu pozakonkursowego, partnerskiego „System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP”, zwanego dalej „Projektem”, mającego na celu opracowanie koncepcji powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

 1. W ramach partnerstwa przewiduje się wspólną realizację Projektu, który składać się będzie z działań obejmujących w szczególności:
  1. Opracowanie wstępnej koncepcji powszechnego systemu monitorowania usług publicznych;
  2. Opracowanie koncepcji wykonawczej systemu monitorowania usług publicznych.
 2. Działania projektowe przebiegać będą w 2 głównych fazach: opracowanie wstępnej koncepcji systemu i jego zakresu informacyjnego oraz projektowanie systemu:

  Etap I – opracowanie ogólnej koncepcji systemu i jego zakresu informacyjnego – w tym: określenie merytorycznych ram systemu, obszarów usług publicznych objętych systemem, wskazanie źródeł zasilania, prowadzenie konsultacji i uzgodnień merytorycznych między partnerami, powołanie grup roboczych dla wybranych obszarów usług, określenie harmonogramu prac;

  Etap II – projektowanie systemu – opracowanie koncepcji wykonawczej zawierającej opis wymogów funkcjonalnych systemu (od wytworzenia i przekazania danych pierwotnych przez dostawcę usług, poprzez pobranie, przetworzenie i ponowne udostępnienie, po zastosowanie danych wynikowych w celu analizy i oceny jakości usług). Opracowanie rozwiązań w zakresie struktury systemu, sposobów, terminów, źródeł jego zasilania danymi pierwotnymi, procedur przetwarzania i udostępniania informacji zbiorczych. Ustalenie wymagań dotyczących narzędzi i oprogramowania informatycznego, sposobów pozyskiwania i kontroli danych, projektu interfejsu użytkownika z określeniem jego funkcjonalności;
 3. Koncepcja powszechnego systemu świadczenia usług publicznych uwzględniać będzie następujące obszary usług publicznych, m.in. a) podatki i opłaty lokalne; b) zarządzanie nieruchomościami; c) drogownictwo i transport; d) ochronę środowiska; e) inwestycje i budownictwo, f) geodezję i kartografię.

III. Liczba partnerów:

 1. W ramach naboru partnerów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako lider Projektu planuje wybór nie więcej niż trzech partnerów, z zastrzeżeniem rozdz. IX pkt. 13.
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, iż jednym z partnerów realizujących projekt będzie Główny Urząd Statystyczny, który jako jednostka sektora finansów publicznych nie podlega procedurze naboru.

IV. Planowany okres realizacji oraz budżet projektu:

 1. Planowany okres realizacji projektu wynosi 2 lata.
 2. Realizacja zadań merytorycznych partnera lub partnerów wyłonionych w naborze finansowana będzie ze środków projektu. Planowane środki wyodrębnione w budżecie projektu na finansowanie zadań merytorycznych partnera lub partnerów wynoszą 2 400 000 zł. Niniejsze środki stanowiły będą wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadań merytorycznych.
 3. Koszty związane z obsługą administracyjną projektu tj. koszty pośrednie, stanowią koszt własny kandydata na Partnera którego pokrycie należy zadeklarować w ramach wkładu finansowego wnoszonego przez Partnera projektu. Koszty pośrednie należy definiować zgodnie z rozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 https://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

V. Wymagania  formalne:

 1. O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera, który spełnia następujące wymagania:
  1. Jest stowarzyszeniem lub związkiem jednostek samorządu terytorialnego tj. gmin, powiatów, województw - ocena na podstawie treści dokumentów potwierdzających status prawny kandydata na partnera;
  2. Zakres działań prowadzonych przez kandydata na partnera jest zgodny z celami partnerstwa - ocena na podstawie statutu lub innego dokumentu dot. profilu działalności oraz treści zgłoszenia partnera;
  3. Deklaruje wniesienie wkładu finansowego w realizację celu partnerstwa, rozumianego jako zdolność do samodzielnego finansowania kosztów związanych z obsługą administracyjną projektu tj. kosztów pośrednich projektu (zgodnie z treścią rozdz. IV pkt. 3. ogłoszenia) - ocena na podstawie treści zgłoszenia partnera;
  4. Nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – ocena na podstawie oświadczenia.
  5. Składający zgłoszenie nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania – ocena na podstawie oświadczenia.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać (zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia):
  1. Ogólną charakterystykę kandydata na partnera w tym określenie jego statusu prawnego;
  2. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego osiągnięcia w zakresie realizacji systemów monitorowania usług publicznych;  
  3. Opis koncepcji udziału kandydata na partnera w Projekcie, z uwzględnieniem:
   1. zakresu proponowanych zadań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera wraz z uzasadnieniem;
   2. włączenia przedstawicieli JST w proces tworzenia systemu, w tym opis zakresu zadań w których będą uczestniczyć wraz z uzasadnieniem;
   3. analizy ryzyka realizacji przedsięwzięcia wraz z propozycją działań zapobiegających.
  4. Wykaz wybranych zrealizowanych zamówień/prac/projektów/szkoleń w obszarach określonych w pkt II wraz z krótkim opisem ich przedmiotu, grupy docelowej, produktów etc.;
  5. Wykaz osób określonych w pkt IV formularza zgłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie będą realizować w Projekcie;
  6. Opis potencjału finansowego, organizacyjnego i technicznego kandydata na partnera w zakresie związanym z celami partnerstwa;
  7. Oświadczenie, iż składający zgłoszenie nie jest podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – oświadczenie zawarte w treści oferty;
  8. Oświadczenie, że składający zgłoszenie nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania – oświadczenie zawarte w treści oferty;
  9. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących (odpis z KRS);
  10. Statut (lub inny równorzędny dokument) potwierdzający spełnienie wymagań określonych w pkt. V.1.2);

VI. Sposób i termin składania zgłoszeń:

 1. Termin do składania zgłoszeń wynosi 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: administracja.mac.gov.pl. O  zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529).
 2. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, o którym mowa w pkt. 1 pozostawia się je bez rozpatrzenia.
 3. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 4. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Zgłoszenia należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej: administracja.mac.gov.pl. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.

 

VII. Miejsce składania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy:

 1. w postaci papierowej złożyć w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Administracji Publicznej

ul. Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

albo

 1. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu: przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MSWiA (adres skrzynki ePUAP: /MSWIA/SkrytkaESP) przy wykorzystaniu pisma ogólnego na platformie ePUAP. 

VIII. Kryteria oceny merytorycznej zgłoszeń kandydatów na partnera/ów:

L.P.

Treść kryterium

Maksymalna liczba pkt do zdobycia

1.

Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa, w tym:

15

a)

Liczba oraz wartość zrealizowanych prac/zamówień/projektów/szkoleń dotyczących monitorowania usług

5

b)

Merytoryczny zakres zrealizowanych projektów prac/zamówień/ projektów/szkoleń dotyczących monitorowania usług (liczba użytkowników, liczba wskaźników podlegających monitorowaniu, zakres funkcjonalności systemu).

10

2.

Opis koncepcji udziału w projekcie kandydata na partnera w tym:

15

a)

Zakres proponowanych zadań planowanych do realizacji przez kandydata na partnera wraz z uzasadnieniem

5

b)

Włączenie przedstawicieli JST w proces tworzenia systemu, w tym opis zakresu zadań w których będą uczestniczyć wraz z uzasadnieniem

5

c)

Analiza ryzyka realizacji przedsięwzięcia wraz z propozycją działań łagodzących

5

3.

Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa w tym:

20

 1.  

 

Zasoby ludzkie – kadra zaangażowana w realizację Projektu, kwalifikacje, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze opracowywania systemów monitorowania, zakres udziału w projekcie

10

 1.  

Potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji w tym dot. współpracy z innymi podmiotami  wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania w pracach nad system monitorowania usług publicznych. Zbiory wskaźników, bazy informacji itp.

5

 1.  

Potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych wykorzystywanych lub możliwych do wykorzystania w pracach nad systemem monitorowania usług publicznych

5

IX. Tryb dokonywania wyboru zgłoszenia oraz organizacja pracy Komisji:

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji spośród pracowników Ministerstwa.
 2. Komisja składa się z 4 osób.
 3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.
 4. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosu.
 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 6. Komisja dokonuje oceny formalnej zgłoszeń zgodnie z wymogami, o których mowa w rozdz. V i VI niniejszego ogłoszenia.
 7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z pouczeniem, iż nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
 8. Przewodniczący Komisji przekazuje członkom Komisji ocenione pod względem formalnym zgłoszenia w celu dokonania oceny merytorycznej zgłoszeń.
 9. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń w oparciu o kryteria wskazane w rozdz. VIII niniejszego ogłoszenia oraz przy uwzględnieniu art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 10. Każdy członek Komisji dokonuje wstępnej oceny merytorycznej każdego zgłoszenia wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Zgłoszenia (IKOZ), która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 11. Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ oblicza dla każdego zgłoszenia ostateczną ocenę merytoryczną.
 12. Ostateczną ocenę merytoryczną zgłoszenia stanowi średnia arytmetyczna liczby punktów przyznanych przez oceniających w IKOZ. Wartość punktową podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 13. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Komisja przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomendację wyboru nie więcej niż trzech partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione, o ile uzyskały co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do otrzymania.
 14. Z postępowania w sprawie wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego sekretarz Komisji sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
  1. oznaczenie miejsca i czasu posiedzeń Komisji;
  2. imiona i nazwiska członków Komisji, którzy brali udział w posiedzeniu;
  3. liczbę zgłoszeń które wpłynęły do Komisji;
  4. liczbę i oznaczenie zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze;
  5. liczbę i oznaczenie zgłoszeń niespełniających wszystkich wymogów, wskazanych w ogłoszeniu o otwartym naborze w podziale na zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz merytorycznych;
  6. wskazanie rekomendacji do wyboru maksymalnie trzech partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionych;
  7. wskazanie pozostałych, niż rekomendowane zgłoszeń spełniających wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wskazane w ogłoszeniu o otwartym naborze, w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionych;
  8. podpisy członków Komisji.
 15. Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Departament Administracji Publicznej.
 16. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji rekomendacji wyboru partnerów.

 

X Pozostałe informacje:

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia naboru Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, w szczególności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem lub partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony o ile uzyskał co najmniej 60% ogółu punktów możliwych do otrzymania.
 6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 7. Pytania dotyczące aplikowania do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu można przesyłać na adres e-mail: Pawel.Wnuk@mc.gov.pl lub sekretariat.DRKl@mc.gov.pl.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 22.02.2016
Data modyfikacji 22.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry