Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi"

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń – grudzień 2016 roku zadania publicznego:

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego 
dla ofiar handlu ludźmi

I. CEL I RODZAJ ZADANIA
Zadanie zostało wskazane do realizacji przez Ministra SW. Zadanie dotyczy zabezpieczenia potrzeb: ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli UE lub cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar/świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z czasem na zastanowienie się lub podjętą współpracą z właściwymi władzami) oraz osobom zagrożonym procederem.

Podstawą prawną realizacji zadania jest art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie obejmuje następujące działania:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi
(koszty kwalifikowane: koszty połączeń telefonicznych – linie telefoniczne: KCIK, zaufania, w tym połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia, doładowanie telefonów; wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych)

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i interwencja kryzysowa (ubranie, środki higieniczne, wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia (w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia – umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia), dyspozycyjność przez 24h. (koszty kwalifikowane: ubrania, środki higieniczne, wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem w uzasadnionych przypadkach, badania medyczne, konsultacje lekarskie, wynagrodzenie za asystowanie ofierze, konsultacje psychologiczne, wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji, wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji, pomoc mediatora kulturowego, konsultacje prawne, wynagrodzenie  psychologa interwencyjnego, kierowanie zespołem pomocy, usługi tłumaczeniowe, organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju, wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia, koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia, podróże, transport lokalny, nocleg, diety -
w ramach realizacji zadania, podróż  w ramach konsultacji dla instytucji  - dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy, koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych, aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu)
 

Część C. prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi: jednego położonego  w części południowo-zachodniej kraju (obejmujące województwa: lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie) oraz drugiego w części północno-wschodniej (obejmujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie)  - zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych, różnica płci), możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk, wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, energia, gaz, ubezpieczenie, ochrona/monitoring, usługi telekomunikacyjne,  zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek)
 

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, dyspozycyjność przez 24h.
(koszty kwalifikowane: wynagrodzenie pracownik-a/ów socjalnego/ych)
 

Część E. prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty), aktualizacja strony internetowej KCIK
(koszty kwalifikowane: prowadzenie i utrzymanie strony internetowej KCIK, menedżer profilaktyki, opracowanie i druk ulotek/broszur informacyjnych KCIK, wynagrodzenie menedżera profilaktyki
podróże, transport lokalny, nocleg, diety - udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju -
dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy)

Część F. koszty administracyjne związane z realizacją zadania –  koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania.
(koszty kwalifikowane: wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK, ubezpieczenie, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, koordynator zadania, menedżer do obsługi zadania, menedżer finansowy, księgowość, opłaty pocztowe i bankowe, informatyk, superwizja zespołu KCIK, koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych )
 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORAZ TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych  planuje przekazać środki w wysokości 1 100 000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).
 2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r.
 3. Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

III. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności posiadające doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy ofiarom handlu ludźmi, dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19 listopada 2015 r.
 2. Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi”.
   

V. WYMOGI FORMALNE

 1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 19 listopada 2015, oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który spełnia łącznie następujące warunki:

2.1. jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 udpp, której cele statutowe są zbieżne z zadaniami z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,

2.2. posiada min. 3-letnie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – doświadczenie

w interwencji kryzysowej i w pracy z ofiarą handlu ludźmi,

2.3. zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania

w cz. merytorycznej; liczba nieetatowych pracowników nie może przekraczać 50% wszystkich osób, które będą zaangażowane do realizacji zadania. Wskazując rodzaj kosztów jako czynność pracowników należy wskazać dane osoby, która będzie ją realizowała;

2.4  do oferty należy załączyć szczegółowe opisy stanowisk/zakresy czynności osób, które będą realizowały zadanie w cz. merytorycznej,

2.5   koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 16% całkowitych kosztów realizacji zadania,

2.6.  jest wiarygodny pod względem finansowym,

2.7.  przedłoży kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

 1.  Oferenci, przystępujący do konkursu ofert, którzy nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, powinni załączyć do oferty, pod rygorem nieważności, dokumenty potwierdzające możliwość wykonania pełnego zakresu zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem, spełniając warunki określone w art. 14 ust. 3, 4 i 5 w Ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy opracowaniu oferty należy wskazać podział kosztów między podmiotami zamierzającymi realizować zadanie, które wystąpią w związku z realizacją zadania.

VI. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Oferent powinien przedstawić:

1.1. dane realizatora zadania,

1.2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

1.3. termin i miejsce realizacji zadania,

1.4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (zgodnie z podziałem na wskazane  zakresy działań) wraz ze wskazaniem osób je realizujących,

1.5. informację o swoich doświadczeniach w realizowaniu podobnych zadań,

1.6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

1.7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

1.8. do oferty należy dołączyć: aktualny statut organizacji lub stowarzyszenia.

2.   Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zlecenia zadań publicznych (Dz. Urz. MSW z 2012 r. Nr 7; http://e-dziennik.msw.gov.pl/DUM_MSW/2012/7/oryginal/akt.pdf ).

2.1.   Przebieg prac komisji konkursowej:

 • komisja konkursowa do oceny złożonych ofert powoływana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 • w skład komisji konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków, w tym jako przewodniczący dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej,
 • Departament Polityki Migracyjnej przekazuje oferty komisji konkursowej wraz z opiniami merytorycznymi,
 • komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami,
 • członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
 • komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonej oceny w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi Spraw Wewnętrznych,
 • Minister Spraw Wewnętrznych podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję konkursową, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.,
 • decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych ogłaszana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej MSW oraz w siedzibie organu na tablicy ogłoszeń.
 1. Wyniki konkursu podane będą nie później niż 45 dni po upływie terminu składania ofert. Podstawą wyboru oferty jest ocena spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w punktach I, III, IVi V.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2015 ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU
W roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznaczyło na realizację zadań służących zabezpieczeniu potrzeb polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi kwotę 1.000.000 PLN.
Na realizację zadań zleconych w 2014 r. i 2015 r.  przeznaczono po 1.100.000 PLN.

 VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCE ORGANIZATORA KONKURSU

W przypadku zaistnienia wątpliwości, zapytania należy kierować w formie pisemnej:
Pan Piotr Mierecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, fax 22/60 154 62. Równolegle zapytanie można przekazać na adres poczty elektronicznej: zespol.handel@msw.gov.pl. W korespondencji należy podać dane osoby wskazanej do kontaktu oraz adres i numer faksu.

IX. ZASTRZEŻENIE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

Metryczka

Data publikacji 26.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Mierecki
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry