Otwarte konkursy ofert

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”


W związku z decyzją o zleceniu do realizacji w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”, w dniu 26 października 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację wskazanego wyżej zadania. Termin zgłaszania ofert określony został na dzień 19 listopada 2015 r. Na realizację tego zadania przeznaczona została kwota 1.100.000 PLN.

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h.

Część C. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego  w części południowo-zachodniej kraju (obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie)  - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania
z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK.

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi powołane zostało decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku. Zapewnia ono kompleksowe wsparcie interwencyjne i konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi, ich rodzin i świadków, osób zagrożonych procederem handlu ludźmi, jak też dla instytucji  zaangażowanych w system identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi.

Po upływie terminu składania ofert realizacji zadania publicznego, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołana została Komisja konkursowa do oceny zgłoszonych ofert. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta złożona przez: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (Oferent I) i Stowarzyszenie "PoMOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej (Oferent II) – oferta wspólna,

Po dokonaniu oceny ofert decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono wyniki postępowania konkursowego. Realizację zadania zleconego w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 roku planuje się powierzyć w oparciu o przedłożoną ofertę La Strada Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz  Stowarzyszeniu "Po MOC" dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, która uzyskała – 917 punktów na 1000 możliwych. 

Metryczka

Data publikacji 23.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magda Serafin
Osoba udostępniająca informację:
Magda Serafin Departament Komunikacji Społecznej
do góry